KURSPLAN
Att leda för karriärutveckling i ett föränderligt arbetsliv, 7,5 högskolepoäng
Managing Career Development in a Changing Working Life, 7.5 credits
Kursplan för studenter höst 2020
Kurskod: LALR29
Fastställd av: Utbildningschef 2019-06-05
Reviderad av: Utbildningschef 2020-05-29
Gäller fr.o.m.: Hösten 2020
Version: 2
Utbildningsnivå: Avancerad nivå
Utbildningsområde: Samhällsvetenskapliga området
Ämnesgrupp: PE1
Fördjupning: A1N
Huvudområde: Pedagogik

Lärandemål

Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna:

Kunskap och förståelse

- redogöra för karriär som begrepp och fenomen, dess framväxt, och historiska utveckling, samt övriga närliggande begrepp förbundna med karriär i relation till arbetslivets omvandling, globalisering och samhällets utveckling

Färdighet och förmåga

- urskilja, jämföra och reflektera över olika perspektiv på karriär samt hur dessa inverkar på olika kontexters och verksamheters strategier och praktiska tillämpning avseende individers karriärutveckling
- tillämpa ett vetenskapligt förhållningssätt där förmåga att förhålla sig till, förstå och granska olika perspektiv visas i såväl muntlig som skriftlig kommunikation

Värderingsförmåga och förhållningssätt

- kritiskt granska de perspektiv på karriär och karriärutveckling som råder i särskild sektor/bransch/profession, samt värdera vilken betydelse olika perspektiv får för såväl strategi som tillämpad praktik
- kritiskt diskutera utmaningar och möjligheter för framtidens karriär och karriärutveckling i olika kontexter, i relation till arbetslivets omvandling, globalisering och samhällets utveckling

Innehåll

• Karriär som begrepp och fenomen, historik och utveckling
• Begrepp och fenomen relaterade till karriär
• Perspektiv på karriär och karriärutveckling i olika kontexter/sektorer/branscher/professioner
• Globalisering, och förändringar i samhälle och arbetsliv
• Utmaningar och möjligheter för framtidens karriärutveckling i olika kontexter
• Verksamheters strategier och tillämpning avseende karriärfrågor

Undervisningsformer

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier och övningar individuellt och i grupp.

I kursen används digital lärplattform.

Den som antagits till och registrerats på en kurs har rätt att erhålla undervisning/ handledning under den tid som angavs för det kurstillfälle som sökande blivit antagen till. Därefter upphör rätten till undervisning/handledning.

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet och kandidat- eller yrkesexamen om minst 180 hp samt minst ett års arbetslivserfarenhet avseende arbete med HR-frågor, personalansvar, karriärvägledande eller arbetsförmedlande verksamheter eller motsvarande.

Examination och betyg

Kursen bedöms med betygen Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd.

Undervisning och kurslitteratur utgör grund för examination.

Examinationen är baserad på lärandemålen för kursen. Kursen examineras genom en muntlig gruppredovisning, en skriftlig inlämningsuppgift i grupp, samt en individuell skriftlig inlämningsuppgift.

För bedömning ska underlaget vara sådant att individuella prestationer kan särskiljas. Mer information kring bedömning av enskilda lärandemål och kriterier för betygssättning tillhandahålls i studieanvisningar vid kursstart.

För kursbetyget Godkänd krävs minst Godkänd på samtliga examinationer och för kursbetyget Väl Godkänd krävs dessutom lägst betyget Väl Godkänd på den individuella skriftliga inlämningsuppgiften.

En student garanteras minst tre provtillfällen, inklusive ordinarie provtillfälle, för aktuellt kurstillfälle.

Efter att ha blivit underkänd vid examination på samma moment tre gånger har student rätt att på begäran, om möjligt, få därpå följande examination bedömd och betygsatt av ny examinator. Beslut om byte av examinator fattas av utbildningschef. En student som fått godkänt betyg på ett examinationsmoment kan inte examineras igen för att höja betyget.

Om en kurs upphör eller ändras väsentligt erbjuds examination enligt den förutvarande kursplanen vid minst två tillfällen inom ett år efter beslutet.

Poängregistrering av examinationen för kursen sker enligt följande system:
ExaminationsmomentOmfattningBetyg
Muntlig gruppredovisning1 hpU/G
Skriftlig inlämningsuppgift i grupp1,5 hpU/G
Individuell skriftlig inlämningsuppgift5 hpU/G/VG

Kursvärdering

Uppföljning av undervisning sker fortlöpande under kursen. Kursvärdering sker vid kursens slut. Kursvärderingen sammanställs och kommenteras av den kursansvarige läraren och om möjligt studentrepresentant/er (kursutvecklare), publiceras på lärplattform samt lämnas till utbildningsadministrationen. Kursvärderingen ska ligga till grund för kommande kursplanering.

Kurslitteratur

Bergmo-Prvulovic, Ingela (2015). Social Representations of Career and Career Guidance in the Changing world of Working Life. Dissertation, no 28. School of Education and Communication. Jönköping University. (ca 138 sid)

Bergmo-Prvulovic, Ingela. (2013). Social Representations of Career - Anchored in the Past, Conflicting with the future. Papers on Social Representations, Vol 22. pp. 14.1-14-27. (ca 25 sidor)

Bergmo-Prvulovic, Ingela. (2018). Conflicting Perspectives on Career. Implications for Career Guidance and Social Justice. In Tristram Hooley, Ronald G Sultana, and Rie Thomsen (Eds.). Career Guidance for Social Justice. Contesting Neoliberalism. pp. 144-158). Routledge. (ca 15 sidor)

Bergmo-Prvulovic, Ingela. (2017). Karriär utifrån ett ansträngnings- och belöningsperspektiv. I Ahl. H., Bergmo-Prvulovic, I., & Kilhammar, K. (Reds). HR - att ta tillvara mänskliga resurser. Lund: Studentlitteratur AB (sid. 77-94). (ca 17 sidor)

Bergmo-Prvulovic, Ingela. & Hansson, Kristina. (2019). Governance of teachers’ professional development and learning within a new career position. Adult Education Discourses. Vol 20. (ca 20 sidor).

Bimrose, Jenny. (2020) The interplay between career support and career pathways. In Jerry W. Hedge., & Gary W. Carter (2020). Career Pathways: From School to Retirement. Oxford University Press. New York, US.

Brante, Thomas. (2014). Den professionella logiken. Hur vetenskap och praktik förenas i det moderna kunskapssamhället. Stockholm: Liber AB. (ca 200 sidor)

Claussen, Jörg., Grohsjean, Thorsten., Luger, Johannes., & Probst, Gilbert. (2014). Talent management and career development: What it takes to get promoted. Journal of World Business, vol. 49, pp. 236 - 244. (9 sidor)

Hirsh, Åsa. & Bergmo-Prvulovic, Ingela (2018). Teachers leading teachers - understanding middle-leaders' role and thoughts about career in the context of a changed division of labour. School Leadership & Management. doi:10.1080/13632434.2018.1536977 (ca 30 sidor)

Illeris, Knud. (2013). Kompetens. Vad Varför Hur? Lund: Studentlitteratur AB. (ca 100 sidor)

Meyers, Maria Christina., & van Woerkom, Marianne. (2014). The influence of underlying philosophies on talent management: Theory, implications for practice, and research agenda. Journal of World Business, vol 49, pp. 192-203 (11 sidor)

Montada, Leo., & Maes, Jürgen. (2016). Justice and self-interest. In C. Sabbagh & M. Schmitt. (Eds), Handbook of Social Justice theory and research (pp. 109-125). New York: Springer Science & Business Media. (ca 26 sidor)

Savickas, Mark. (2008). Helping people choose jobs: A history of the guidance profession. In J. A. Athanasou & R. Van Esbroeck (Eds.), International handbook of career guidance (pp. 97-113). Dordrecht: Springer Science + Business Media.

Ulfsdotter Eriksson, Ylva. & Flisbäck, Marita. (2011). Yrkesstatus. Erfarenhet, identitet och erkännande. Stockholm: Liber AB. (ca 200 sidor)

van Dijke, Marius. & De Cremer, David. (2016). Justice in the work setting. In C. Sabbagh & M. Schmitt (Eds.), Handbook of Social Justice Theory and research (pp.315-332). New York: Springer Science & Business Media. (ca 20 sidor)

Valbar litteratur
Ahl, Helene., Bergmo-Prvulovic, Ingela., & Kilhammar, Karin. (2017). HR - Att ta tillvara mänskliga resurser. Lund: Studentlitteratur AB. (ca 270 sidor)

Illeris, Knud. (2009). Contemporary theories of Learning. Learning theorists - in their own words. Agingdon: Routledge. (ca 150 sidor)

Referenslitteratur

Litteraturreferenser – så skriver du
http://ju.se/bibliotek/sok---skrivhjalp/litteraturreferenser---sa-skriver-du.html

Interaktiva antiplagiatguiden
Informationsmaterial om plagiat på högskolor och universitet.
Finns även i kursens aktivitet på lärplattformen.