KURSPLAN
Arbets- och organisationspsykologi, 7,5 högskolepoäng
Work and Organisational Psychology, 7.5 credits
Kursplan för studenter höst 2020
Kurskod: LAOG16
Fastställd av: Utbildningschef 2017-09-21
Reviderad av: Utbildningschef 2020-09-10
Gäller fr.o.m.: Hösten 2020
Version: 5
Utbildningsnivå: Grundnivå
Utbildningsområde: Samhällsvetenskapliga området
Ämnesgrupp: PS1
Fördjupning: G1N
Huvudområde: Psykologi

Lärandemål

Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna:

Kunskap och förståelse

- redogöra för centrala teorier, begrepp och perspektiv avseende arbetets innehåll, utformning och organisation, samt hur dessa påverkar individer, grupper och organisationer
- redogöra för hur organisationer arbetar med human resource management (HRM) på både strategisk och operativ nivå

Färdighet och förmåga

- tillämpa psykologisk teori till HRM aktiviteter
- tillämpa ett vetenskapligt förhållnings- och uttryckssätt vid skriftlig kommunikation

Värderingsförmåga och förhållningssätt

- värdera human resources processer och strategier utifrån ett evidensbaserat förhållningssätt
- kritiskt diskutera etiska förhållningssätt på arbetsplatser och organisationer rörande HRM

Innehåll

• Akademiskt skrivande
• Arbetsutformning
• Arbetsrelaterade attityder
• Organisationskulturens betydelse för effektivitet och prestation
• Teorier kring organisationsförändringar och ledarskap
• Motivationsstyrning, arbetsprestation och dess koppling till lönesättning
• Rekrytering och urval

Undervisningsformer

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier och övningar individuellt och i grupp.

I kursen används digital lärplattform.

Den som antagits till och registrerats på en kurs har rätt att erhålla undervisning/handledning under den tid som angavs för det kurstillfälle som sökande blivit antagen till. Därefter upphör rätten till undervisning/handledning.

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt Matematik 2a eller 2b eller 2c, Samhällskunskap 1b eller 1a1 och 1a2. Eller: Engelska B, Matematik B och Samhällskunskap A och Svenska B eller Svenska som andraspråk B. Dessutom krävs ett års arbetslivserfarenhet på lägst 50 % under minst 12 månader och avser arbete i Sverige eller utomlands i anställning eller i eget företag (eller motsvarande kunskaper).

Examination och betyg

Kursen bedöms med betygen Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd.

Lärandemålen utgör grunden för undervisningens upplägg, kurslitteraturens sammansättning och examination. Undervisning och kurslitteratur utgör grund för examination.

Kursen examineras genom ett seminarium och en individuell skriftlig tentamen. För kursbetyget Godkänd krävs minst Godkänd på samtliga examinationer och för kursbetyget Väl godkänd krävs dessutom Väl godkänd på den individuella skriftliga tentamen.

För bedömning ska underlaget vara sådant att individuella prestationer kan särskiljas. Mer information kring bedömning av enskilda lärandemål och kriterier för betygssättning tillhandahålls i studieanvisningar vid kursstart.

En student garanteras minst tre provtillfällen, inklusive ordinarie provtillfälle, för aktuellt kurstillfälle. Efter att ha blivit underkänd vid examination på samma moment tre gånger har student rätt att på begäran, om möjligt, få därpå följande examination bedömd och betygsatt av ny examinator. Beslut om byte av examinator fattas av utbildningschef. En student som fått godkänt betyg på ett examinationsmoment kan inte examineras igen för att höja betyget.

Om en kurs upphör eller ändras väsentligt erbjuds examination enligt den förutvarande kursplanen vid minst två tillfällen inom ett år efter beslutet.

Poängregistrering av examinationen för kursen sker enligt följande system:
ExaminationsmomentOmfattningBetyg
Seminarium1,5 hpU/G
Individuell skriftlig tentamen6 hpU/G/VG

Kursvärdering

Uppföljning av undervisning sker fortlöpande under kursen. Kursvärdering sker vid kursens slut. Kursvärderingen sammanställs och kommenteras av den kursansvarige läraren och om möjligt studentrepresentant/er (kursutvecklare), publiceras på lärplattform samt lämnas till utbildningsadministrationen. Kursvärderingen skall ligga till grund för kommande kursplanering.

Kurslitteratur

Aronsson, Gunnar, Hellgren, Johnny, Isaksson, Kerstin, Johansson, Gunn, Sverke, Magnus, & Ingemar Torbjörn (2012). Arbets- och organisationspsykologi: Individ och organisation i samspel. Stockholm: Natur & Kultur. 464 s.

Bergmo-Prvulovic, Ingela (2017). Karriär utifrån ett ansträngnings- och belöningsperspektiv. I Helene Ahl, Ingela Bergmo-Prvulovic, & Karin Kilhammar (Eds.), HR. Att ta tillvara mänskliga resurser (pp. 77-04). Lund: Studentlitteratur AB.

Noe, Raymond A., Hollenbeck, John R., Gerhart, Barry, & Wright, Patrick M. (2016 eller senare). Fundamentals of human resource management. (6nd ed). Boston, MA: McGraw-Hill/Irwin. Antal sidor 510.

Utöver angiven kurslitteratur kan artiklar, bokkapitel etc. tillkomma enligt kursansvarigs anvisningar.

Observera att kurslitteraturen kan komma att ändras fram till en månad före kursstart.

Referenslitteratur
Bergmo-Prvulovic, Ingela (2013). Social Representations of Career - Anchored in the Past, Conflicting with the Future. Papers on Social Representations, 22(1), 14.11-14.27.

Erikson, Martin G. (2015). Referera reflekterande: konsten att referera och citera i beteendevetenskaperna. Lund: Studentlitteratur.

Språkrådet (2008). Svenska skrivregler. Stockholm: Liber.

Sullivan, Sherry E., & Baruch, Yehuda (2009). Advances in Career Theory and Research: A Critical Review and Agenda for Future Exploration. Journal of Management, 35(6), 1542-1571. doi:10.1177/0149206309350082


Litteraturreferenser – så skriver du
http://ju.se/bibliotek/sok---skrivhjalp/litteraturreferenser---sa-skriver-du.html


Interaktiva antiplagiatguiden
Informationsmaterial om plagiat på högskolor och universitet finns i kursens aktivitet på lärplattformen.