KURSPLAN
Äventyrspedagogik i skolan, 7,5 högskolepoäng
Adventure Education at School, 7.5 credits
Kursplan för studenter vår 2020
Kurskod: LAPG15
Fastställd av: Nämnd för Fristående kurs 2014-09-30
Reviderad av: Utbildningschef 2018-11-14
Gäller fr.o.m.: Våren 2019
Version: 4
Utbildningsnivå: Grundnivå
Utbildningsområde: Undervisningsområdet
Ämnesgrupp: UV3
Fördjupning: G1N
Huvudområde: Pedagogik

Lärandemål

Efter avslutad kurs förväntas studenten:

Kunskap och förståelse

- ha tillägnat sig kunskaper i hur man kan arbeta med äventyrspedagogik i skolans verksamhet
- ha kunskaper om de teorier som äventyrspedagogiken baseras på

Färdighet och förmåga

- visa förmåga att leda och planera verksamheter för elever på ett lustfullt och lärorikt sätt
- visa förmåga att förutse och hantera riskmoment

Värderingsförmåga och förhållningssätt

- reflektera och diskutera äventyrspedagogik som en metod för att utveckla elevens lärande
- ha förmågan att hitta stöd i kursplanerna för att bedriva äventyrspedagogik

Innehåll

Undervisningsformer

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier och övningar individuellt och i grupp. Kursens praktiska moment är obligatoriska.

I kursen används digital lärplattform, exempelvis PingPong.

Den som antagits till och registrerats på en kurs har rätt att erhålla undervisning/handledning under den tid som angavs för det kurstillfälle som sökande blivit antagen till. Därefter upphör rätten till undervisning/handledning.

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet

Examination och betyg

Kursen bedöms med betygen Underkänd eller Godkänd.

För betyget Godkänd krävs godkända examinationsuppgifter.

Undervisning och kurslitteratur utgör grund för examination.

För bedömning ska underlaget vara sådant att individuella prestationer kan särskiljas. Mer information kring bedömning av enskilda lärandemål och kriterier för betygssättning tillhandahålls i studieanvisningar vid kursstart.

En student garanteras minst tre provtillfällen, inklusive ordinarie provtillfälle, för aktuellt kurstillfälle.

Efter att ha blivit underkänd vid examination på samma moment tre gånger har student rätt att på begäran, om möjligt, få därpå följande examination bedömd och betygsatt av ny examinator. Beslut om byte av examinator fattas av utbildningschef. En student som fått godkänt betyg på ett examinationsmoment kan inte examineras igen för att höja betyget.

Om en kurs upphör eller ändras väsentligt erbjuds examination enligt den förutvarande kursplanen vid minst två tillfällen inom ett år efter beslutet.

Poängregistrering av examinationen för kursen sker enligt följande system:
ExaminationsmomentOmfattningBetyg
Individuell redovisning4,5 hpU/G
Individuell skriftlig inlämningsuppgift1 hpU/G
Individuell skriftlig inlämningsuppgift2 hpU/G

Kursvärdering

Uppföljning av undervisning sker fortlöpande under kursen. Kursvärdering sker vid kursens slut. Kursvärderingen sammanställs och kommenteras av den kursansvarige läraren och om möjligt studentrepresentant/er (kursutvecklare), publiceras på lärplattform samt lämnas till utbildningsadministrationen. Kursvärderingen ska ligga till grund för kommande kursplanering.

Kurslitteratur

Ericson, Ingegerd (2005). Rör dig - lär dig. Stockholm: SISU idrottsböcker. 190 s.

Hannaford, Carla (1997). Lär med hela kroppen. Jönköping: Brain Books. 232 s.

Ingelman, Rutger (1996). Upplevelsepedagogik och Äventyrsmedodik. Solna: Ekelunds förlag. 151 s.

Malten, Arne (2002). Hjärnan och pedagogiken - ett samspel. Lund: Studentlitteratur. 248 s.

Skolverket (2011). Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011. Stockholm: Fritzes förlag. 23 s.

Referenslitteratur

Furmark, Sven-Gunnar. Kamratövningar. Rantzow. 150 s.

Furmark, Sven-Gunnar. Kamratbanor. Rantzow. 115 s.

Furmark, Sven-Gunnar. Kamratbanor inomhus. Rantzow. 175 s.

Furmark, Sven-Gunnar. Äventyrsgympa. Rantzow. 265 s.

Litteraturreferenser – så skriver du
http:ju.se/bibliotek/sok---skrivhjalp/litteraturreferenser---sa-skriver-du.html

Interaktiva antiplagiatguiden
Informationsmaterial om plagiat på högskolor och universitet
http:
pingpong.hj.se/public/courseId/10128/publicPage.do
Finns även i kursens aktivitet på lärplattformen PingPong.