KURSPLAN
Bild för grundlärare, 16-30 hp, 15 högskolepoäng
Art in Primary School, 16-30 credits, 15 credits
Kursplan för studenter höst 2020
Kurskod: LB2N17
Fastställd av: Utbildningschef 2017-05-05
Reviderad av: Utbildningschef 2019-02-25
Gäller fr.o.m.: Hösten 2019
Version: 3
Utbildningsnivå: Grundnivå
Utbildningsområde: Övrigt
Ämnesgrupp: UV3
Fördjupning: G2F

Lärandemål

Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna:

Kunskap och förståelse

- redogöra för fördjupade teori- och begreppsbildningar inom bildpedagogik och visuell kultur
- visa förståelse för populärkulturers och digitala mediers betydelser för barn och ungdomar samt kunna redogöra för hur dessa kan bli utgångspunkter för bildskapande och bildkommunikativt arbete
- redogöra för aktuell forskning inom området
- visa fördjupad kunskap i betyg och bedömningsfrågor i skolämnet Bild

Färdighet och förmåga

- visa förmåga att hantera betyg och bedömningsfrågor i skolämnet bild
- visa färdigheter i att använda digitala verktyg och tekniker för berättande bildframställning samt reflektera kring process och produkt
- visa färdigheter i att analysera och tolka populärkulturella texter kopplat till grundläggande teori- och begreppsbildningar inom bildpedagogik och visuell kultur
- visa förmåga att planera ett arbete där bild integreras med ett eller flera andra skolämnen
- visa utvecklad förmåga i att förhålla sig till didaktiska frågor inom skolämnet Bild
- använda adekvata begrepp inom bilddidaktik i tal och skrift

Värderingsförmåga och förhållningssätt

- presentera, analysera och värdera en genomgången gestaltningsprocess
- visa förmåga att förhålla sig till inkluderande undervisning och elever i behov av särskilt stöd
- visa förmåga att reflektera och förhålla sig till bilder ur interkulturella perspektiv

Innehåll

Undervisningsformer

Undervisning sker i form av föreläsningar, seminarier och bildlaborativa övningar individuellt och i grupp.

I kursen används digital lärplattform.

Den som antagits till och registrerats på en kurs har rätt att erhålla undervisning/handledning under den tid som angavs för det kurstillfälle som sökande blivit antagen till. Därefter upphör rätten till undervisning/handledning.

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Förkunskapskrav

Godkänt resultat på minst 30 hp inom grundlärarprogrammet varav 22,5 hp UVK ska ingå. Genomgångna kurser enligt programmets fastställda studiegång (termin 1-2) varav Bild för grundlärare 1-15 hp måste ingå, eller motsvarande kunskaper.

Examination och betyg

Kursen bedöms med betygen Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd.

Undervisning och kurslitteratur utgör grund för examination.

Kursen examineras genom seminarium, gruppredovisning med individuell skriftlig inlämningsuppgift, individuell redovisning med skriftlig inlämningsuppgift, individuell redovisning samt seminarier och individuella redovisningar.

För bedömning ska underlaget vara sådant att individuella prestationer kan särskiljas. Mer information kring bedömning av enskilda lärandemål och kriterier för betygssättning tillhandahålls i studieanvisningar vid kursstart.

För kursbetyget Godkänd krävs minst Godkänd på samtliga examinationer och för kursbetyget Väl godkänd krävs dessutom att examinationsmoment motsvarande minst 8 hp har fått betyget Väl godkänd.

En student garanteras minst tre provtillfällen, inklusive ordinarie provtillfälle, för aktuellt kurstillfälle.

Efter att ha blivit underkänd vid examination på samma moment tre gånger har student rätt att på begäran, om möjligt, få därpå följande examination bedömd och betygsatt av ny examinator. Beslut om byte av examinator fattas av utbildningschef. En student som fått godkänt betyg på ett examinationsmoment kan inte examineras igen för att höja betyget.

Om en kurs upphör eller ändras väsentligt erbjuds examination enligt den förutvarande kursplanen vid minst två tillfällen inom ett år efter beslutet.

Poängregistrering av examinationen för kursen sker enligt följande system:
ExaminationsmomentOmfattningBetyg
Seminarium2 hpU/G/VG
Gruppredovisning med individuell skriftlig inlämningsuppgift4 hpU/G/VG
Individuell redovisning med skriftlig inlämningsuppgift2 hpU/G/VG
Individuell redovisning3 hpU/G/VG
Seminarier och individuella redovisningar4 hpU/G

Kursvärdering

Uppföljning av undervisning sker fortlöpande under kursen. Kursvärdering sker vid kursens slut. Kursvärderingen sammanställs och kommenteras av den kursansvarige läraren och om möjligt studentrepresentant/er (kursutvecklare), publiceras på lärplattform samt lämnas till utbildningsadministrationen. Kursvärderingen ska ligga till grund för kommande kursplanering.

Kurslitteratur

Bengtsson, Stina, Bolin, Göran, Forsman, Michael, Jakobsson, Peter, Johansson, Sofia & Ståhlberg, Per (2017). Medielandskap & mediekultur - en introduktion till medie- och kommunikationsvetenskap. Stockholm: Liber. 15 s. (kopierat material)

Bergström, Bo (2017). Effektiv visuell kommunikation: om nyheter, reklam och profilering i vår visuella kultur. Stockholm: Carlsson. 110 s.

Frid, Johan (2002). Intro bild - skapa, kommunicera, förstå. Malmö: Didacta. 300 s.

Lindgren, Simon (2009). Populärkultur – teorier, metoder och analyser. Malmö: Liber. 15 s. (kopierat material)

Lindstrand, Fredrik (2006). Att göra skillnad – Representationer, identitet och lärande i ungdomars arbete och berättande med film. Stockholm: HLS. 256 s. http:/ /www.suforlag.se/1100/1100.asp?id=1132. 256 s.

Skolverket (2011). Allmänna råd för planering och genomförande av undervisningen – för grundskolan, grundsärskolan, specialskolan och sameskolan. Stockholm: Fritzes. 44 s. http:/ /www.skolverket.se/publikationer?id=2698.

Skolverket (2013). Bedömningsstöd i bild. https:/ /bp.www.skolverket.se/web/bs_gr_grgrbil01_4-6/ovrigt-/bedomningsstod

Skolverket (2012). Greppa språket! Ämnesdidaktiska perspektiv på flerspråkighet. Stockholm: Fritzes. 147 s. http:/ /www.skolverket.se/publikationer?id=2573.

Skolverket (2011). Kommentarmaterial till kursplanen i bild. Stockholm: Fritzes. 25 s. http:/ /www.skolverket.se/publikationer?id=2556

Skolverket (2011). Kunskapsbedömning i skolan - praxis, begrepp, problem och möjligheter. Stockholm: Fritzes. 73 s. http:/ /www.skolverket.se/publikationer?id=2660.

Skolverket. (2011). Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011. Reviderad 2018. Stockholm: Fritzes. 30 s. http:/ /www.skolverket.se/publikationer?id=2575

Sporrong, Elin & Westin Tikkanen, Karin (red.) (2016). Kritiskt tänkande - i teori och praktik. Lund: Studentlitteratur. 15 s. (kopierat material)

Sturken, Marita & Cartwright, Lisa (2017). Practices of Looking. An Introduction to Visual Culture. Second Edition. New York: Oxford University Press. 220 s.

Wilson, Carolyn et al., (2011). Medie- och informationskunnighet i skolan och lärarutbildningen. Paris: UNESCO. http:www.unesco.se/kommunikation/medieutveckling-och-kapacitetsbyggande/medie-och-informationskunnighet/

Åsén, Gunnar (red.) (2017).
Bildundervisning och lärande genom bilder. Stockholm: Liber. 190 s.

Skönlitteratur och/eller film i urval.

Vetenskapliga och populärvetenskapliga artiklar (engelska och skandinaviska språk i urval) 100 s.

Vid behov av inläsning av tillkommande litteratur kontakta kursansvarig.

Litteraturreferenser – så skriver du
http:
ju.se/bibliotek/sok---skrivhjalp/litteraturreferenser---sa-skriver-du.html

Interaktiva antiplagiatguiden
Informationsmaterial om plagiat på högskolor och universitet
http://pingpong.hj.se/public/courseId/10128/publicPage.do
Finns även i kursens aktivitet på lärplattformen PingPong.