KURSPLAN
Bedömning och betygsättning för grundlärare F-3 och 4-6 (UVK), 7,5 högskolepoäng
Assessment and Grading for Teachers in Preschool Class and Primary School Years 1-3 and 4-6 (ES), 7.5 credits
Kursplan för studenter höst 2020
Kurskod: LBBR26
Fastställd av: Utbildningschef 2019-04-17
Reviderad av: 2020-03-24
Gäller fr.o.m.: Hösten 2020
Version: 3
Utbildningsnivå: Avancerad nivå
Utbildningsområde: Undervisningsområdet
Ämnesgrupp: UV1
Fördjupning: A1N

Lärandemål

Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs förväntas studenten
- kunna beskriva sambandet mellan kunskapssyn, styrdokument, didaktiska val och olika former för bedömning
- kunna förklara kursplanernas uppbyggnad; de olika delarnas inbördes relation och relation till bedömning/betygssättning
- visa fördjupad kunskap om bedömningsformers olika syften och funktioner


Färdighet och förmåga
Efter avslutad kurs förväntas studenten
- utifrån ett ämnesdidaktiskt perspektiv kunna planera och reflektera undervisningsområden där olika bedömningsformer tydliggörs
- kunna tillämpa och motivera gällande kunskapskrav för bedömning, dokumentation och betygssättning

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avslutad kurs förväntas studenten
- kunna problematisera olika bedömningspraktiker utifrån ett validitets-, mätbarhets- och objektivitetsperspektiv
- kunna reflektera kring etiska frågor om bedömning och betygssättning i relation till ett vidgat likvärdighetsbegrepp
- ha utvecklat ett fördjupat vetenskapligt och kritiskt förhållningssätt i relation till bedömning och bedömningsrelaterad forskning
- problematisera bedömningsrelaterade dokumentation och vilka funktioner den fyller

Innehåll

Undervisningsformer

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier och övningar/workshops individuellt och i grupp.

I kursen används digital lärplattform.

Den som antagits till och registrerats på en kurs har rätt att erhålla undervisning/handledning under den tid som angavs för det kurstillfälle som sökande blivit antagen till. Därefter upphör rätten till undervisning/handledning.

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Förkunskapskrav

Godkänt resultat på minst 135 hp inom grundlärarprogrammet samt genomgångna kurser enligt programmets fastställda studiegång (termin 1-6) eller motsvarande kunskaper.

Examination och betyg

Kursen bedöms med betygen Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd.

Kursen examineras genom tre seminarier och en grupplaboration.

För kursbetyget Godkänd krävs minst G på alla examinerande uppgifter samt god språkbehandling i tal och skrift. För kursbetyget Väl godkänd krävs dessutom betyget VG på seminarium 3 samt en av de övriga examinationerna där VG kan erhållas.

Undervisning och kurslitteratur utgör grund för examination.

För bedömning skall underlaget vara sådant att individuella prestationer kan särskiljas. En student som fått godkänt betyg på ett examinationsmoment kan inte examineras igen för att höja betyget. Mer information kring bedömning av enskilda lärandemål och kriterier för betygssättning tillhandahålls i studieanvisningar vid kursstart.

En student garanteras minst tre provtillfällen, inklusive ordinarie provtillfälle, för aktuellt kurstillfälle.

Efter att ha blivit underkänd vid examination på samma moment tre gånger har student rätt att på begäran, om möjligt, få därpå följande examination bedömd och betygsatt av ny examinator. Beslut om byte av examinator fattas av utbildningschef.

Om en kurs upphör eller ändras väsentligt erbjuds examination enligt den förutvarande kursplanen vid minst två tillfällen inom ett år efter beslutet.

Poängregistrering av examinationen för kursen sker enligt följande system:
ExaminationsmomentOmfattningBetyg
Seminarium 11 hpU/G/VG
Seminarium 21 hpU/G/VG
Seminarium 34 hpU/G/VG
Grupplaboration1,5 hpU/G

Kursvärdering

Uppföljning av undervisning sker fortlöpande under kursen. Kursvärdering sker vid kursens slut. Kursvärderingen sammanställs och kommenteras av den kursansvarige läraren och om möjligt studentrepresentant/er (kursutvecklare), publiceras på lärplattform samt lämnas till utbildningsadministrationen. Kursvärderingen skall ligga till grund för kommande kursplanering.

Kurslitteratur

Hirsh, Åsa. (2016). Skolans dokumentation: ur ett pedagogiskt och juridiskt perspektiv. Stockholm: Liber (150 s.)

Klapp, Alli. (2015). Bedömning, betyg och lärande. Lund: Studentlitteratur. (170 s.)

Wiliam, Dylan, & Leahy, Siobhàn. (2015). Handbok i formativ bedömning: strategier och praktiska tekniker. Stockholm: Natur & Kultur. (250 s.)

Dessutom

Ett antal internationellt publicerade vetenskapliga artiklar (finns att ladda ned).

Ett antal av Skolverkets allmänna råd, kommentarmaterial och bedömningsskrifter (finns att ladda ned).

Lgr 11 och Skollagen (finns att ladda ned).

Litteraturreferenser – så skriver du.
http://ju.se/bibliotek/sok---skrivhjalp/litteraturreferenser---sa-skriver-du.html

Informationsmaterial om plagiat på högskolor och universitet.
Finns även i kursens aktivitetet på lärplattformen.