KURSPLAN
Bedömning och betygssättning för ämneslärare (UVK), 7,5 högskolepoäng
Assessment and Grading for Secondary School Subject Teachers (ES), 7.5 credits
Kursplan för studenter höst 2020
Kurskod: LBER26
Fastställd av: Utbildningschef 2019-04-12
Reviderad av: Utbildningschef 2020-03-27
Gäller fr.o.m.: Hösten 2020
Version: 5
Utbildningsnivå: Avancerad nivå
Utbildningsområde: Undervisningsområdet
Ämnesgrupp: UV1
Fördjupning: A1N

Lärandemål

Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna:

Kunskap och förståelse

- beskriva sambandet mellan kunskapssyn, styrdokument, didaktiska val och olika former för bedömning
- förklara aktuellt betygssystem och dess relation till andra och tidigare system (historiskt, internationellt)
- redogöra för och problematisera skolans bedömningsrelaterade dokumentation och vilka funktioner den fyller

Färdighet och förmåga

- visa utvecklad förmåga att utifrån ett ämnesdidaktiskt perspektiv planera och reflektera över undervisningsområden där olika bedömningsformer tydliggörs
- tillämpa och motivera aktuella kunskapskrav för bedömning, dokumentation och betygssättning

Värderingsförmåga och förhållningssätt

- kritiskt reflektera kring etiska frågor kring bedömning och betygssättning i relation till ett vidgat likvärdighets- och validitetsperspektiv
- diskutera bedömningsfrågor utifrån ett fördjupat vetenskapligt och kritiskt förhållningssätt i relation till bedömningsrelaterad forskning
- problematisera bedömningsformers olika syften och funktioner
- problematisera olika bedömningspraktiker utifrån ett validitets-, mätbarhets- och objektivitetsperspektiv

Innehåll

- Förhållandet mellan kunskapssyn, styrdokument, undervisningspraktik och olika former för bedömning och betygssättning (alignment)
- Skolans bedömningsrelaterade dokumentation utifrån juridiska och pedagogiska perspektiv
- Pedagogisk planering och bedömningsmatriser
- Likvärdighet ur olika perspektiv, OTL (opportunity to learn) och perspektiv på bedömning av elever i svårigheter
- Konstruktion och kritisk analys av uppgifter och prov som kan användas som grund för bedömning AV och FÖR lärande
- Validitet, reliabilitet och rättssäkerhet i relation till bedömning

Undervisningsformer

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier och övningar individuellt och i grupp.

I kursen används digital lärplattform.

Den som antagits till och registrerats på en kurs har rätt att erhålla undervisning/ handledning under den tid som angavs för det kurstillfälle som sökande blivit antagen till. Därefter upphör rätten till undervisning/handledning.

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Förkunskapskrav

Godkänt resultat på minst 150 hp inom ämneslärarprogrammet varav 37,5 hp UVK måste ingå eller motsvarande kunskaper.

Examination och betyg

Kursen bedöms med betygen Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd.

Undervisning och kurslitteratur utgör grund för examination.

Kursen examineras genom en grupplaboration och tre seminarier.

För bedömning ska underlaget vara sådant att individuella prestationer kan särskiljas. Mer information kring bedömning av enskilda lärandemål och kriterier för betygssättning tillhandahålls i studieanvisningar vid kursstart.

För kursbetyget Godkänd krävs minst Godkänd på samtliga examinationer och för kursbetyget Väl godkänd krävs dessutom Väl godkänd på seminarium 3 samt ett av de övriga examinationer där Väl godkänd kan erhållas.

En student garanteras minst tre provtillfällen, inklusive ordinarie provtillfälle, för aktuellt kurstillfälle.

Efter att ha blivit underkänd vid examination på samma moment tre gånger har student rätt att på begäran, om möjligt, få därpå följande examination bedömd och betygsatt av ny examinator. Beslut om byte av examinator fattas av utbildningschef. En student som fått godkänt betyg på ett examinationsmoment kan inte examineras igen för att höja betyget.

Om en kurs upphör eller ändras väsentligt erbjuds examination enligt den förutvarande kursplanen vid minst två tillfällen inom ett år efter beslutet.

Poängregistrering av examinationen för kursen sker enligt följande system:
ExaminationsmomentOmfattningBetyg
Grupplaboration1 hpU/G
Seminarium 11 hpU/G/VG
Seminarium 21 hpU/G/VG
Seminarium 34,5 hpU/G/VG

Kursvärdering

Uppföljning av undervisning sker fortlöpande under kursen. Kursvärdering sker vid kursens slut. Kursvärderingen sammanställs och kommenteras av den kursansvarige läraren och om möjligt studentrepresentant/er (kursutvecklare), publiceras på lärplattform samt lämnas till utbildningsadministrationen. Kursvärderingen ska ligga till grund för kommande kursplanering.

Kurslitteratur

Hirsh, Åsa (2016). Skolans dokumentation: ur ett pedagogiskt och juridiskt perspektiv. Stockholm: Liber. 150 s.

Hirsh, Åsa & Lindberg, Viveca (2015). Formativ bedömning på 2000-talet: en översikt av svensk och internationell forskning. Vetenskapsrådet. (finns att ladda ner). 70 s

Klapp, Alli (2015). Bedömning, betyg och lärande. Lund: Studentlitteratur. 170 s.

Wiliam, Dylan & Leahy, Siobhàn (2015). Handbok i formativ bedömning; strategier och praktiska tekniker. Stockholm: Natur & Kultur. 250 s.

Dessutom:
Ett antal vetenskapliga artiklar (finns att ladda ner). 80 s.

Ett antal av Skolverkets allmänna råd, kommentarmaterial och bedömningsskrifter, Lgr 11 och Skollagen (Finns att ladda ner). Ca 200 s.


Litteraturreferenser – så skriver du
http://ju.se/bibliotek/sok---skrivhjalp/litteraturreferenser---sa-skriver-du.html

Interaktiva antiplagiatguiden
Informationsmaterial om plagiat på högskolor och universitet finns i kursens aktivitet på lärplattformen.