KURSPLAN
Bild för grundlärare, 1-15 hp, 15 högskolepoäng
Art in Primary School, 1-15 credits, 15 credits
Kursplan för studenter höst 2020
Kurskod: LBGN17
Fastställd av: Utbildningschef 2017-05-05
Reviderad av: Utbildningschef 2019-02-25
Gäller fr.o.m.: Hösten 2019
Version: 3
Utbildningsnivå: Grundnivå
Utbildningsområde: Övrigt
Ämnesgrupp: UV3
Fördjupning: G2F

Lärandemål

Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna:

Kunskap och förståelse

- visa kunskap om bildämnets utveckling i ett historiskt perspektiv
- redogöra för grundläggande teori- och begreppsbildningar inom bildpedagogik och visuell kultur
- visa förståelse för bild som kommunikationsform
- visa kunskap om innehåll i gällande styrdokument

Färdighet och förmåga

- visa förmåga att använda digitala och hantverksmässiga verktyg och tekniker i bildframställning samt reflektera kring uttryck och gestaltningsformer
- visa förmåga att analysera och tolka bilder som har olika syften och användningsområden kopplat till grundläggande teori- och begreppsbildningar inom bildpedagogik och visuell kultur
- visa förmåga att förhålla sig till didaktiska frågor inom skolämnet Bild och till estetiska lärprocesser
- på ett grundläggande sätt använda adekvata begrepp inom bilddidaktik i tal och skrift
- visa förmåga att förhålla sig till barns/elevers menings- och identitetsskapande

Värderingsförmåga och förhållningssätt

- presentera, analysera och värdera en genomgången gestaltningsprocess

Innehåll

Undervisningsformer

Undervisning sker i form av föreläsningar, seminarier och bildlaborativa övningar individuellt och i grupp.

I kursen används digital lärplattform.

Den som antagits till och registrerats på en kurs har rätt att erhålla undervisning/handledning under den tid som angavs för det kurstillfälle som sökande blivit antagen till. Därefter upphör rätten till undervisning/handledning.

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Förkunskapskrav

Godkänt resultat på minst 30 hp inom grundlärarprogrammet varav 22,5 hp UVK ska ingå. Genomgångna kurser enligt programmets fastställda studiegång (termin 1-2) eller motsvarande kunskaper.

Examination och betyg

Kursen bedöms med betygen Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd.

Undervisning och kurslitteratur utgör grund för examination.

Kursen examineras genom individuell skriftlig tentamen, individuell redovisning med skriftlig inlämningsuppgift, gruppredovisning med individuell skriftlig inlämningsuppgift, seminarium samt individuella redovisningar och gruppredovisningar.

För bedömning ska underlaget vara sådant att individuella prestationer kan särskiljas. Mer information kring bedömning av enskilda lärandemål och kriterier för betygssättning tillhandahålls i studieanvisningar vid kursstart.

För kursbetyget Godkänd krävs minst Godkänd på samtliga examinationer och för kursbetyget Väl godkänd krävs dessutom att examinationsmoment motsvarande minst 8 hp har fått betyget Väl godkänd.

En student garanteras minst tre provtillfällen, inklusive ordinarie provtillfälle, för aktuellt kurstillfälle.

Efter att ha blivit underkänd vid examination på samma moment tre gånger har student rätt att på begäran, om möjligt, få därpå följande examination bedömd och betygsatt av ny examinator. Beslut om byte av examinator fattas av utbildningschef. En student som fått godkänt betyg på ett examinationsmoment kan inte examineras igen för att höja betyget.

Om en kurs upphör eller ändras väsentligt erbjuds examination enligt den förutvarande kursplanen vid minst två tillfällen inom ett år efter beslutet.

Poängregistrering av examinationen för kursen sker enligt följande system:
ExaminationsmomentOmfattningBetyg
Individuell skriftlig tentamen2 hpU/G/VG
Individuell redovisning med skriftlig inlämningsuppgift4 hpU/G/VG
Gruppredovisning med individuell skriftlig inlämningsuppgift3 hpU/G/VG
Seminarium3 hpU/G/VG
Individuella redovisningar och gruppredovisningar3 hpU/G

Kursvärdering

Uppföljning av undervisning sker fortlöpande under kursen. Kursvärdering sker vid kursens slut. Kursvärderingen sammanställs och kommenteras av den kursansvarige läraren och om möjligt studentrepresentant/er (kursutvecklare), publiceras på lärplattform samt lämnas till utbildningsadministrationen. Kursvärderingen ska ligga till grund för kommande kursplanering.

Kurslitteratur

Arnold, Dana (2006). Konstvetenskap - en introduktion. Stocholm: Raster. 15 s. (kopierat material)

Bergström, Bo (2017). Effektiv visuell kommunikation: om nyheter, reklam och profilering i vår visuella kultur. Stockholm: Carlsson. 90 s.

Freeland, Cynthia (2006). Konstteori - en introduktion. Stockholm: Raster. 15 s. (kopierat material)

Frid, Johan (2002). Intro bild - skapa, kommunicera, förstå. Malmö: Didacta. 210 s.

Skolverket (2011). Allmänna råd för planering och genomförande av undervisningen – för grundskolan, grundsärskolan, specialskolan och sameskolan. Stockholm: Fritzes. 44 s. http:/ /www.skolverket.se/publikationer?id=2698

Skolverket (2013). Bedömningsstöd i bild. https:/ /bp.skolverket.se/web/bs_gr_grgrbil01_4-6/ovrigt-bedomningsstod

Skolverket (2012). Greppa språket! Ämnesdidaktiska perspektiv på flerspråkighet. Stockholm: Fritzes. 147 s. http:/ /www.skolverket.se/publikationer?id=2573.

Skolverket (2011). Kommentarmaterial till kursplanen i bild. Stockholm: Fritzes. 25 s. http:/ /www.skolverket.se/publikationer?id=2556.

Skolverket (2011). Kunskapsbedömning i skolan - praxis, begrepp, problem och möjligheter. Stockholm: Fritzes. 73 s. http:/ /www.skolverket.se/publikationer?id=2660.

Skolverket (2011). Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet. Reviderad 2018. Stockholm: Fritzes. 30 s. http:/ /www.skolverket.se/publikationer?id=2575.

Sporrong, Elin & Westin Tikkanen, Karin (red.) (2016). Kritiskt tänkande - i teori och praktik. Lund: Studentlitteratur. 15 s. (kopierat material)

Sturken, Marita & Cartwright, Lisa (2017). Practices of Looking. An Introduction to Visual Culture. Second Edition. New York: Oxford University Press. 220 s.

Vygotskij, Lev S. (1995). Fantasi och kreativitet i barndomen. Göteborg: Daidalos. 110 s.

Winner, Ellen & Goldstein, Thalia R & Vincent-Lancrin, Stéphan (2013). Art for Art's Sake?: The Impact Of Arts Education. Educational Research and Innovation, OECD Publishing. 115 s.
http:/ /www.oecd.org/edu/ceri/arts.htm

Åsén, Gunnar (red.) (2017). Bildundervisning och lärande genom bilder. Stockholm: Liber. 190 s.

Skönlitteratur och/eller film i urval.

Vetenskapliga och populärvetenskapliga artiklar (engelska och skandinaviska språk i urval) 100 s.

Vid behov av inläsning av tillkommande litteratur kontakta kursansvarig.

Litteraturreferenser – så skriver du
http:ju.se/bibliotek/sok---skrivhjalp/litteraturreferenser---sa-skriver-du.html

Interaktiva antiplagiatguiden
Informationsmaterial om plagiat på högskolor och universitet
http:
pingpong.hj.se/public/courseId/10128/publicPage.do
Finns även i kursens aktivitet på lärplattformen PingPong.