KURSPLAN
Barns språkliga lärande och kommunikation i förskolan, 15 högskolepoäng
Children's Language Learning and Communication in Preschool, 15 credits
Kursplan för studenter höst 2020
Kurskod: LBLN16
Fastställd av: Utbildningschef 2016-06-08
Reviderad av: Utbildningschef 2020-06-03
Gäller fr.o.m.: Hösten 2020
Version: 5
Utbildningsnivå: Grundnivå
Utbildningsområde: Undervisningsområdet
Ämnesgrupp: UV1
Fördjupning: G2F
Huvudområde: Pedagogik

Lärandemål

Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna:

Kunskap och förståelse

- redogöra för barns språkliga utveckling i ett första– och flerspråksperspektiv
- redogöra för barns språkande i relation till begreppen literacy och multimodalitet
- beskriva och resonera kring förskollärarens uppdrag och betydelse för barns språkliga lärande
- beskriva och exemplifiera hur bokpraktik kan initiera språkliga aktiviteter i förskolan
- visa fördjupad kunskap om barns språkliga utveckling
- visa kunskap om grundläggande läs- och skrivlärande

Färdighet och förmåga

- visa förmåga att analysera den pedagogiska miljöns betydelse för barns tal-, och skriftspråkstillägnan
- observera, dokumentera och analysera tal– och/eller skriftspråkliga aktiviteter där barn är aktörer
- visa förmåga att hantera en vetenskaplig frågeställning och ställa den i relation till en förskolepedagogisk verksamhet

Värderingsförmåga och förhållningssätt

- visa förmåga att kritiskt kunna reflektera över förskollärares uppdrag och betydelse för barns möjligheter till att utveckla sitt språkande

Innehåll

Delkurs 1: Barns tidiga språkliga lärande och kommunikation, 7,5 hp
Childrens early language learning and communication, 7,5 creditsInnehållExamination och betyg
Betygsgraderna utgörs av Underkänd (U), Godkänd (G) och Väl godkänd (VG).

Delkursen examineras genom följande moment:
Workshop, 1 hp, U/G
Litteraturseminarium, 2,5 hp, U/G
Individuell inlämningsuppgift Barns språkliga lärande - teori, 4 hp, U/G/VG


Delkurs 2: Förskolan som litteracitetspraktik, 7,5 hp
Preschool as a Literacy Practice, 7,5 credits

InnehållExamination och betyg
Betygsgraderna utgörs av Underkänd (U), Godkänd (G) och Väl godkänd (VG).

Delkursen examineras genom följande moment:
Seminarium, 3,5 hp, U/G
Individuell inlämningsuppgift Literacitet, 4 hp, U/G/VG

Undervisningsformer

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier och övningar individuellt och i grupp.

I kursen används digital lärplattform.

Den som antagits till och registrerats på en kurs har rätt att erhålla undervisning/handledning under den tid som angavs för det kurstillfälle som sökande blivit antagen till. Därefter upphör rätten till undervisning/handledning.

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Förkunskapskrav

Godkänt resultat på minst 30 hp inom förskollärarutbildningen varav 22,5 hp UVK ska ingå. Genomgångna kurser enligt programmets fastställda studiegång (termin 1-2) eller motsvarande kunskaper.

Examination och betyg

Kursen bedöms med betygen Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd.

Undervisning och kurslitteratur utgör grund för examination.

För bedömning ska underlaget vara sådant att individuella prestationer kan särskiljas. Mer information kring bedömning av enskilda lärandemål och kriterier för betygssättning tillhandahålls i studieanvisningar vid kursstart.

För kursbetyget Godkänd på hela kursen krävs betyget Godkänd på samtliga examinationsmoment samt god språkbehandling i tal och skrift. För betyget Väl godkänd krävs utöver vad som krävs för Godkänd betyget Väl godkänd på de båda individuella examinationsuppgifterna

En student garanteras minst tre provtillfällen, inklusive ordinarie provtillfälle, för aktuellt kurstillfälle.

Efter att ha blivit underkänd vid examination på samma moment tre gånger har student rätt att på begäran, om möjligt, få därpå följande examination bedömd och betygsatt av ny examinator. Beslut om byte av examinator fattas av utbildningschef. En student som fått godkänt betyg på ett examinationsmoment kan inte examineras igen för att höja betyget.

Om en kurs upphör eller ändras väsentligt erbjuds examination enligt den förutvarande kursplanen vid minst två tillfällen inom ett år efter beslutet.

Poängregistrering av examinationen för kursen sker enligt följande system:
ExaminationsmomentOmfattningBetyg
Lärande och kommunikation: Workshop1 hpU/G
Lärande och kommunikation: Litteraturseminarium2,5 hpU/G
Lärande och kommunikation: Individuell inlämningsuppgift Barns språkliga lärande-teori4 hpU/G/VG
Litteracitet: Seminarium3,5 hpU/G
Litteracitet: Individuell inlämningsuppgft Litteracitetteori4 hpU/G/VG

Kursvärdering

Uppföljning av undervisning sker fortlöpande under kursen. Kursvärdering sker vid kursens slut. Kursvärderingen sammanställs och kommenteras av den kursansvarige läraren och om möjligt studentrepresentant/er (kursutvecklare), publiceras på lärplattform samt lämnas till utbildningsadministrationen. Kursvärderingen ska ligga till grund för kommande kursplanering.

Kurslitteratur

Ahrne, G. & Svensson, P. (Red.)(2015). Handbok i kvalitativa metoder. Malmö: Liber. Valda delar.

Bengtsson, Karin & Hägglund, Solveig (2014). Barns samtal som kunskapskälla. S. 121-131.
I Löfdahl, Annica, Hjalmarsson, Maria & Franzen, Karin (2014). Förskollärarens metod och vetenskapsteori. 10 s.

Bergöö, Kerstin och Jönsson, Karin (2012). Glädjen i att förstå: Språk och textarbete med barn. Lund: Studentlitteratur. 140 s.


Björk-Willén, Polly. (Red.) (2018). Svenska som andraspråk i förskolan. Stockholm: Natur & Kultur. 158 s.

Bruce, Barbro (2010). Lek och språk. S.101-117. I Riddersporre, Bim och Persson, Sven (Red.) (2010). Utbildningsvetenskap för förskolan. 16 s.

Dahlgren, Gösta, Gustafsson, Karin, Mellgren, Elisabeth & Olsson, Lars-Erik (2013). Barn upptäcker skriftspråket. Stockholm: Liber. 219 s.

Fast, Carina (2019). Literacy - i familj, förskola och skola. Lund: Studentlitteratur. 153 s.

Gjems, Liv (2011). Barn samtalar sig till kunskap. Lund: Studentlitteratur. 149 s.

Helle, Pia Laursen (2010). Möten med skriftspråk – ett socialsemiotiskt perspektiv på tidigt skriftspråkstillägnande. I Holm, Lars & Helle Laursen, Pia (2010). Språklig praxis i förskolan. 15 s.

Hvit Lindstrand, Sara (2015). Små barns tecken och meningsskapande i förskola. Multimodalt görande och teknologi. Nr. 30. Dissertation. Jönköping: Jönköping University, 30. Jönköping: Jönköping School of Education and Communication.

Håkansson, Gisela (2014). Språkinlärning hos barn. Lund: Studentlitteratur. 128 s.

Jederlund, Ulf (2012). Musik och språk - ett vidgat perspektiv på barns språkutveckling och lärande. Stockholm: Liber. 233 s.

Kress, Gunther (2000). Before writing. Rethinking the paths to literacy. Routledge: New York. 169 s.

Norlin, Pelle (2013). Bilderbokstunden i förskolan. Småflodhästar och Kenta möter Piraten och Spenaten. Uppsala: Uppsala universitet. 130 s.

Olsson, Liselott (2012). Eventicizing Curriculum Learning to Read and Write through Becoming a Citizen of the World. Journal of Curriculum Theorizing 28, 1. 17 s.

Roos, Carin (2014). Att berätta om små barn - att göra en minietnografisk studie. S. 46-56.
I Löfdahl, Annica, Hjalmarsson, Maria och Franzén, Karin (2014) Förskollärarens metod och vetenskapsteori. Stockholm: Liber. 10 s.

Wassrin, Maria (2016). Towards musicking in a Public Sphere: 1-3 year olds and music pedagogues negotiating a music didactid identity in a Swedish preschool. Dissertation. Stockholm: Department of Humanities and Social Sciences Education.
Tillgänglig: http:su.diva-portal.org/smash/get/diva2:1026292/FULLTEXT02.pdf

Vetenskapliga artiklar/övrigt material tillkommer.

Litteraturreferenser – så skriver du
http:
ju.se/bibliotek/sok---skrivhjalp/litteraturreferenser---sa-skriver-du.html

Interaktiva antiplagiatguiden
Informationsmaterial om plagiat på högskolor och universitet
http://pingpong.hj.se/public/courseId/10128/publicPage.do
Finns även i kursens aktivitet på lärplattformen PingPong.