KURSPLAN
Barn i naturen - fascination, förundran, fakta och förståelse, 7,5 högskolepoäng
Children in Nature - Fascination, Wonderment, Facts and Understanding, 7.5 credits
Kursplan för studenter vår 2020
Kurskod: LBNG19
Fastställd av: Utbildningschef 2018-11-14
Gäller fr.o.m.: Våren 2019
Version: 1
Utbildningsnivå: Grundnivå
Utbildningsområde: Naturvetenskapliga området (75%) och undervisningsområdet (25%)
Ämnesgrupp: UV2
Fördjupning: G1N

Lärandemål

Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna:

Kunskap och förståelse

- identifiera utomhuspedagogiska utmaningar för barn såväl som för pedagoger
- redogöra för några växter, djur och andra organismer som kan hållas i skolan/förskolan eller som kan finnas i närområdet
- redogöra för platsens betydelse för utomhuspedagogik och biologisk mångfald i närmiljön
- redogöra för hur biologisk mångfald kan gynnas i närmiljön

Färdighet och förmåga

- reflektera över och relatera till hur man tillämpar utomhuspedagogik tillsammans med barn i förskole- och skolålder

Värderingsförmåga och förhållningssätt

- kritiskt reflektera och problematisera barns naturkänsla
- problematisera om ansvar och etik vid hållandet av levande organismer

Innehåll

• Barns naturkänsla
• Didaktiska lekar och övningar i naturen
• Utomhuspedagogiska utmaningar med barn i förskole- och skolålder
• Växter, djur och andra organismer i skolan/förskolan och i dess närområde
• Platsens förutsättningar för utomhuspedagogik
• Biologisk mångfald i skolans närmiljö
• Hållande, ansvar och etik, gällande levande organismer

Undervisningsformer

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier och övningar individuellt och i grupp. Undervisningen sker utomhus såväl som i lektionssal.

I kursen används digital lärplattform, exempelvis PingPong.

Den som antagits till och registrerats på en kurs har rätt att erhålla undervisning/ handledning under den tid som angavs för det kurstillfälle som sökande blivit antagen till. Därefter upphör rätten till undervisning/handledning.

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet

Examination och betyg

Kursen bedöms med betygen Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd.

Undervisning och kurslitteratur utgör grund för examination.

Kursen examineras genom en gruppredovisning samt en skriftlig inlämningsuppgift i grupp.

För bedömning ska underlaget vara sådant att individuella prestationer kan särskiljas. Mer information kring bedömning av enskilda lärandemål och kriterier för betygssättning tillhandahålls i studieanvisningar vid kursstart.

För kursbetyget Godkänd krävs minst Godkänd på samtliga examinationer.

En student garanteras minst tre provtillfällen, inklusive ordinarie provtillfälle, för aktuellt kurstillfälle.

Efter att ha blivit underkänd vid examination på samma moment tre gånger har student rätt att på begäran, om möjligt, få därpå följande examination bedömd och betygsatt av ny examinator. Beslut om byte av examinator fattas av utbildningschef.

Om en kurs upphör eller ändras väsentligt erbjuds examination enligt den förutvarande kursplanen vid minst två tillfällen inom ett år efter beslutet.

Poängregistrering av examinationen för kursen sker enligt följande system:
ExaminationsmomentOmfattningBetyg
Gruppredovisning4 hpU/G
Skriftlig inlämningsuppgift i grupp3,5 hpU/G

Kursvärdering

Uppföljning av undervisning sker fortlöpande under kursen. Kursvärdering sker vid kursens slut. Kursvärderingen sammanställs och kommenteras av den kursansvarige läraren och om möjligt studentrepresentant/er (kursutvecklare), publiceras på lärplattform samt lämnas till utbildningsadministrationen. Kursvärderingen ska ligga till grund för kommande kursplanering.

Kurslitteratur

Behrenfeldt, Lisa, Brömster, Elisabet, Eadie, Gordon, Fredman, Annette, Grantz, Helene, Gustafsson, Josefine...Nyman, Ingemar (2015). Att lära in ute för hållbar utveckling. Vimmerby: Naturskoleföreningen. 350 s.

Richardson Jennifer (2017). The class menagerie. The Times Educational Supplement. London Iss. 5249. 7 s.

Wu, Chih-Da, Mcneely, Eileen, Cedeño-Laurent J, Wen-Chi, Pan, Adamkiewicz, Gary, Dominici, Francesca...Spengler John (2014). Linking Student Performance in Massachusetts Elementary Schools with the “Greenness” of School Surroundings Using Remote Sensing. PLoS One, Vol.9, 14 s.

Litteratur i kompendieform och annat material tillkommer, ca 150 s.

Referenslitteratur

Skolverket (2011). Allmänna råd för planering och genomförande av undervisning. Stockholm: Skolverket. 44 s.

Skolverket (2018). Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011.
Stockholm: Skolverket. (Valda delar) 20 s.

Litteraturreferenser – så skriver du
http:ju.se/bibliotek/sok---skrivhjalp/litteraturreferenser---sa-skriver-du.html

Interaktiva antiplagiatguiden
Informationsmaterial om plagiat på högskolor och universitet
http:
pingpong.hj.se/public/courseId/10128/publicPage.do
Finns även i kursens aktivitet på lärplattformen PingPong.