KURSPLAN
Barn, unga och vuxna i komplicerade livssituationer, 7,5 högskolepoäng
Children, Youth and Adults in Complicated Life Situations, 7.5 credits
Kursplan för studenter höst 2019
Kurskod: LBUK14
Fastställd av: Nämnd för Fristående kurs 2014-05-20
Reviderad av: Utbildningschef 2019-05-24
Gäller fr.o.m.: Hösten 2019
Version: 5
Utbildningsnivå: Grundnivå
Utbildningsområde: Samhällsvetenskapliga området (80%) och undervisningsområdet (20%)
Ämnesgrupp: PE1
Fördjupning: G1F
Huvudområde: Specialpedagogik

Lärandemål

Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna:

Kunskap och förståelse

- beskriva konsekvenser av utanförskap, diskriminering och kränkande behandling samt redogöra för främjande och förebyggade arbete som motverkar detta
- exemplifiera och redogöra för olika komplicerade livssituationer samt främjande, förebyggande och stödjande insatser

Färdighet och förmåga

- urskilja och reflektera över risk- och skyddsfaktorer för individer i utsatta livssituationer
- planera, genomföra och analysera en intervju

Värderingsförmåga och förhållningssätt

- kritiskt reflektera över eget och andras bemötande och förhållningssätt i mötet med barn, unga och vuxna i komplicerade livssituationer

Innehåll

• Diskriminering och kränkande behandling samt dess konsekvenser
• Barn, unga och vuxna i komplicerade livssituationer
• Valfritt fördjupningsområde; till exempel socioemotionella svårigheter, missbruk, sorg och kris m.m.
• Skydds- och riskfaktorer för individer i utsatta livssituationer
• Specialpedagogiska strategier, bemötande och förhållningssätt samt etiska frågor
• Samverkan och förebyggande arbete på olika nivåer
• Kommunikation och interaktion på Internet genom exempelvis sociala medier

Undervisningsformer

Undervisningen sker i form av föreläsningar och seminarier vid tre närträffar på lärosätet. I övrigt används en digital lärplattform för bearbetning, erfarenhetsutbyte och diskussioner. I kursen ingår litteraturstudier och kursuppgifter.

Den som antagits till och registrerats på en kurs har rätt att erhålla undervisning/handledning under den tid som angavs för det kurstillfälle som sökande blivit antagen till. Därefter upphör rätten till undervisning/handledning.

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt genomgången kurs Specialpedagogik, grundkurs, 7,5 hp eller motsvarande.

Examination och betyg

Kursen bedöms med betygen Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd.

Kursen examineras genom
- en individuell, skriftlig inlämningsuppgift
- en fältstudieuppgift
- redovisning av litteraturstudier

För betyget Godkänd på kursen krävs betyget Godkänd på den individuella, skriftliga uppgiften samt på fältuppgiften och redovisning av litteraturstudier. För betyget Väl Godkänd på kursen krävs betyget Väl Godkänd på den individuella, skriftliga uppgiften, samt betyget Godkänd i övrigt.

Undervisning och kurslitteratur utgör grund för examination.

För bedömning skall underlaget vara sådant att individuella prestationer kan särskiljas. En student som fått godkänt betyg på ett examinationsmoment kan inte examineras igen för att höja betyget. Mer information kring bedömning av enskilda lärandemål och kriterier för betygssättning tillhandahålls i studieanvisningar vid kursstart.

En student garanteras minst tre provtillfällen, inklusive ordinarie provtillfälle, för aktuellt kurstillfälle.

Efter att ha blivit underkänd vid examination på samma moment tre gånger har student rätt att på begäran, om möjligt, få därpå följande examination bedömd och betygsatt av ny examinator. Beslut om byte av examinator fattas av utbildningschef.

Om en kurs upphör eller ändras väsentligt erbjuds examination enligt den förutvarande kursplanen vid minst två tillfällen inom ett år efter beslutet.

Poängregistrering av examinationen för kursen sker enligt följande system:
ExaminationsmomentOmfattningBetyg
Individuell skriftlig inlämningsuppgift3,5 hpU/G/VG
Fältstudieuppgift2,5 hpU/G
Redovisning av litteraturstudier1,5 hpU/G

Kursvärdering

Uppföljning av undervisning sker fortlöpande under kursen. Kursvärdering sker vid kursens slut. Kursvärderingen sammanställs och kommenteras av den kursansvarige läraren och om möjligt studentrepresentant/er (kursutvecklare), publiceras på lärplattform samt lämnas till utbildningsadministrationen. Kursvärderingen skall ligga till grund för kommande kursplanering.

Kurslitteratur

Angelin, Anna., Hjort, Torbjörn., & Salonen, Tapio. (2014). Lokala handlingsstrategier för skäliga levnadsvillkor – reflektioner utifrån Malmökommissionens studier om försörjningsstödet och barns fattigdom. Socialmedicinsk tidskrift, 91(5), 480-488. 9 s.

Blomberg, Stefan. (2016). Mobbning på jobbet: uttryck och åtgärder. Lund: Studentlitteratur. 241 s.

Diskrimineringsombudsmannen (2010). Upplevelser av diskriminering. Stockholm: Diskrimineringsombudsmannen. Hämtad från www.do.se/globalassets/publikationer/rapport-upplevelser-diskriminering.pdf 48 s.

Hejlskov Elvén, Bo - (en titel väljs bland flera) - ca 150-250 s.

Lidman, Ulf. (2018). När livet går i spillror: om sorg och livskriser. Malmö: Roos Tegnér. 198 s.

Söderqvist Dunkers, Tove. (2019). Barnpanelsrapport: Vad säger elever med funktionsnedsättning om trygghet, studiero och studiemotivation?. Stockholm: Specialpedagogiska skolmyndigheten. 48 s. webbutiken.spsm.se/globalassets/publikationer/filer/barnpanelrapport-tillganglig-version.pdf/

Trost, Jan (2010). Kvalitativa intervjuer. Lund: Studentlitteratur. 163 s.

Styrdokument med relevans för aktuella verksamhetsområden.

Valbar litteratur samt en avhandling och/eller en vetenskaplig artikel tillkommer till ett examinationsmoment. Ca 200 s.

Litteraturreferenser – så skriver du
http:ju.se/bibliotek/sok---skrivhjalp/litteraturreferenser---sa-skriver-du.html

Interaktiva antiplagiatguiden
Informationsmaterial om plagiat på högskolor och universitet
http:
pingpong.hj.se/public/courseId/10128/publicPage.do
Finns även i kursens aktivitet på lärplattformen PingPong.