KURSPLAN
Barn, unga och vuxna med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, 7,5 högskolepoäng
Children, Youth and Adults with Neuropsychiatric Disorders, 7.5 credits
Kursplan för studenter höst 2019
Kurskod: LBUK18
Fastställd av: Utbildningschef 2018-05-31
Reviderad av: Utbildningschef 2019-05-24
Gäller fr.o.m.: Hösten 2019
Version: 2
Utbildningsnivå: Grundnivå
Utbildningsområde: Samhällsvetenskapliga området (80%) och undervisningsområdet (20%)
Ämnesgrupp: PE1
Fördjupning: G1F
Huvudområde: Pedagogik

Lärandemål

Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna:

Kunskap och förståelse

- beskriva neuropsykiatriska funktionsnedsättningar utifrån olika specialpedagogiska perspektiv
- redogöra för hur neuropsykiatriska funktionsnedsättningar kan påverka kommunikativ och social förmåga

Färdighet och förmåga

- genomföra och analysera observationer med fokus på individens fungerande i relation till omgivningens krav och förväntningar

Värderingsförmåga och förhållningssätt

- kritiskt reflektera över ett professionellt förhållningssätt i mötet med personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar

Innehåll

Undervisningsformer

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier och övningar individuellt och i grupp vid några närträffar på Högskolan för lärande och kommunikation. I övrigt används en digital lärplattform.

Den som antagits till och registrerats på en kurs har rätt att erhålla undervisning/handledning under den tid som angavs för det kurstillfälle som sökande blivit antagen till. Därefter upphör rätten till undervisning/handledning.

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt genomgången kurs Specialpedagogik, grundkurs, 7,5 hp eller motsvarande.

Examination och betyg

Kursen bedöms med betygen Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd.

Kursen examineras genom:
- ett seminarium; litteraturseminarium med två individuella reflektioner
- en fältuppgift i relevant verksamhet som sedan analyseras, tolkas och redovisas muntligt i grupp
- en individuell skriftlig inlämningsuppgift

För betyget Godkänd på hela kursen ska den studerande lägst ha erhållit betyget Godkänd på samtliga examinationsuppgifterna. För betyget Väl Godkänd på hela kursen ska den studerande erhållit Godkänd på seminariet och Godkänd på fältuppgiften samt Väl Godkänd på den individuella skriftliga inlämningsuppgiften.

Undervisning och kurslitteratur utgör grund för examination.

För bedömning ska underlaget vara sådant att individuella prestationer kan särskiljas. Mer information kring bedömning av enskilda lärandemål och kriterier för betygssättning tillhandahålls i studieanvisningar vid kursstart.

En student garanteras minst tre provtillfällen, inklusive ordinarie provtillfälle, för aktuellt kurstillfälle.

Efter att ha blivit underkänd vid examination på samma moment tre gånger har student rätt att på begäran, om möjligt, få därpå följande examination bedömd och betygsatt av ny examinator. Beslut om byte av examinator fattas av utbildningschef. En student som fått godkänt betyg på ett examinationsmoment kan inte examineras igen för att höja betyget.

Om en kurs upphör eller ändras väsentligt erbjuds examination enligt den förutvarande kursplanen vid minst två tillfällen inom ett år efter beslutet.

Poängregistrering av examinationen för kursen sker enligt följande system:
ExaminationsmomentOmfattningBetyg
Seminarium1,5 hpU/G
Fältuppgift2,5 hpU/G
Individuell skriftlig inlämningsuppgift3,5 hpU/G/VG

Kursvärdering

Uppföljning av undervisning sker fortlöpande under kursen. Kursvärdering sker vid kursens slut. Kursvärderingen sammanställs och kommenteras av den kursansvarige läraren och om möjligt studentrepresentant/er (kursutvecklare), publiceras på lärplattform samt lämnas till utbildningsadministrationen. Kursvärderingen skall ligga till grund för kommande kursplanering.

Kurslitteratur

Björndal, Cato R. P. (2005). Det värderande ögat. Observation, utvärdering och utveckling i undervisning och handledning. Stockholm: Liber. 152 s.

Greene, Ross W. (2014). Explosiva barn: ett nytt sätt att förstå och behandla barn som har svårt att tåla motgångar och förändringar. Lund: Studentlitteratur. 288 s.

Hedegaard, Joel. & Hugo, Martin. (2017). Social dimensions of learning – the experience of young adult students with Aspergers syndrome at a supported IT education. Scandinavian Journal of Disability Research. 19(3) 256-268. 13 s
dx.doi.org/10.1080/15017419.2016.1273132

Hejlskov Elvén, Bo, Veje, Hanne & Beier, Henning. (2012). Utvecklingsrelaterade funktionsnedsättningar och psykisk sårbarhet: om annorlunda barn. Lund: Studentlitteratur. 275 s.

Hjörne, Eva. (2012). ”Det har skett en stor förändring hemma” – elevidentitet, föräldrars motstånd och ADHD i den svenska skolan. Utbildning & demokrati. 21(3). 91-106. 16 s.

Lundin, Joanna. (2017). En skola som fungerar - för alla. Lund: Studentlitteratur. 103 s.

Lundkvist, Gunnel (2007). När tålamodsburken rinner över. Om att ritprata. Stockholm: Specialpedagogiska skolmyndigheten. 94 s.

Socialstyrelsen (2010). Barn som tänker annorlunda – Barn med autism, Aspergers syndrom och andra autismspektrumtillstånd. Stockholm: Socialstyrelsen. 48 s. www.socialstyrelsen.se/publikationer2010/2010-3-8

Socialstyrelsen (2014). Stöd till barn, ungdomar och vuxna med adhd. Ett kunskapsstöd. Stockholm: Socialstyrelsen. 85 s.
www.socialstyrelsen.se/publikationer2014/2014-10-42

Dessutom tillkommer valbar litteratur där en avhandling och/eller en vetenskaplig artikel ska ingå, ca. 200 s.

Övrigt
Litteraturreferenser – så skriver du
http:ju.se/bibliotek/sok---skrivhjalp/litteraturreferenser---sa-skriver-du.html

Interaktiva antiplagiatguiden
Informationsmaterial om plagiat på högskolor och universitet
http:
pingpong.hj.se/public/courseId/10128/publicPage.do
Finns även i kursens aktivitet på lärplattformen PingPong.