KURSPLAN
Competence Development in the Workplace, 7,5 högskolepoäng
Competence Development in the Workplace, 7.5 credits
Kursplan för studenter höst 2020
Kurskod: LCDK18
Fastställd av: Utbildningschef 2018-05-22
Reviderad av: Utbildningschef 2019-05-14
Gäller fr.o.m.: Hösten 2019
Version: 2
Utbildningsnivå: Grundnivå
Utbildningsområde: Samhällsvetenskapliga området
Ämnesgrupp: PE1
Fördjupning: G1F
Huvudområde: Samhällskunskap

Lärandemål

Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna:

Kunskap och förståelse

- beskriva klassiska och samtida teorier om vuxnas lärande
- skissera och förklara utvecklingen av arbetsplatslärande och kompetensutveckling i en digitaliserad värld

Färdighet och förmåga

- tillämpa teorier om vuxnas lärande vid planering, implementering, och utvärdering av en utbildningsaktivitet

Värderingsförmåga och förhållningssätt

- kritiskt reflektera över den samtida utvecklingen av lärande på arbetsplatsen/lärande i arbetslivet

Innehåll

Undervisningsformer

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier och övningar individuellt och i grupp.

I kursen används digital lärplattform.

Den som antagits till och registrerats på en kurs har rätt att erhålla undervisning/handledning under den tid som angavs för det kurstillfälle som sökande blivit antagen till. Därefter upphör rätten till undervisning/handledning.

Undervisningen bedrivs på engelska om det internationella studenter finns i kursen.

Förkunskapskrav

General entry requirements and 30 credits in Business Administration or Psychology, or the equivalent. English proficiency is required. Exemption is granted from the requirement in Swedish (eller motsvarande kunskaper).

Examination och betyg

Kursen bedöms med betygen A, B, C, D, E, FX eller F.

Betygen A, B, C, D och E är godkända betyg. I kursen används också betygsskalan U/G vid gruppredovisning och seminarium där G är godkänt betyg.

Lärandemålen utgör grunden för undervisningens upplägg, kurslitteraturens sammansättning och examination.

Kursen examineras genom en individuell skriftlig tentamen, ett seminarium och en gruppredovisning.

För bedömning ska underlaget vara sådant att individuella prestationer kan särskiljas. Mer information kring bedömning av enskilda lärandemål och kriterier för betygssättning tillhandahålls i studieanvisningar vid kursstart.

För kursbetyget Godkänd krävs minst Godkänd på samtliga examinationer och för kursbetyget Väl godkänd krävs dessutom Väl godkänd på den individuella skriftliga tentamen.

En student garanteras minst tre provtillfällen, inklusive ordinarie provtillfälle, för aktuellt kurstillfälle. Efter att ha blivit underkänd vid examination på samma moment tre gånger har student rätt att på begäran, om möjligt, få därpå följande examination bedömd och betygsatt av ny examinator. Beslut om byte av examinator fattas av utbildningschef. En student som fått godkänt betyg på ett examinationsmoment kan inte examineras igen för att höja betyget.

Om en kurs upphör eller ändras väsentligt erbjuds examination enligt den förutvarande kursplanen vid minst två tillfällen inom ett år efter beslutet.

Poängregistrering av examinationen för kursen sker enligt följande system:
ExaminationsmomentOmfattningBetyg
Seminarium1,5 hpU/G
Gruppredovisning1,5 hpU/G
Individuell skriftlig tentamen4,5 hpA/B/C/D/E/FX/F

Kursvärdering

Uppföljning av undervisning sker fortlöpande under kursen. Kursvärdering sker vid kursens slut. Kursvärderingen sammanställs och kommenteras av den kursansvarige läraren och om möjligt studentrepresentant/er (kursutvecklare), publiceras på digital lärplattform samt lämnas till utbildningsadministrationen. Kursvärderingen ska ligga till grund för kommande kursplanering.

Kurslitteratur

Illeris, Knud (2015). Lärande. Lund: Studentlitteratur. (ca 300 sidor)

Illeris, Knud (2010). The fundamentals of workplace learning: Understanding how people learn in working life. Milton Park, Abingdon, Oxon, New York: Routledge (ca 100 sidor)

Knowles, Malcolm S., Holton, Elwood F., & Swanson, Richard A. (2015). The adult learner: the definitive classic in adult education and human resource development. (8. ed.). Milton Park, Abingdon, Oxon: Routledge (ca 300 sidor)

Nilsson, Peter, Wallo, Andreas, Rönnqvist, Dan, & Davidson, Bo. (2018). Human Resource Development. Att utveckla individer, grupper och organizationer. Lund: Studentlitteratur (valda kapitel).

Utöver angiven kurslitteratur kan artiklar, bokkapitel etc tillkomma enligt kursansvarigs anvisningar.

Observera att kurslitteraturen kan komma att ändras fram till en månad före kursstart.


Valbar litteratur
Illeris, Knud (Ed.) (2009). Contemporary theories of learning. Learning theorists… in their own words. Milton Park, Abingdon, Oxon: Routledge (valda kapitel).


Referenslitteratur
Illeris, Knud. (2013). Kompetens. Vad, varför, hur. Lund: Studentlitteratur.

King, Kathleen, P. (2017). Technology and innovation in adult learning. San Fransisco, California: Jossey-Bass. (ca 300 sidor). Tillgänglig som e-bok på biblioteket.


Litteraturreferenser – så skriver du
http:ju.se/bibliotek/sok---skrivhjalp/litteraturreferenser---sa-skriver-du.html

Interaktiva antiplagiatguiden
Informationsmaterial om plagiat på högskolor och universitet
http:
pingpong.hj.se/public/courseId/10128/publicPage.do
Finns även på kursens digitala lärplattform.