KURSPLAN
Didaktiskt arbete i förskolan III, 15 högskolepoäng
Preschool Teaching and Learning III, 15 credits
Kursplan för studenter höst 2020
Kurskod: LD3R26
Fastställd av: Utbildningschef 2016-05-26
Reviderad av: Utbildningschef 2020-05-04
Gäller fr.o.m.: Hösten 2020
Version: 5
Diarienummer: §20/020
Utbildningsnivå: Avancerad nivå
Utbildningsområde: Undervisningsområdet
Ämnesgrupp: UV1
Fördjupning: A1N
Huvudområde: Pedagogik

Lärandemål

Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna:

Kunskap och förståelse

- på ett fördjupat sätt redogöra för projektbaserat arbetssätt och barns lärande ur ett helhetsperspektiv

Färdighet och förmåga

- i dialog med andra på ett fördjupat sätt planera, strukturera och genomföra förskolepepedagogisk verksamhet
- tillämpa fördjupad kommunikativ förmåga i lyssnande, talande och skrivande till stöd för den förskolepedagogiska verksamheten
- reflektera, relatera och tillämpa ett interkulturellt förhållningssätt inom förskolepedagogiken

Värderingsförmåga och förhållningssätt

- kritiskt granska och reflektera utifrån vetenskapliga och etiska aspekter kring planering, struktur och genomförande av förskolepedagogisk verksamhet

Innehåll

Undervisningsformer

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier och övningar individuellt och i grupp.

I kursen används digital lärplattform.

Den som antagits till och registrerats på en kurs har rätt att erhålla undervisning/handledning under den tid som angavs för det kurstillfälle som sökande blivit antagen till. Därefter upphör rätten till undervisning/handledning.

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Förkunskapskrav

Godkänt resultat på minst 120 hp inom förskollärarutbildningen varav 60 hp förskolepedagogik där kursen Didaktiskt arbete i förskolan I, 15 hp, ska ingå samt påbörjat Examensarbete för förskollärare. Dessutom krävs genomgången kurs Didaktiskt arbete i förskolan II eller motsvarande kunskaper..

Examination och betyg

Kursen bedöms med betygen Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd.

Undervisning och kurslitteratur utgör grund för examination.

Kursen examineras genom:
- Inlämningsuppgift I, 4 hp, U/G/VG: Processinriktat grupparbete; Starta förskola
- Inlämningsuppgift II, 2 hp, U/G/VG: Processinriktat grupparbete; Projektplan
- Workshop, 2,5 hp, U/G: Processinriktat grupparbete; Musik
- Seminarium, 2,5 hp, U/G: Enskild redovisning; Interkulturalitet
- Tentamen, 4 hp, U/G/VG; Individuell inlämning; Förskollärarprofessionen

För bedömning ska underlaget vara sådant att individuella prestationer kan särskiljas. Mer information kring bedömning av enskilda lärandemål och kriterier för betygssättning tillhandahålls i studieanvisningar vid kursstart.

För kursbetyget Godkänd krävs godkänt betyg på samtliga examinationsmoment. För kursbetyget Väl godkänd krävs dessutom Väl godkänd på de examinationer där detta betyg kan erhållas.

En student garanteras minst tre provtillfällen, inklusive ordinarie provtillfälle, för aktuellt kurstillfälle. Examinationer har inslag av processinriktat arbetssätt vilket innebär att deltagande i dessa processer krävs för att bli godkänd på examinationen. Gruppexaminationer kan i förekommande fall endast omexamineras nästa gång kursen genomförs.

Efter att ha blivit underkänd vid examination på samma moment tre gånger har student rätt att på begäran, om möjligt, få därpå följande examination bedömd och betygsatt av ny examinator. Beslut om byte av examinator fattas av utbildningschef. En student som fått godkänt betyg på ett examinationsmoment kan inte examineras igen för att höja betyget.

Om en kurs upphör eller ändras väsentligt erbjuds examination enligt den förutvarande kursplanen vid minst två tillfällen inom ett år efter beslutet.

Poängregistrering av examinationen för kursen sker enligt följande system:
ExaminationsmomentOmfattningBetyg
Inlämningsuppgift I4 hpU/G/VG
Inlämningsuppgift II2 hpU/G/VG
Workshop2,5 hpU/G
Seminarium2,5 hpU/G
Tentamen4 hpU/G/VG

Kursvärdering

Uppföljning av undervisning sker fortlöpande under kursen. Kursvärdering sker vid kursens slut. Kursvärderingen sammanställs och kommenteras av den kursansvarige läraren och om möjligt studentrepresentant/er (kursutvecklare), publiceras på lärplattform samt lämnas till utbildningsadministrationen. Kursvärderingen ska ligga till grund för kommande kursplanering.

Kurslitteratur

Alnervik, Karin & Alnervik, Per (2017). Pedagogiskt ledarskap och kollegialt lärande i förskolan. Stockholm: Liber. 152 s.

Biesta, Gert (2019). Undervisningens återkomst. Stockholm: Natur & Kultur. 186 s.

Nilsson, Björn (2019) Samspel i grupp-introduktion till gruppdynamik. Lund: Studentlitteratur. 187 s.

Stier, Jonas & Riddarsporre, Bim (2019) Interkulturellt arbete i förskolan med läroplanen som grund. Stockholm: Natur & Kultur. 156 s.

Sheridan, Sonja, Sandberg, Anette & Williams, Pia (2015). Förskollärarkompetens i förändring. Lund: Studentlitteratur. 139 s.

Skolinspektionen (2016). Förskolechefens ledning. Stockholm: Skolinspektionen. 39 s.

Sundgren, Gunnar (2011). John Dewey - reformpedagog för vår tid? I Forsell. Anna (Red.). Boken om pedagogerna (s. 103-129). 26 s.

Wassrin, Maria (2016). Towards musicking in a Public Sphere: 1-3 years olds and music pedagogues negotiating a music didactic identity in a Swedish preshool. Dissertation. Stockholm: Department of Humanities and Social Sciences Education.
http:su.diva-portal.org/smash/get/diva2:1026292/FULLTEXT02.pdf


Tillkommer valbart skönlitterärt verk, ca 200 s.

Ytterligare vetenskapliga artiklar kan tillkomma.

Kontakta kursansvarig vid behov av inläsning av tillkommande litteratur.

Referensmaterial
Engdahl, Ingrid & Ärlemalm-Hagsér, Eva (2015).
Att blir förskollärare - mångfacetterad komplexitet. Stockholm: Liber. 265 s.

Colliander, Marianne, Lena Stråhle och Christina Wehner-Godée (2010).
Om värden och omvärlden. Pedagogik i praktik och teori med inspiration från Reggio Emilia. Stockholm: Liber. 280 s.

Goldstein-Kyaga. Borgström, Maria & Hubinette (2014).
Den interkulturella blicken - Inte bara goda föresatser. Södertörns in Education 2 . Finns som pdf. 180 s.

Ytterligare referensmaterial kan tillkomma.

Litteraturreferenser – så skriver du
http:
ju.se/bibliotek/sok---skrivhjalp/litteraturreferenser---sa-skriver-du.html

Interaktiva antiplagiatguiden
Informationsmaterial om plagiat på högskolor och universitet finns i kursens digitala lärplattform.