KURSPLAN
Engelska för ämneslärare, 31-60 hp, 30 högskolepoäng
English for Secondary School Subject Teachers, 31-60 credits, 30 credits
Kursplan för studenter höst 2020
Kurskod: LE2N16
Fastställd av: Utbildningschef 2019-05-23
Reviderad av: Utbildningschef 2020-05-07
Gäller fr.o.m.: Hösten 2020
Version: 5
Utbildningsnivå: Grundnivå
Utbildningsområde: Humanistiska området (75%) och undervisningsområdet (25%)
Ämnesgrupp: EN1
Fördjupning: G2F
Huvudområde: Engelska

Lärandemål

Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna:

Kunskap och förståelse

- på ett fördjupat sätt redogöra för språk- och litteraturdidaktiska teorier, metoder och lärprocesser (inklusive estetiska) med fokus på engelskundervisning i gymnasieskolan
- beskriva principer för bedömning och betygsättning med anknytning till ämnet engelska i gymnasieskolan och redogöra för hur dessa kan omsättas i praktiken
- redogöra för grundläggande aspekter av människans språkutveckling, morfologi, syntax, semantik, språksociologi och språkhistoria inbegripet relevant språkvetenskaplig terminologi och metodik, samt omsätta dessa i ett klassrumssammanhang
- redogöra för centrala aspekter av engelskspråkig litteratur- och kulturhistoria samt dess didaktiska tillämpningar

Färdighet och förmåga

- omsätta språk- och litteraturdidaktiska teorier, metoder och lärprocesser (inklusive estetiska) i ett klassrumssammanhang
- säkert och kritiskt använda digitala verktyg och beakta digitaliseringens påverkan på skolan och samhället
- på ett fördjupat sätt söka och värdera information samt hantera referenser och förhålla sig till källkritik
- på ett fördjupat sätt tillämpa relevanta vetenskapliga metoder samt korrekt språkbruk i det akademiska skrivandet
- tillämpa för syfte, mottagare och situation anpassad engelska i tal och skrift för att befrämja den egna yrkesutövningen
- på ett fördjupat sätt självständigt och tillsammans med andra planera, genomföra, utvärdera och utveckla engelskundervisning med beaktande av olika ämnesdidaktiskt relevanta teorier om lärande och olika elevers behov i gymnasieskolan
- på ett fördjupat sätt analysera engelskspråkig skönlitteratur ur ett kulturellt och historiskt perspektiv
- planera och genomföra en engelsklektion samt reflektera över densamma
- beakta engelskundervisning med hänsynstagande till olika didaktiska lärprocesser

Värderingsförmåga och förhållningssätt

- göra kvalificerade och kritiska språkdidaktiska överväganden som gynnar alla elevers engelskspråkliga utveckling
- kritiskt granska, värdera samt motivera val av pedagogiskt material med avseende på ämnet engelska för gymnasieskolan
- i det ämnesdidaktiska yrkesutövandet på ett fördjupat sätt göra bedömningar utifrån relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter
- på ett fördjupat sätt kritiskt reflektera kring ett övergripande jämställdhets- och mångfaldsperspektiv
- reflektera över hur den egna lärarrollen kan utvecklas i förhållande till ämnesområdet

Innehåll

Delkurs 1: Ämnesdidaktik 2, 7,5 hp
Subject Teaching and Learning 2, 7.5 credits

Innehåll
• Ämnesdidaktiska teorier, metoder och lärandeprocesser
• Bedömning och betygsättning
• Lektionsplanering
• Digitala verktyg för lärande
• Digitalisering och hållbarhet
• Granskning av pedagogiskt material
• Fältstudier
• Multimodalitet och kreativt skapande

Examination och betyg
Delkursen examineras genom tre individuella skriftliga inlämningsuppgifter, en individuell muntlig tentamen samt två seminarier.

Delkurs 2: Språkfärdighet 2, 7,5 hp
Language Proficiency 2, 7.5 credits

Innehåll
• Muntliga och skriftliga språkfärdighetsövningar
• Akademiskt skrivande
• Sökning efter och värdering av information
• Referenshantering och källkritik

Examination och betyg
Delkursen examineras genom en individuell skriftlig inlämningsuppgift, en individuell muntlig tentamen samt en individuell skriftlig tentamen.

Delkurs 3: Lingvistik 1, 7,5 hp
Linguistics 1, 7.5 credits

Innehåll
• Språkvetenskaplig terminologi och metodik
• Språkutveckling, morfologi, syntax, semantik, språksociologi och språkhistoria

Examination och betyg
Delkursen examineras genom en individuell skriftlig tentamen, en individuell skriftlig inlämningsuppgift samt en individuell muntlig tentamen.

Delkurs 4: Engelskspråkig litteratur och kultur 2, 7,5 hp
Literature and Culture in the English Language 2, 7.5 credits

Innehåll
• Skönlitterära engelskspråkiga texter ur ett kulturellt och historiskt perspektiv
• Litteraturvetenskapliga analysmetoder
• Textanalys med beaktande av historiska, kulturella och sociala aspekter
• Litteraturdidaktik
• Jämställdhets- och mångfaldsperspektiv
• Multimodala texter

Examination och betyg
Delkursen examineras genom en individuell skriftlig inlämningsuppgift, en individuell redovisning samt en seminarieserie.

Undervisningsformer

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier och övningar individuellt och i grupp.

I kursen används digital lärplattform.

Den som antagits till och registrerats på en kurs har rätt att erhålla undervisning/handledning under den tid som angavs för det kurstillfälle som sökande blivit antagen till. Därefter upphör rätten till undervisning/handledning.

Undervisningen bedrivs på engelska.

Förkunskapskrav

Godkänt resultat på minst 30 hp inom ämneslärarprogrammet varav 22,5 hp UVK ska ingå. Dessutom krävs genomgången kurs Engelska för ämneslärare, 1-30 hp varav minst 7,5 hp ska vara godkänt eller motsvarande kunskaper.

Examination och betyg

Kursen bedöms med betygen Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd.

Undervisning och kurslitteratur utgör grund för examination.

För bedömning skall underlaget vara sådant att individuella prestationer kan särskiljas. Mer information kring bedömning av enskilda lärandemål och kriterier för betygssättning tillhandahålls i studieanvisningar vid kursstart.

För kursbetyget Godkänd krävs minst Godkänd på samtliga examinationer och för kursbetyget Väl godkänd krävs dessutom betyget Väl godkänd på examinationer motsvarande minst 20 hp.

En student garanteras minst tre provtillfällen, inklusive ordinarie provtillfälle, för aktuellt kurstillfälle.

Efter att ha blivit underkänd vid examination på samma moment tre gånger har student rätt att på begäran, om möjligt, få därpå följande examination bedömd och betygsatt av ny examinator. Beslut om byte av examinator fattas av utbildningschef. En student som fått godkänt betyg på ett examinationsmoment kan inte examineras igen för att höja betyget.

Om en kurs upphör eller ändras väsentligt erbjuds examination enligt den förutvarande kursplanen vid minst två tillfällen inom ett år efter beslutet.

Poängregistrering av examinationen för kursen sker enligt följande system:
ExaminationsmomentOmfattningBetyg
Ämnesdidaktik 2: Individuell skriftlig inlämningsuppgift 12,5 hpU/G/VG
Ämnesdidaktik 2: Individuell skriftlig inlämningsuppgift 21 hpU/G
Ämnesdidaktik 2: Individuell muntlig tentamen0,5 hpU/G
Ämnesdidaktik 2: Individuell skriftlig inlämningsuppgift 32 hpU/G/VG
Ämnesdidaktik 2: Seminarium 10,5 hpU/G
Ämnesdidaktik 2: Seminarium 21 hpU/G/VG
Språkfärdighet 2: Individuell skriftlig inlämningsuppgift3 hpU/G/VG
Språkfärdighet 2: Individuell muntlig tentamen3 hpU/G/VG
Språkfärdighet 2: Individuell skriftlig tentamen1,5 hpU/G
Lingvistik: Individuell skriftlig tentamen4 hpU/G/VG
Lingvistik: Individuell skriftlig inlämningsuppgift2 hpU/G/VG
Lingvistik: Individuell muntlig tentamen1,5 hpU/G/VG
Litteratur & kultur 2: Seminarium2 hpU/G
Litteratur & kultur 2: Individuell skriftlig inlämningsuppgift4 hpU/G/VG
Litteratur & kultur 2: Individuell redovisning1,5 hpU/G/VG

Kursvärdering

Uppföljning av undervisning sker fortlöpande under kursen. Kursvärdering sker vid kursens slut. Kursvärderingen sammanställs och kommenteras av den kursansvarige läraren och om möjligt studentrepresentant/er (kursutvecklare), publiceras på lärplattform samt lämnas till utbildningsadministrationen. Kursvärderingen skall ligga till grund för kommande kursplanering.

Kurslitteratur

Ämnesdidaktik 2 , 7,5 hp
Brown, H. Douglas (2018). Language Assessment: Principles and Classroom Practices. White Plains, NY: Pearson Education. 324 sidor.

Börjesson, Lena (2017). Betygsättning och bedömning i engelska. I K. Nordgren, J. Samuelsson & C. Odenstad (Red.). Betyg i teori och praktik (3:e uppl., s. 127-140). Lund: Gleerups. 13 sidor.

Council of Europe (2001). Common European framework of reference for languages: Learning, teaching, assessment. Cambridge: Cambridge University Press. / Council of Europe (2009). Gemensam europeisk referensram för språk: lärande, undervisning, bedömning. Skolverket. www.skolverket.se (pdf) 250 sidor.

Harmer, Jeremy (2015). The Practice of English Language Teaching. Harlow: Pearson Education Limited. 448 sidor.

Hughes, Arthur (2017). Testing for Language Teachers. Cambridge: Cambridge University Press. 251 sidor.

Lindström, Lars, Lindberg, Viveca & Pettersson, Astrid (2014). Pedagogisk bedömning: Om att dokumentera, bedöma och utveckla kunskap. Stockholm: Liber. 270 sidor.

Långström, Sture & Viklund, Ulf (2010). Metoder – undervisning och framträdande. Lund: Studentlitteratur. 194 sidor.

Nordgren, Kenneth, Samuelsson, Johan & Odenstad, Christina (Red.). (2017). Betyg i teori och praktik, 3:e upplagan. Lund: Gleerups. 208 sidor.

Skolverket (2011). Läroplan, kursplaner och ämnesplaner för ämnet engelska. www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser

Uppsala universitet (2010). "Europeisk språkportfolio 16+". www.fba.uu.se/verksamhet/sprakportfolio/nedladdning/

Läromedel avsett för engelskundervisning

Aktuella vetenskapliga artiklar inom engelsk ämnesdidaktik, ca 25 sidor.

Referenslitteratur:
Lundahl, Bo (2012). Engelsk språkdidaktik Texter, kommunikation, språkutveckling. Lund: Studentlitteratur.

Tornberg, Ulrika (2015). Språkdidaktik. Malmö: Gleerups.

Tracy, Sarah (2013). Qualitative Research Methods. Chichester: Wiley-Blackwell.

Wallace, Michael (1998). Action Research for Language Teachers. Cambridge: Cambridge University Press.

Språkfärdighet 2, 7,5 hp
Björk, Lennart & Räisänen, Christine (2003). Academic Writing A University Writing Course. 399 sidor. Läses i urval.

Estling Vannestål, Maria (2015). A University Grammar of English with a Swedish Perspective. Lund: Studentlitteratur. 586 sidor. Läses i urval.

Koch, Arthur & Schmitt, Jason (2014). Speaking with a Purpose. Pearson Education. 144 sidor. Läses i urval.

Skolverket (2011). Läroplan, kursplaner och ämnesplaner för ämnet engelska. www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser

Webbaserat material inom muntlig språkfärdighet

Aktuella vetenskapliga artiklar inom engelsk språkfärdighet och ämnesdidaktik, ca 25 sidor.

Lingvistik 1, 7,5 hp
Yule, George (2014). The Study of Language (7th edition). Cambridge: Cambridge University Press. 334 sidor.

Skolverket (2011). Läroplan, kursplaner och ämnesplaner för ämnet engelska. www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser

Aktuella texter med anknytning till lingvistik, inbegripet vetenskapliga artiklar, ca 30 sidor.

Engelskspråkig litteratur och kultur 2, 7,5 hp
Austen, Jane (1994). Pride and Prejudice. London: Penguin books. 298 sidor.

Best, Eve (2013). Macbeth - Shakespeare´s Globe Theatre On-Screen. DVD. 120 min.

Brontë, Charlotte (2012). Jane Eyre. Penguin London: Classics. 440 sidor.

Chambers, Ellie & Marshall, Gregory (2006). Teaching and Learning English Literature. London: Sage. Kapitel 5-7. 90 sidor.

Defoe, Daniel (2004). Robinson Crusoe. London: Penguin Classics. 288 sidor.

Fitzgerald, F. Scott (2008). The Great Gatsby. Oxford: Oxford World Classics. 208 sidor.

Gilbert, Sandra M. & Gubar, Susan (2000). The Mad Woman in the Attic: The Women Writer and the Nineteenth-Century Literary Imagination. New Haven: Yale University Press. Kap. 2. 14 sidor.

Henry, Alastair & Walker Bergström, Catharine (2012). Texts and Events. Lund: Studentlitteratur. 460 sidor.

Miller, Arthur (2000). Death of a Salesman. London: Penguin Classics. 112 sidor.

Shakespeare, William (1994). Macbeth. London: Penguin Books. 124 sidor.

Skolverket (2011). Läroplan, kursplaner och ämnesplaner för ämnet engelska. http:www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser

Swift, Jonathan (2000). A Modest Proposal. I
The Norton Anthology of English Literature, 7th Edition (s. 2473-2479). New York, NY: W. W. Norton & Company. 7 sidor.

Woolf, Virginia (2012).
Mrs. Dalloway. London: Penguin Books Ltd. 197 sidor.

Ett urval multimodala texter, fanproduktioner och dikter tillkommer.

Aktuella vetenskapliga artiklar inom engelskspråkig litteratur, kultur och ämnesdidaktik. Ca 20 sidor.


Litteraturreferenser – så skriver du
http:
ju.se/bibliotek/sok---skrivhjalp/litteraturreferenser---sa-skriver-du.html

Interaktiva antiplagiatguiden
Informationsmaterial om plagiat på högskolor och universitet finns i den digitala lärplattformen.