KURSPLAN
Engelska för ämneslärare, 61-90 hp, 30 högskolepoäng
English for Secondary School Subject Teachers, 61-90 credits, 30 credits
Kursplan för studenter höst 2020
Kurskod: LECP18
Fastställd av: Utbildningschef 2019-09-26
Reviderad av: Utbildningschef 2020-04-17
Gäller fr.o.m.: Hösten 2020
Version: 6
Utbildningsnivå: Grundnivå
Utbildningsområde: Humanistiska området (75%) och undervisningsområdet (25%)
Ämnesgrupp: EN1
Fördjupning: G2E
Huvudområde: Engelska

Lärandemål

Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna:

Kunskap och förståelse

- redogöra för litteraturvetenskapliga, språkvetenskapliga och ämnesdidaktiska begrepp och teorier samt omsätta dessa i ett klassrumssammanhang
- redogöra för aktuell forskning och vetenskapsteori samt aktuellt utvecklingsarbete i relation till den framtida yrkesutövningen
- identifiera och definiera olika vetenskapliga metoder av relevans för akademiskt skrivande
- redogöra för olika former av bedömning av relevans för engelskundervisningen i gymnasieskolan

Färdighet och förmåga

- planera, genomföra, utvärdera och utveckla engelskundervisning med beaktande av olika ämnesdidaktiskt relevanta teorier och metoder avseende lärande och olika elevers behov i gymnasieskolan
- i sitt eget arbete samt som stöd för sitt pedagogiska yrkesutövande söka och värdera information
- tillämpa relevanta vetenskapliga metoder, korrekt språkbruk samt ämnesrelevant referenshantering i det akademiska skrivandet
- konstruera prov och andra bedömningsverktyg av relevans för engelskundervisning i gymnasieskolan
- med stöd i relevant forskning säkert och kritiskt värdera och tillämpa digitala verktyg av betydelse för engelskundervisning samt beakta betydelsen av olika mediers och digitaliseringens roll för densamma

Värderingsförmåga och förhållningssätt

- analysera och kritiskt förhålla sig till engelskspråkig litteratur ur ett litteraturteoretiskt perspektiv med beaktande av sociala och kulturella skillnader samt genus och etnicitet
- granska och värdera vetenskapligt material utifrån ett källkritiskt förhållningssätt i relation till engelskämnet
- kritiskt reflektera kring såväl sitt eget som andras vetenskapliga arbete
- identifiera och reflektera över sitt behov av ytterligare kunskap och utveckla sin kompetens i det pedagogiska arbetet med avseende på engelskundervisning i gymnasieskolan
- utveckla engelskundervisning anpassad efter en skola och ett samhälle präglade av en ökande internationalisering och hållbarhetssyn

Innehåll

Delkurs 1: Engelskspråkig litteratur och kultur 3, 4 hp
Literature and Culture in the English Language 3, 4 credits

Innehåll
• Litteraturvetenskapliga begrepp och teorier
• Analys av engelskspråkig litteratur ur ett litteraturteoretiskt perspektiv

Examination och betyg
Delkursen examineras genom en individuell skriftlig inlämningsuppgift.

Delkurs 2: Lingvistik 2, 4 hp
Linguistics 2, 4 credits

Innehåll
• Språkvetenskapliga begrepp, metoder och teorier
• Språkanvändning i skolan och samhället
• Kommunikativ kompetens

Examination och betyg
Delkursen examineras genom en individuell skriftlig tentamen.

Delkurs 3: Ämnesdidaktik 3, 4 hp
Subject Teaching and Learning 3, 4 credits

InnehållExamination och betyg
Delkursen examineras genom en individuell redovisning och en individuell skriftlig inlämningsuppgift.

Delkurs 4: Akademiskt skrivande och vetenskapliga metoder, 3 hp
Academic Writing and Research Methods, 3 credits

Innehåll
• Vetenskapliga metoder
• Akademiskt skrivande
• Informationssökning och -värdering
• Referenshantering
• Källkritik

Examination och betyg
Delkursen examineras genom en individuell skriftlig inlämningsuppgift.

Delkurs 5: Uppsats, 15 hp
Essay, 15 credits

Innehåll
• Självständigt genomfört vetenskapligt arbete som redovisas i form av en uppsats författad i enlighet med akademiska normer och principer
• Försvar av eget vetenskapligt arbete samt genomförande av granskning och diskussion av annat vetenskapligt arbete vid seminarium


Examination och betyg
Delkursen examineras genom en uppsats/ett examensarbete.

Undervisningsformer

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier och övningar individuellt och i grupp.

I kursen används digital lärplattform.

Den som antagits till och registrerats på en kurs har rätt att erhålla undervisning/handledning under den tid som angavs för det kurstillfälle som sökande blivit antagen till. Därefter upphör rätten till undervisning/handledning.

Undervisningen bedrivs på engelska.

Förkunskapskrav

Godkänt resultat på minst 120 hp inom ämneslärarprogrammet varav 30 hp UVK från termin 1 och Engelska för ämneslärare 1-30 hp ska ingå. Därutöver krävs godkänt resultat på minst 15 hp i Engelska för ämneslärare 31-60 hp eller motsvarande kunskaper.

Examination och betyg

Kursen bedöms med betygen Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd.

Undervisning och kurslitteratur utgör grund för examination.

Kursen examineras genom tre individuella skriftliga inlämningsuppgifter, en individuell skriftlig tentamen, en individuell redovisning och en uppsats.

För bedömning skall underlaget vara sådant att individuella prestationer kan särskiljas. Mer information kring bedömning av enskilda lärandemål och kriterier för betygssättning tillhandahålls i studieanvisningar vid kursstart.

För kursbetyget Godkänd krävs minst Godkänd på samtliga examinationer och för kursbetyget Väl godkänd krävs dessutom betyget Väl godkänd på examinationer motsvarande minst 22 hp.

En student garanteras minst tre provtillfällen, inklusive ordinarie provtillfälle, för aktuellt kurstillfälle.

Efter att ha blivit underkänd vid examination på samma moment tre gånger har student rätt att på begäran, om möjligt, få därpå följande examination bedömd och betygsatt av ny examinator. Beslut om byte av examinator fattas av utbildningschef. En student som fått godkänt betyg på ett examinationsmoment kan inte examineras igen för att höja betyget.

Om en kurs upphör eller ändras väsentligt erbjuds examination enligt den förutvarande kursplanen vid minst två tillfällen inom ett år efter beslutet.

Poängregistrering av examinationen för kursen sker enligt följande system:
ExaminationsmomentOmfattningBetyg
Engelskspråkig litteratur och kultur 3: Individuell skriftlig inlämningsuppgift4 hpU/G/VG
Lingvistik 2: Individuell skriftlig tentamen4 hpU/G/VG
Ämnesdidaktik 3: Individuell redovisning2 hpU/G/VG
Ämnesdidaktik 3: Individuell skriftlig inlämningsuppgift2 hpU/G/VG
Akademiskt skrivande och vetenskapliga metoder:Individuell skriftlig inlämningsuppgift3 hpU/G/VG
Uppsats15 hpU/G/VG

Kursvärdering

Uppföljning av undervisning sker fortlöpande under kursen. Kursvärdering sker vid kursens slut. Kursvärderingen sammanställs och kommenteras av den kursansvarige läraren och om möjligt studentrepresentant/er (kursutvecklare), publiceras på lärplattform samt lämnas till utbildningsadministrationen. Kursvärderingen skall ligga till grund för kommande kursplanering.

Kurslitteratur

Engelskspråkig litteratur och kultur 3 (4 hp)
Auster, Paul (1987). City of Glass. London: Penguin. 208 sidor.

Barnes, Julian (2009). Flaubert’s Parrot. London: Vintage Classics. 190 sidor.

Barry, Peter (2009). Beginning Theory: An Introduction to Literary and Cultural Theory.
Manchester: Manchester University Press. 338 sidor.

Dangarembga, Tsitsi (2004). Nervous Conditions. Banbury: Ayebia Clarke Publishing. 224 sidor.

Potter, Sally (1992). Orlando. Adventure Pictures. Film.

Spiegelman, Art (2003). The Complete MAUS. London: Penguin Books. 296 sidor.

Urval av noveller och dikter, ca. 20 sidor.

Aktuella vetenskapliga artiklar inom engelskspråkig litteratur och litteraturteori, ca. 90 sidor.

Lingvistik 2 (4 hp)
Mesthrie, Rajend, Swann, Joan & Deumert, Ana (2009). Introducing Sociolinguistics. Edinburgh: Edinburgh University Press. 528 sidor.

Thomas, Jenny (1995). Meaning in Interaction. An Introduction to Pragmatics. London: Routledge. 240 sidor.

Aktuella texter med anknytning till lingvistik inbegripet vetenskaplig artiklar, ca 30 sidor.

Ämnesdidaktik 3 (4 hp)
Brown, H. Douglas (2019). Language Assessment: Principles and Classroom Practices. White Plains, NY: Pearson Education. 324 s.

Bruun, Sara (2015). Digitala arbetssätt i klassrummet – att våga ta språnget. Stockholm: Gothia fortbildning. Kap 1. 15 s.

The CEFR Companion Volume https:rm.coe.int/cefr-companion-volume-with-new-descriptors-2018/1680787989 (Ca 5 sidor)

Council of Europe (2001). Common European framework of reference for langugages: Learning, teaching, assessment. Cambridge: Cambridge University Press. / Council of Europe (2009). Gemensam europeisk refernsram för språk: lärande, undervisning, bedömning. Skolverket. http:www.skolverket.se (pdf) 250 s.

Diaz, Patricia (2014). Arbeta formativt med digitala verktyg. Lund: Studentlitteratur. Kap. 3. 14 s.

Diaz, Patricia (2012). Webben i undervisningen: Digitala verktyg och sociala medier för lärande. Lund: Studentlitteratur. Kap 9. 4 s.

Harmer, Jeremy (2015). The Practice of English Language Teaching. Harlow: Pearson Education Limited. 448 s.

Hubley, Nancy (2012). Assessing Reading. I Coombe, Christine; Davidson, Peter ; O’Sullivan, Barry & Stoynoff, Stephen (Red.) The Cambridge Guide to Second Language Assessment. Cambridge: Cambridge University Press, ss. 211-217. PDF.

Hughes, Arthur (2017). Testing for Language Teachers. Cambridge: Cambridge University Press. 251 s.

Jönsson, Anders (2017). Lärande bedömning. Malmö: Gleerups Utbildning AB. Kap 9. 13 s. Finns som pdf-fil.

Lundahl, Bo (2019). Engelsk språkdidaktik: texter, kommunikation, språkutveckling. Lund: Studentlitteratur. Cirka 300 sidor.

McNamara, Tim (2000). Language Testing. Oxford: Oxford University Press. 80 s. (läses i urval, 10 sidor). Finns som pdf-fil.

Persson, Marcus & Eriksson Björling, Mikael (2012). The Story of the Transparent Girl. I G-M Frånberg, C. Hällgren, & E Dunkels (Red.), Invisible Girl: “Ceci n’est pas un fille”. 207-209 Umeå: Print & Media. 3 s.

Skolverket (2017). Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011. https:www.skolverket.se/polopoly_fs/1.266015!/Laroplan_gymnasieskolan.pdf

Uppsala universitet (2010). “Europeisk språkportfolio 16+”. http:www.fba.uu.se/verksamhet/sprakportfolio/nedladdning/

Kompendium relaterat till lektionsplanering (tillgängligt som pdf), ca 40 sidor.

Ett urval vetenskapliga artiklar, multimodala texter samt nätbaserat material. Cirka 100 sidor.

Akademiskt skrivande och vetenskapliga metoder (3 hp)
Björk, Lennart & Räisänen, Christine (2003). Academic Writing A University Writing Course.
Lund: Studentlitteratur. 399 sidor.

Gibaldi, Joseph. MLA (2016). Handbook for Writers of Research Papers. New York: The Modern Language Association of America. 160 sidor.

Wray, Alison & Bloomer, Aileen (2013). Projects in Linguistics and Language Studies. London: Routledge. 315 sidor.

Aktuella vetenskapliga artiklar inom akademiskt skrivande och vetenskapliga metoder, ca 30 sidor.

Uppsats (15 hp)
För det vetenskapliga arbetet ämnesspecifikt samt metodologiskt relevant litteratur (väljes enligt särskilda instruktioner och i samråd med handledare).


Litteraturreferenser – så skriver du
http://ju.se/bibliotek/sok---skrivhjalp/litteraturreferenser---sa-skriver-du.html

Interaktiva antiplagiatguiden
Informationsmaterial om plagiat på högskolor och universitet finns på den digitala lärplattformen.