KURSPLAN
Engelska för grundlärare F-3, 15 högskolepoäng
English for Teachers in Preschool Class and Primary School Years 1-3, 15 credits
Kursplan för studenter höst 2020
Kurskod: LEGN16
Fastställd av: Utbildningschef 2016-06-08
Reviderad av: Utbildningschef 2019-03-20
Gäller fr.o.m.: Hösten 2019
Version: 4
Utbildningsnivå: Grundnivå
Utbildningsområde: Humanistiska området (75%) och undervisningsområdet (25%)
Ämnesgrupp: UV2
Fördjupning: G2F

Lärandemål

Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna:

Kunskap och förståelse

- redogöra för det engelska språkets grundläggande uttalsmönster
- redogöra för engelskspråkiga texter i olika genrer och medieformat

Färdighet och förmåga

- muntligt presentera ett innehåll med didaktisk anknytning på ett klart, tydligt och språkligt säkert sätt med hjälp av digitala verktyg
- skriftligt presentera ett innehåll med didaktisk anknytning som karaktäriseras av tydlig struktur, god språkriktighet och ett varierat ordförråd
- tillämpa olika didaktiska strategier och metoder vid undervisning som inbegriper språkutveckling och engelskspråkig barnlitteratur för årskurs F-3
- planera undervisning utifrån skolans styrdokument och kunskap om didaktiska teorier, metoder och bedömning
- reflektera över hur praktiska och estetiska lärprocesser kan bidra till språkutveckling och tillämpa dessa i ett klassrumssammanhang

Värderingsförmåga och förhållningssätt

- kritiskt diskutera olika perspektiv avseende genus och mångfald, samt det flerspråkiga och mångkulturella klassrummet
- granska, kritiskt värdera, samt motivera val av pedagogiskt material avseende ämnet engelska för årskurs F-3

Innehåll

• Engelskans grundläggande språkliga och grammatiska strukturer
• Grundläggande fonetiska begrepp och transkription
• Muntliga och skriftliga språkfärdighetsövningar avseende olika texttyper
• Vetenskapligt och akademiskt språkbruk
• Sociala och kulturella aspekter i relation till skönlitterära texter
• Didaktiska aspekter på barnlitteratur i olika genrer och medieformat
• Styrdokument och pedagogiskt material
• Språkdidaktiska teorier, strategier och metoder
• Praktiska och estetiska lärprocesser samt digitala verktyg
• Former för bedömning och dokumentation

Undervisningsformer

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier och övningar individuellt och i grupp.

I kursen används digital lärplattform.

Den som antagits till och registrerats på en kurs har rätt att erhålla undervisning/handledning under den tid som angavs för det kurstillfälle som sökande blivit antagen till. Därefter upphör rätten till undervisning/handledning.

Undervisningen bedrivs på engelska.

Förkunskapskrav

Godkänt resultat på minst 30 hp inom grundlärarprogrammet F-3 varav 22,5 hp UVK ska ingå. Genomgångna kurser enligt programmets fastställda studiegång (termin 1-2) eller motsvarande kunskaper.

Examination och betyg

Kursen bedöms med betygen Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd.

Undervisning och kurslitteratur utgör grund för examination.

Kursen examineras genom individuell skriftlig tentamen, skriftlig grupptentamen, individuell muntlig tentamen, individuella skriftliga inlämningsuppgifter samt seminarier.

För bedömning ska underlaget vara sådant att individuella prestationer kan särskiljas. Mer information kring bedömning av enskilda lärandemål och kriterier för betygssättning tillhandahålls i studieanvisningar vid kursstart.

För kursbetyget Godkänd krävs minst Godkänd på samtliga examinationer och för kursbetyget Väl Godkänd krävs dessutom Väl Godkänd på minst 7 hp.

En student garanteras minst tre provtillfällen, inklusive ordinarie provtillfälle, för aktuellt kurstillfälle.

Efter att ha blivit underkänd vid examination på samma moment tre gånger har student rätt att på begäran, om möjligt, få därpå följande examination bedömd och betygsatt av ny examinator. Beslut om byte av examinator fattas av utbildningschef. En student som fått godkänt betyg på ett examinationsmoment kan inte examineras igen för att höja betyget.

Om en kurs upphör eller ändras väsentligt erbjuds examination enligt den förutvarande kursplanen vid minst två tillfällen inom ett år efter beslutet.

Poängregistrering av examinationen för kursen sker enligt följande system:
ExaminationsmomentOmfattningBetyg
Individuell skriftlig tentamen4 hpU/G/VG
Skriftlig grupptentamen1 hpU/G
Individuell muntlig tentamen1 hpU/G
Individuell skriftlig inlämningsuppgift 13 hpU/G/VG
Individuell skriftlig inlämningsuppgift 24 hpU/G/VG
Seminarier2 hpU/G

Kursvärdering

Uppföljning av undervisning sker fortlöpande under kursen. Kursvärdering sker vid kursens slut. Kursvärderingen sammanställs och kommenteras av den kursansvarige läraren och om möjligt studentrepresentant/er (kursutvecklare), publiceras på lärplattform samt lämnas till utbildningsadministrationen. Kursvärderingen ska ligga till grund för kommande kursplanering.

Kurslitteratur

Bourdeau Watboose, Jan (1998). Morning on the Lake. Toronto: Kids Can Press. 32 s.

Brand, Charles (producent) & Daldry, Stephen (regissör) (2000). Billy Elliot (film). Storbritannien: Universal Pictures.

Browne, Anthony (1998). Voices in the Park. New York: D K Publishing. 32 s.

Cole, Babette (1986). Princess Smartypants. London: Puffin Books. 32 s.

Estling Vannestål, Maria (2015). University Grammar of English: with a Swedish Perspective. Lund: Studentlitteratur.

Hadaway, Nancy (2002). Literature-based Instruction with English Language Learners, kap 9. Boston: Allyn & Bacon, Inc. 15 s.

Haddon, Mark (2004). The Curious Incident of the Dog in the Night-time. London: Vintage. 268 sidor.

Heyman, David (producent) & King, Paul (regissör) (2014). Paddington (film). Storbritannien: Studio Canal.

Keaveney, Sharon & Lundberg, Gun (2014). Early Language Learning and Teaching: A1-A2. Lund: Studentlitteratur AB. 171 s.

Pinter, Annamaria (2017). Teaching young language learners. Oxford: Oxford University Press. 150 s.

Skolverket (2005). Handledning. Europeisk språkportfolio 6-16 år. www.skolverket.se. 37 s.

Skolverket (2018). Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011: reviderad 2018. Stockholm: Skolverket. s. 7-19, s. 30-41. 23 s.

Skolverket. Läroplan och kursplan för ämnet engelska. http:/ /www.skolverket.se/laroplaner- amnen-och-kurser

Skolverket (2016). Kommentarmaterial till kursplanen i engelska. 20 s.

Sylvén, Liss Kerstin (2013). The Ins and Outs of English Pronunciation: An Introduction to Phonetics. Lund: Studentlitteratur AB. 108 s.

Läromedel avsett för engelskundervisning i åk F-3 som väljes i samråd med ansvarig lärare. Ca 75 s.

Ett urval av dikter, rim och ramsor, noveller, samt utdrag ur klassisk barnlitteratur. Ca 45 s.

Aktuella texter/filmer kan tillkomma. Ca 60 s.

Vid behov av inläsning av tillkommande litteratur kontakta kursansvarig.

Litteraturreferenser – så skriver du
http:ju.se/bibliotek/sok---skrivhjalp/litteraturreferenser---sa-skriver-du.html

Interaktiva antiplagiatguiden
Informationsmaterial om plagiat på högskolor och universitet
http:
pingpong.hj.se/public/courseId/10128/publicPage.do
Finns även i kursens aktivitet på lärplattformen PingPong.