KURSPLAN
Förbättringskunskap I. Att leda förbättringsarbete inom skolväsendet, 7,5 högskolepoäng
Quality Improvement I. To lead development within schools, 7.5 credits
Kursplan för studenter vår 2020
Kurskod: LFAR29
Fastställd av: Utbildningschef 2019-06-17
Gäller fr.o.m.: Hösten 2020
Version: 1
Utbildningsnivå: Avancerad nivå
Utbildningsområde: Samhällsvetenskapliga området
Ämnesgrupp: PE1
Fördjupning: A1N
Huvudområde: Pedagogik

Lärandemål

Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna:

Kunskap och förståelse

- redogöra för centrala vetenskapliga teorier, modeller och metoder för förbättringsarbete inom skolväsendet

Färdighet och förmåga

- planera och genomföra ett individuellt förbättringsarbete där teorier, modeller och metoder för förbättringar i praktiken tillämpas

Värderingsförmåga och förhållningssätt

- kritiskt reflektera över planering, genomförande och resultat av förbättringsarbetet i relation till vetenskapliga teorier, modeller och metoder
- kritiskt reflektera över fenomenen förbättringsarbete och systematiskt kvalitetsarbete i ett föränderligt samhälle med särskilt fokus på hållbart ledarskap och hållbar skolutveckling

Innehåll

• Förbättringsarbete i ett historiskt perspektiv
• Teoretiska perspektiv på förbättringsarbete
• Förbättringskunskap (kunskap för att bedriva förbättringsarbete) inom skolväsendet
• Personligt ledarskap för förbättringsarbete
• Personligt förbättringsarbete

Undervisningsformer

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier och övningar individuellt och i grupp.

I kursen används digital lärplattform.

Den som antagits till och registrerats på en kurs har rätt att erhålla undervisning/ handledning under den tid som angavs för det kurstillfälle som sökande blivit antagen till. Därefter upphör rätten till undervisning/handledning.

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt kandidat- eller yrkesexamen om minst 180 hp eller motsvarande och dessutom minst två års yrkeserfarenhet inom skolväsendet

Examination och betyg

Kursen bedöms med betygen Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd.

Undervisning och kurslitteratur utgör grund för examination.

Kursen examineras genom två seminarier och en individuell skriftlig inlämningsuppgift.

För bedömning ska underlaget vara sådant att individuella prestationer kan särskiljas. Mer information kring bedömning av enskilda lärandemål och kriterier för betygssättning tillhandahålls i studieanvisningar vid kursstart.

För kursbetyget Godkänd krävs minst Godkänd på samtliga examinationer och för kursbetyget Väl Godkänd krävs dessutom betyget Väl Godkänd på den individuella skriftliga inlämningsuppgiften.

En student garanteras minst tre provtillfällen, inklusive ordinarie provtillfälle, för aktuellt kurstillfälle.

Efter att ha blivit underkänd vid examination på samma moment tre gånger har student rätt att på begäran, om möjligt, få därpå följande examination bedömd och betygsatt av ny examinator. Beslut om byte av examinator fattas av utbildningschef. En student som fått godkänt betyg på ett examinationsmoment kan inte examineras igen för att höja betyget.

Om en kurs upphör eller ändras väsentligt erbjuds examination enligt den förutvarande kursplanen vid minst två tillfällen inom ett år efter beslutet.

Poängregistrering av examinationen för kursen sker enligt följande system:
ExaminationsmomentOmfattningBetyg
Seminarier2,5 hpU/G
Individuell skriftlig inlämningsuppgift5 hpU/G/VG

Kursvärdering

Uppföljning av undervisning sker fortlöpande under kursen. Kursvärdering sker vid kursens slut. Kursvärderingen sammanställs och kommenteras av den kursansvarige läraren och om möjligt studentrepresentant/er (kursutvecklare), publiceras på lärplattform samt lämnas till utbildningsadministrationen. Kursvärderingen ska ligga till grund för kommande kursplanering.

Kurslitteratur

Ahrne, Göran & Svensson, Peter (2015). Handbok i kvalitativa metoder. Stockholm: Liber AB. 266 sidor.

Bryk, Anthony S., Gomez, Louis M., Grunow, Alicia & LeMahieu, Paul G. (2015). Learning to Improve, How America's Schools can Get Better at Getting Better. Cambridge: Harvard Education Press. 194 sidor.

Eliasson, Annika (2018). Kvantitativ metod från början, 4:e uppl. Lund: Studentlitteratur. 150 sidor.

Håkansson, Jan & Sundberg, Daniel (2016). Utmärkt skolutveckling. Forskning om skolförbättring och måluppfyllelse. Stockholm: Natur och Kultur. 270 sidor.

Jarl, Maria, Blossing, Ulf & Andersson, Klas (2017). Att organisera för skolframgång. Strategier för en likvärdig skola. Stockholm: Natur och Kultur. 161 sidor.

Liljenberg, Mette (2018). Distribuerat ledarskap och förbättringsarbete. Lärares och skolledares praktik. Lund: Studentlitteratur. 146 sidor.

Referenslitteratur

SFS 2010:800. Skollag, Utbildningsdepartementet.

Skolverket (2018). Läroplan för förskolan, Lpfö 18. Stockholm: Skolverket.

Skolverket (2018). Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet, Lgr11. Stockholm: Skolverket.

Skolverket (2011). Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011. Stockholm: Skolverket.

SOU 2018:38. Styra och leda med tillit. Forskning och praktik. Forskningsantologi. Stockholm: Norstedts Juridik.

SOU 2018:47. Med tillit växer handlingsutrymmet - tillitsbaserad styrning och ledning av välfärdssektorn.

Litteraturreferenser – så skriver du
http:ju.se/bibliotek/sok---skrivhjalp/litteraturreferenser---sa-skriver-du.html

Interaktiva antiplagiatguiden
Informationsmaterial om plagiat på högskolor och universitet
http:
pingpong.hj.se/public/courseId/10128/publicPage.do
Finns även i kursens aktivitet på lärplattformen PingPong.