KURSPLAN
Feministisk filosofi och etik: en introduktion, 7,5 högskolepoäng
Feminist Philosophy and Ethics: An Introduction, 7.5 credits
Kursplan för studenter höst 2019
Kurskod: LFFG17
Fastställd av: Utbildningschef 2017-02-22
Reviderad av: Utbildningschef 2019-05-24
Gäller fr.o.m.: Hösten 2019
Version: 2
Utbildningsnivå: Grundnivå
Utbildningsområde: Humanistiska området
Ämnesgrupp: FI2
Fördjupning: G1N

Lärandemål

Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna:

Kunskap och förståelse

- beskriva den feministiska filosofins grundläggande utgångspunkter
- redogöra för några av den feministiska filosofins och etikens grundläggande frågeställningar

Färdighet och förmåga

- diskutera och problematisera den feministiska filosofins och etikens särskilda frågor, problem och utgångspunkter
- kritiskt reflektera kring moralfilosofisk feministisk teoribildning
- diskutera och problematisera den feministiska filosofin i relation till aktuella etiska frågor

Värderingsförmåga och förhållningssätt

- kritiskt analysera och problematisera sådana grundläggande antaganden, påståenden och slutsatser som den feministiska filosofin och etiken framhåller

Innehåll

• Feministisk filosofi i historiskt och nutida perspektiv
• Feministisk etik
• Intersektionalitet

Undervisningsformer

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier och övningar individuellt och i grupp.

I kursen används digital lärplattform.

Den som antagits till och registrerats på en kurs har rätt att erhålla undervisning/handledning under den tid som angavs för det kurstillfälle som sökande blivit antagen till. Därefter upphör rätten till undervisning/handledning.

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet.

Examination och betyg

Kursen bedöms med betygen Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd.

Kursen examineras genom tre individuella skriftliga inlämningsuppgifter samt två skriftliga reflektioner kring kurskamrats inlämningsuppgifter. De två första inlämningsuppgifterna samt de reflektioner som gjorts kring kamraters inlämningsuppgifter bedöms med betygen Underkänd och Godkänd. Den tredje inlämningsuppgiften bedöms med betygen Underkänd, Godkänd eller Väl Godkänd.

För det sammanlagda betyget Godkänd på kursen, krävs betyget Godkänd på samtliga uppgifter och för det sammanlagda betyget Väl Godkänd krävs Väl Godkänd på den tredje inlämningsuppgiften samt Godkänd på de två övriga.

Undervisning och kurslitteratur utgör grund för examination.

För bedömning skall underlaget vara sådant att individuella prestationer kan särskiljas. En student som fått godkänt betyg på ett examinationsmoment kan inte examineras igen för att höja betyget. Mer information kring bedömning av enskilda lärandemål och kriterier för betygssättning tillhandahålls i studieanvisningar vid kursstart.

En student garanteras minst tre provtillfällen, inklusive ordinarie provtillfälle, för aktuellt kurstillfälle.

Efter att ha blivit underkänd vid examination på samma moment tre gånger har student rätt att på begäran, om möjligt, få därpå följande examination bedömd och betygsatt av ny examinator. Beslut om byte av examinator fattas av utbildningschef.

Om en kurs upphör eller ändras väsentligt erbjuds examination enligt den förutvarande kursplanen vid minst två tillfällen inom ett år efter beslutet.

Poängregistrering av examinationen för kursen sker enligt följande system:
ExaminationsmomentOmfattningBetyg
Individuell skriftlig inlämningsuppgift 11,5 hpU/G
Individuell skriftlig inlämningsuppgift 21,5 hpU/G
Individuell skriftlig inlämningsuppgift 34,5 hpU/G/VG

Kursvärdering

Uppföljning av undervisning sker fortlöpande under kursen. Kursvärdering sker vid kursens slut. Kursvärderingen sammanställs och kommenteras av den kursansvarige läraren och om möjligt studentrepresentant/er (kursutvecklare), publiceras på lärplattform samt lämnas till utbildningsadministrationen. Kursvärderingen skall ligga till grund för kommande kursplanering.

Kurslitteratur

de Beauvoir, Simone (2015). Extracts from The Second Sex (Vintage Feminism Short Edition). London: Vintage Classics. 144 s. (Kan även läsas i annan upplaga och på valfritt språk)

Porter, Elisabeth (1999). Feminist Perspectives on Ethics. London: Longman. 232 s. (Kan också läsas som e-bok med utgivningsår 2015)

Stone, Alison (2007). An Introduction to Feminist Philosophy. Cambridge: Polity Press. 238 s.

Wollstonecraft, Mary (2015). The Vindication of the Rights of Woman (Vintage feminism Short Edition). London: Vintage Classics. 112 s. (Kan även läsas i annan upplaga och på valfritt språk)

Kompendium och artiklar tillkommer om cirka 300 s. Dessa tillhandahålles av lärare genom lärplattform.

Referenslitteratur

Litteraturreferenser – så skriver du
http:ju.se/bibliotek/sok---skrivhjalp/litteraturreferenser---sa-skriver-du.html

Interaktiva antiplagiatguiden
Informationsmaterial om plagiat på högskolor och universitet
http:
pingpong.hj.se/public/courseId/10128/publicPage.do
Finns även i kursens aktivitet på lärplattformen PingPong.