KURSPLAN
Folkmordens historia under 1900-talet, 7,5 högskolepoäng
The History of Genocide in the Twentieth Century, 7.5 credits
Kursplan för studenter höst 2020
Kurskod: LFNG19
Fastställd av: Utbildningschef 2019-05-24
Gäller fr.o.m.: Hösten 2019
Version: 1
Utbildningsnivå: Grundnivå
Utbildningsområde: Humanistiska området
Ämnesgrupp: HI2
Fördjupning: G1N
Huvudområde: Historia

Lärandemål

Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna:

Kunskap och förståelse

- redogöra för de väsentliga dragen i folkmordens historia och efterverkningar under 1900-talet
- förklara begreppet folkmord och viktiga teorier kring varför folkmord uppstår

Färdighet och förmåga

- jämföra de studerade folkmorden och kunna argumentera för skillnader och likheter

Värderingsförmåga och förhållningssätt

- diskutera och problematisera folkmordens efterverkningar i de samhällen där de har ägt rum

Innehåll

• Folkmord som definition
• Teorier om varför folkmord uppstår
• Perspektiv på tre av 1900-talets folkmord
• Folkmordens efterverkningar för offer och förövare
• Det förebyggande arbetet mot folkmord idag

Undervisningsformer

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier och övningar individuellt och i grupp. All undervisning sker på distans.

I kursen används digital lärplattform.

Den som antagits till och registrerats på en kurs har rätt att erhålla undervisning/ handledning under den tid som angavs för det kurstillfälle som sökande blivit antagen till. Därefter upphör rätten till undervisning/handledning.

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet

Examination och betyg

Kursen bedöms med betygen Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd.

Undervisning och kurslitteratur utgör grund för examination.

Kursen examineras genom två individuella redovisningar och en individuell skriftlig inlämningsuppgift.

För bedömning ska underlaget vara sådant att individuella prestationer kan särskiljas. Mer information kring bedömning av enskilda lärandemål och kriterier för betygssättning tillhandahålls i studieanvisningar vid kursstart.

För betyget Godkänd på kursen krävs Godkänt betyg på de tre examinationerna och för betyget Väl Godkänd krävs dessutom betyget Väl Godkänd på den individuella skriftliga inlämningsuppgiften.

En student garanteras minst tre provtillfällen, inklusive ordinarie provtillfälle, för aktuellt kurstillfälle.

Efter att ha blivit underkänd vid examination på samma moment tre gånger har student rätt att på begäran, om möjligt, få därpå följande examination bedömd och betygsatt av ny examinator. Beslut om byte av examinator fattas av utbildningschef. En student som fått godkänt betyg på ett examinationsmoment kan inte examineras igen för att höja betyget.

Om en kurs upphör eller ändras väsentligt erbjuds examination enligt den förutvarande kursplanen vid minst två tillfällen inom ett år efter beslutet.

Poängregistrering av examinationen för kursen sker enligt följande system:
ExaminationsmomentOmfattningBetyg
Individuell redovisning I1,5 hpU/G
Individuell redovisning II1,5 hpU/G
Individuell skriftlig inlämningsuppgift4,5 hpU/G/VG

Kursvärdering

Uppföljning av undervisning sker fortlöpande under kursen. Kursvärdering sker vid kursens slut. Kursvärderingen sammanställs och kommenteras av den kursansvarige läraren och om möjligt studentrepresentant/er (kursutvecklare), publiceras på lärplattform samt lämnas till utbildningsadministrationen. Kursvärderingen ska ligga till grund för kommande kursplanering.

Kurslitteratur

Auslander, Leora (2005). Coming home? Jews in Postwar Paris. Journal of Contemporary History, 40(2), s. 237–259. 23 sidor.

Gaunt, David (2007). ”Ottoman Bystanders”: Report for Forum för levande historia. Stockholm: Forum för Levande Historia. 50 sidor.

Gerner, Kristian & Karlsson, Klas-Göran (2011). Folkmordens historia: perspektiv på det moderna samhällets skuggsida. Stockholm: Atlantis. 445 sidor.

Hiebert, Maureen S. (2008). Theorizing Destruction: Reflections on the State of Comparative Genocide Theory. Genocide Studies and Prevention, 3(3), s. 309–339. 31 sidor.

Lemarchand, René (2011). Introduction. I René Lemarchand (Red.), Forgotten Genocides: Oblivion, Denial, and Memory (s. 1-19). Philadelphia: University of Pennsylvania Press. 19 sidor.

Lemarchand, René (2011). Burundi 1972: Genocide Denied, Revised, and Remembered. I René Lemarchand (Red.), Forgotten Genocides: Oblivion, Denial, and Memory (s. 37-50). Philadelphia: University of Pennsylvania Press. 14 sidor.

Regula, Ludi 2004. Waging War on Wartime Memory: Recent Swiss Debates on the Legacies of the Holocaust and the Nazi Era. Jewish Social Studies, 10(2), s. 116–152. 37 sidor.

Ryan, Sarah E. (2011). The Dilemmas of Post-identity Organizing: Unmaking feminist Ties in Southern Rwanda. Women & Language, 34(2), s. 61–78. 18 sidor.

Stewart, Michael (2011). The ”Gypsy Problem”: An Invisible Genocide. I René Lemarchand (Red., Forgotten Genocides: Oblivion, Denial, and Memory (s. 137–156). Philadelphia: University of Pennsylvania Press. 20 sidor.

Waller, James (2002). Becoming Evil: How Ordinary People Commit Genocide and Mass Killing. Oxford: Oxford University Press. 316 sidor.

Litteraturreferenser – så skriver du
http:ju.se/bibliotek/sok---skrivhjalp/litteraturreferenser---sa-skriver-du.html

Interaktiva antiplagiatguiden
Informationsmaterial om plagiat på högskolor och universitet
http:
pingpong.hj.se/public/courseId/10128/publicPage.do
Finns även i kursens aktivitet på lärplattformen PingPong.