KURSPLAN
Geografi, 15 högskolepoäng
Geography, 15 credits
Kursplan för studenter vår 2020
Kurskod: LGEG13
Fastställd av: Utbildningsledare 2014-03-17
Reviderad av: Utbildningschef 2016-10-24
Gäller fr.o.m.: Våren 2017
Version: 3
Diarienummer: HLK 2016/4101-313
Utbildningsnivå: Grundnivå
Utbildningsområde: Naturvetenskapliga området (50%) och samhällsvetenskapliga området (50%)
Ämnesgrupp: TV9
Fördjupning: G1N

Lärandemål

Kursen ger grundläggande färdigheter i ämnet geografi. Syftet är att ge omvärldskunskap om förhållandet mellan befolkning, resurser och miljö på olika platser i Sverige och världen, i ett integrerat perspektiv med koppling till hållbar utveckling.

Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs förväntas studenten
- visa grundläggande kunskaper om centrala begrepp, teorier, metoder och frågeställningar i geografiämnet
- visa kunskap om grunderna för samhällets försörjning utifrån kultur- och naturförutsättningar inom perspektivet hållbar utveckling

Färdighet och förmåga
Efter avslutad kurs förväntas studenten
- visa förmåga att kommunicera och reflektera ur ett geografiskt perspektiv och med koppling till geografiska begrepp kring aktuella samhällsfrågor och hållbar utveckling

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avslutad kurs förväntas studenten
- kritiskt förhålla sig till teorier om rumsliga processer samt samspelet mellan människa och miljö
- värdera regionala förutsättningar på olika platser med avseende på genus och hållbarhet

Innehåll

Delkurs 1, Natur- och kulturlandskap i teori och praktik, 7,5 hp
Physical and cultural landscape in theory and practice, 7.5 credits

Lärandemål
Kunskap och förståelse
Efter avslutad delkurs förväntas studenten
- visa grundläggande kunskap om jordens uppbyggnad och jordytans föränderlighet genom endogena och exogena processer
- visa grundläggande mineral- och bergartskännedom
- visa kunskap om och förståelse för klimatologi, vattnets kretslopp och dess betydelse för människans villkor
- visa kunskap om geografiämnets didaktik i grundskolans årskurs 4-6 eller årskurs 7-9
Färdighet och förmåga
Efter avslutad delkurs förväntas studenten
- visa grundläggande mineral- och bergartskännedom
- visa förmåga att utifrån ett ämnesdidaktiskt perspektiv gestalta och anpassa ämnesstoff i geografiämnet i grundskolans årskurs 4-6 eller årskurs 7-9
Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avslutad delkurs förväntas studenten
- visa förmåga och förhållningssätt till närmiljön, vardagslivet, samhällets utveckling och hållbar utveckling som grund för lärande och identitetsbildning i skolan och i samhället

InnehållExamination
Delkursen examineras genom en individuell inlämningsuppgift.

Delkurs 2, Samhällsutvecklingen i ett rumsligt perspektiv, 7,5 hp
Societal development in a spatial perspective, 7.5 credits

Lärandemål
Kunskap och förståelse
Efter avslutad delkurs förväntas studenten
- visa förståelse för samhällets utveckling utifrån ett rumsligt perspektiv och ha insikt i nutida rumsliga processer såsom urbanisering, globalisering, befolkningsfördelning och migration
- visa grundläggande kunskaper om geografiska metoder för att samla in, värdera, bearbeta och presentera geografiska data
Färdighet och förmåga
Efter avslutad delkurs förväntas studenten
- visa förmåga att kommunicera och reflektera ur ett geografiskt perspektiv och med koppling till geo-
grafiska begrepp kring samhällets utveckling utifrån ett rumsligt perspektiv
Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avslutad delkurs förväntas studenten
- visa förmåga och förhållningssätt till närmiljön, vardagslivet, samhällets utveckling, urbanisering, globalisering, migration och hållbar utveckling som grund för lärande och identitetsbildning i skolan och i samhället

InnehållExamination
Delkursen examineras genom en individuell inlämningsuppgift.

Undervisningsformer

Kursen drivs på halvfart och genomförs som IT- baserad distansutbildning.

I kursen används digital lärplattform, exempelvis PingPong.

Den som antagits till och registrerats på en kurs har rätt att erhålla undervisning/handledning under den tid som angavs för det kurstillfälle som sökande blivit antagen till. Därefter upphör rätten till undervisning/handledning.

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet.

Examination och betyg

Kursen bedöms med betygen Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd.

Kursen examineras genom individuella inlämningsuppgifter. För betyget Godkänd på inlämningsuppgiften krävs god språkbehandling i skrift och akademisk höjd. För betyget Väl godkänd krävs därutöver hög akademisk höjd på inlämningsuppgiften. För betyget Väl Godkänd på kursen krävs Väl godkänd på minst hälften av inlämningsuppgifterna.

Undervisning och kurslitteratur utgör grund för examination.

För bedömning skall underlaget vara sådant att individuella prestationer kan särskiljas. En student som fått godkänt betyg på ett examinationsmoment kan inte examineras igen för att höja betyget. Mer information kring bedömning av enskilda lärandemål och kriterier för betygssättning tillhandahålls i studieanvisningar vid kursstart.

En student garanteras minst tre provtillfällen, inklusive ordinarie provtillfälle, för aktuellt kurstillfälle.

Efter att ha blivit underkänd vid examination på samma moment tre gånger har student rätt att på begäran, om möjligt, få därpå följande examination bedömd och betygsatt av ny examinator. Beslut om byte av examinator fattas av utbildningschef.

Om en kurs upphör eller ändras väsentligt erbjuds examination enligt den förutvarande kursplanen vid minst två tillfällen inom ett år efter beslutet.

Poängregistrering av examinationen för kursen sker enligt följande system:
ExaminationsmomentOmfattningBetyg
Natur- och kulturlandskap i teori och praktik7,5 hpU/G/VG
Samhällsutvecklingen i ett rumsligt perspektiv7,5 hpU/G/VG

Kursvärdering

Uppföljning av undervisning sker fortlöpande under kursen. Kursvärdering sker vid kursens slut. Kursvärderingen sammanställs och kommenteras av den kursansvarige läraren och om möjligt studentrepresentant/er (kursutvecklare), publiceras på lärplattform samt lämnas till utbildningsadministrationen. Kursvärderingen skall ligga till grund för kommande kursplanering.

Övrigt

Kursen läses som fristående grundkurs och vänder sig till lärare i samhällsvetenskap och naturvetenskap, som vill bredda sin kompetens för behörighet till geografi årskurs 4-6, samt som en grundkurs för de som vill nå behörighet för årskurs 7-9. Kursen vänder sig även till de som är allmänt intresserade av geografi. De två kurserna integrerar både naturgeografiska och kulturgeografiska perspektiv i syfte att ge en helhetsbild

Kurslitteratur

Obligatorisk litteratur

Båth Sten, Sanderoth, Ingrid & Werner, Margit (2015) Andra upplagan. Plats, identitet, lärande: närområdesstudier i skolan, Studentlitteratur AB. ISBN: 9789144109329. 215 s.

Forsberg G (2003) Genusforskning inom Kulturgeografin - en rumslig utmaning, Högskoleverket, nationella sekretariatet för genusforskning, laddas ner från internet. 58 s.

Knox, Paul L & Marston, Sallie A (2015) Seventh Edition. Human Geography. Places and regions in a global context. Pearson International Edition. ISBN: 9781292109473. 200 s.

Skolverket (2011). Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011. Stockholm: Fritzes förlag. (Valda delar) 20 s.

Skolverket (2011). Allmänna råd för planering och genomförande av undervisning. Stockholm Fritzes förlag. 44 s.

Skolverket (2011). Kommentarmaterial till kursplanen i geografi. Stockholm: Fritzes förlag. 39 s.

Östman, Peter & Gardestrand Bengtsson, Mikael (2011) Geografi 1 och 2. 300 s.

Tillkommer artiklar och kompendiematerial. Ca 100 s.

Referenslitteratur

Forsberg G (2009) I Planeringens utmaningar och tillämpningar, Liber, urval.

Gren, Martin & Hallin, Per-Olof (2003) Kulturgeografi - en ämnesteoretisk introduktion, Liber, urval.

Waugh, David (2009) Geography. An Integrated Approach. Nelson Thornes (Publishers) Ltd, Cheltenham. 4rd ed. ISBN: 9781408504079.

Litteraturreferenser – så skriver du. http:ju.se/bibliotek/sok---skrivhjalp/litteraturreferenser---sa-skriver-du.html

Informationsmaterial om plagiat på högskolor och universitet.
Interaktiva antiplagiatguiden. http:pingpong.hj.se/public/courseId/10128/publicPage.do. Finns även i kursens aktivitetet på lärplattformen (PingPong).