KURSPLAN
Geografi, 16-30 hp, 15 högskolepoäng
Geography, 16-30 credits, 15 credits
Kursplan för studenter höst 2020
Kurskod: LGEK15
Fastställd av: Utbildningschef 2018-05-31
Gäller fr.o.m.: Hösten 2018
Version: 2
Utbildningsnivå: Grundnivå
Utbildningsområde: Naturvetenskapliga området (50%) och samhällsvetenskapliga området (50%)
Ämnesgrupp: TV9
Fördjupning: G1F

Lärandemål

Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna:

Kunskap och förståelse

- kunna redogöra för centrala begrepp, teorier, metoder och frågeställningar i geografiämnet
- kunna redogöra för grunderna för samhällets förutsättningar till försörjning utifrån kultur- och naturförutsättningar inom perspektiven urbanisering och hållbar utveckling

Färdighet och förmåga

- visa förmåga att kommunicera och reflektera ur ett geografiskt perspektiv och med koppling till geografiska begrepp kring aktuella samhällsfrågor och hållbar utveckling
- visa förmåga att utifrån ett ämnesdidaktiskt perspektiv gestalta och anpassa ämnesstoff i geografiämnet i grundskolans årskurs 7-9

Värderingsförmåga och förhållningssätt

- ha ett kritiskt förhållningssätt till teorier om rumsliga processer samt samspelet mellan människa och miljö. Detta gäller i synnerhet stadsmiljön

Innehåll

Delkurs 1. Hållbar utveckling, 5 hp
Sustainable development, 5 credits

Lärandemål
Kunskap och förståelse
Efter avslutad delkurs förväntas studenten:
- kunna återge och relatera till teoretiska perspektiv på hållbarhet samt hur hållbarhetsperspektiv tillämpas politiskt och praktiskt på olika geografiska samhällsnivåer i svenska och internationella kontexter
- kunna redogöra för och relatera till samhälls- och resursperspektiv på hållbar utveckling i förhållande till geografiska områden och tematiska utmaningar

Färdighet och förmåga
Efter avslutad delkurs förväntas studenten:
- visa förmåga att identifiera samband mellan mänskliga system och naturliga system avseende aspekter på hållbar utveckling och geografiska regioner
- visa förmåga att identifiera tillämpningar av strategier för hållbar utveckling avseende kursens teman

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avslutad delkurs förväntas studenten:
- visa förmåga att föra kritiska resonemang om tillämpbarheten/lämpligheten av olika perspektiv och strategier för hållbar utveckling
- visa förmåga att värdera åtgärder avseende miljöproblem ur hållbarhetsperspektiv

InnehållExamination
Hemtentamen samt deltagande i diskussionsforum. Hemtentamen betygsätts med betygen Underkänd, Godkänd eller Väl Godkänd. Deltagande i diskussionsforum bedöms U eller G. För att få betyget G på delkursen krävs betyget G på hemtentamen samt betyget G på diskussionsforum. För att få betyget VG på delkursen krävs betyget VG på hemtentamen samt betyget G på diskussionsforum.

Delkurs 2. Hållbara städer i Nord och Syd, 5 hp
Sustainable Cities in North and South, 5 credits

Lärandemål
Kunskap och förståelse
Efter avslutad delkurs förväntas studenten:
- kunna beskriva och förklara centrala synsätt, teorier och strategier för hållbar stadsutveckling utifrån geografiska perspektiv

Färdighet och förmåga
Efter avslutad delkurs förväntas studenten:
- utifrån olika aspekter på hållbarhet och hållbar stadsutveckling kunna reflektera kritiskt kring olika teman, såsom social rättvisa, globaliseringens inverkan och resursflöden
- kunna tillämpa begrepp och teorier kring hållbar stadsutveckling i fallstudier om hållbara städer
- visa förmåga till ett geografiskt förhållningssätt som värnar betydelsen av ett mångdimensionellt perspektiv på hållbarhet ur etiskt och rättviseperspektiv
- visa förmåga att identifiera behov av geografisk information och kunskap för hållbar stadsutveckling

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avslutad delkurs förväntas studenten
- kunna identifiera och kritiskt reflektera kring platsens betydelse för sociala skillnader och orättvisa förhållanden i städer i Nord och Syd, för hållbar stadsutveckling

InnehållExamination
Individuell inlämning av examinationsuppgift samt deltagande i diskussionsforum.
Examinationsuppgiften betygsätts med betygen U, G eller VG. Deltagande i diskussionsforum bedöms U eller G. För att få betyget G på delkursen krävs betyget G på examinationsuppgiften samt betyget G på diskussionsforum. För att få betyget VG på delkursen krävs betyget VG på examinationsuppgiften samt betyget G på diskussionsforum.

Delkurs 3. Metod, 5 hp
Methods in geography, 5 credits

Lärandemål
Kunskap och förståelse
Efter avslutad delkurs förväntas studenten
- ha grundläggande kunskaper om och kunna relatera till vetenskapsteoretiska perspektiv inom geografi
- ha grundläggande kunskaper om och kunna relatera till geografins metoder
- ha grundläggande kunskaper om och kunna relatera till tekniker för datainsamling och geografiska informationssystem (GIS)

Färdighet och förmåga
Efter avslutad delkurs förväntas studenten
- ha förmåga att identifiera och redogöra för geografins grundläggande vetenskapsteoretiska perspektiv
- ha förmåga att utifrån en given frågeställning diskutera för- och nackdelar med olika metodiska tillvägagångssätt
- kunna planera och utföra en begränsad och enklare vetenskaplig studie
- visa förmåga att förstå och tolka data som är framställd med geografiska informationssystem (GIS)

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avslutad delkurs förväntas studenten
- visa grundläggande förmåga att kritiskt värdera lämpligheten av olika metoder i olika forskningssammanhang

InnehållExamination
Hemtentamen samt deltagande i diskussionsforum. Hemtentamen betygsätts med betygen U, G eller VG. Deltagande i diskussionsforum bedöms U eller G. För att få betyget G på delkursen krävs betyget G på hemtentamen samt betyget G på diskussionsforum. För att få betyget VG på delkursen krävs betyget VG på hemtentamen samt betyget G på diskussionsforum.

Undervisningsformer

Undervisningen sker i form av inspelade föreläsningar, individuella övningar, samt webbaserade seminarier och diskussioner.

I kursen används digital lärplattform.

Den som antagits till och registrerats på en kurs har rätt att erhålla undervisning/handledning under den tid som angavs för det kurstillfälle som sökande blivit antagen till. Därefter upphör rätten till undervisning.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt Geografi, 15 hp eller motsvarande.

Examination och betyg

Kursen bedöms med betygen Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd.

För betyg G på hela kursen ska de tre delmomenten vara examinerade med minst G som betyg. För betyg VG på kursen krävs betyg VG på minst två av de tre delmomenten.

Undervisning och kurslitteratur utgör grund för examination.
För bedömning skall underlaget vara sådant att individuella prestationer kan särskiljas. En student som fått godkänt betyg på ett examinationsmoment kan inte examineras igen för att höja betyget. Mer information kring bedömning och kriterier för betygssättning tillhandahålls i studieanvisningar vid kursstart.

Student äger rätt till byte av examinator efter att ha underkänts tre gånger på samma examination, om det är praktiskt möjligt. En sådan begäran ställs till VD och skall vara skriftlig.

Om kursen ändras till innehåll och/eller litteratur kan examination ske enligt denna kursplan inom ett år efter ändring. Studenten garanteras minst tre provtillfällen inklusive ordinarie provtillfälle. Därefter prövas i varje enskilt fall om examination får göras enligt den äldre kursplanen. Om kursen helt upphör kan den examineras inom två år efter det att kursen anordnats. Därefter skall det prövas i varje enskilt fall om examination får göras.

Poängregistrering av examinationen för kursen sker enligt följande system:
ExaminationsmomentOmfattningBetyg
Hållbar utveckling5 hpU/G/VG
Hållbara städer i Nord och Syd5 hpU/G/VG
Metod5 hpU/G/VG

Övrigt

Kursen läses som fristående grundkurs och vänder sig till lärare i samhällsvetenskap och naturvetenskap, som vill bredda sin kompetens för behörighet till geografi årskurs 7-9. Kursen vänder sig även till de som är allmänt intresserade av geografi. De tre delkurserna integrerar både naturgeografiska och kulturgeografiska perspektiv samt metod i syfte att ge en helhetsbild med internationellt perspektiv.

Kurslitteratur

Boquet, Alan & Saunders, John (eds.) (2012). Sustainable Cities: Building Cities for the Future. Green Media. 152 s, utdrag om ca 70 s.

Flint, John & Raco, Mike (eds.) (2012). The future of sustainable cities: critical reflections. Bristol: Policy Press. 260 s, utdrag om ca. 90 s.

Clifford, Nicholas J. & Valentine, Gill (2010). Key Methods in Geography. SAGE. 545 s, utdrag om ca 150 s.

Johansson, Marcus & Khakee, Abdul (2009). Etik i stadsplanering. Lund: Studentlitteratur. 230 s, utdrag om ca. 60 s.

Keenan, Kevin., Fontaine, Danielle (2012). Listening to Our Students: Understanding How They Learn Research Methods in Geography. Journal Of Geography, Vol.111(6). pp.224-235

Moseley, William G., Perramond, Eric, Hapke, Holly M.& Laris, Paul (2014). An introduction to Human-Environment Geography. Local Dynamics and Global Processes, del 3 och 4. Oxford: Wiley Blackwell. ca.125 s.

Pacione, Michael (2009). Urban geography, A global perspective. s. 605-626

Simon, David (2016). Rethinking Sustainable Cities. Policy Press. 184 s. ISBN: 9781447332848

Stigendal, Mikael (2006). Young people – from exclusion to inclusion: revitalising European cities. Research report. Malmö: City of Malmö. 120 s.

Sutton, Sharon & Kemp, Susan (eds.) (2011). The Paradox of Urban Space. Inequality and Transformation in Marginalized Communities. New York: Palgrave Macmillan 298 s, utdrag om ca. 200 s.

Weingaertner, Carina, Svane, Örjan & Brikell Berndt (2008). Daladala buses deregulated – analysing urganisation´s situations of opportunity via Tanzanian example. International Journal of Sustainable Development and Planning. Vol 3:1. s. 16-28

Artiklar och kompendiematerial tillkommer

Sök- och skrivhjälp (2010). Litteraturreferenser – så skriver du. Högskolebiblioteket: Högskolan i Jönköping. http:hj.se/bibl/sok---skrivhjalp/litteraturreferenser---sa-skriver-du/apa-harvard.html

Informationsmaterial om plagiat på högskolor och universitet.
Interaktiva antiplagiatguiden. Finns i kursens aktivitet på lärplattformen PingPong.

Referenslitteratur:
Harrie, Lars (2013).
Geografisk informationsbehandling: teori, metoder och tillämpningar.// Lund: Studentlitteratur. 326 s.