KURSPLAN
Globala utmaningar: introduktion till Globala studier, 7,5 högskolepoäng
Global challenges: introduction to Global Studies, 7.5 credits
Kursplan för studenter höst 2019
Kurskod: LGUG15
Fastställd av: Utbildningschef 2017-06-19
Reviderad av: Utbildningsledare 2018-04-25
Gäller fr.o.m.: Hösten 2018
Version: 4
Utbildningsnivå: Grundnivå
Utbildningsområde: Samhällsvetenskapliga området
Ämnesgrupp: FU1
Fördjupning: G1N
Huvudområde: Globala studier

Lärandemål

Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna:

Kunskap och förståelse

- redogöra för den aktuella världsordningen, dess aktörer och historiska framväxt
- redogöra för centrala samhällsvetenskapliga perspektiv och begrepp kring globalisering och internationella relationer
- redogöra för centrala freds-, rättvise- och hållbarhetsutmaningar
- ha grundläggande kunskaper om om vetenskapligt förhållningssätt och akademiskt skrivande

Färdighet och förmåga

- kritiskt reflektera över centrala begrep och teorier om globalisering och internationella relationer
- tillämpa informatonssökning och bearbeta data avseende kursens problemställningar samt presentera sådan muntligt och skriftligt

Värderingsförmåga och förhållningssätt

- kritiskt diskutera och värdera information kring de frågeställningar som kursen behandlar
- kritiskt reflektera över ett vetenskapligt förhållningssätt och etiska dileman

Innehåll

Undervisningsformer

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier och övningar individuellt och i grupp.
I kursen används digital lärplattform.
Den som antagits till och registrerats på en kurs har rätt att erhålla undervisning/handledning under den tid som angavs för det kurstillfälle som sökande blivit antagen till. Därefter upphör rätten till undervisning.

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt Engelska B, Samhällskunskap A. Eller:
Samhällskunskap 1b/1a1+1a2

Examination och betyg

Kursen bedöms med betygen Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd.

Kursen examineras genom följande delmoment:

Kursen examineras genom dels litteraturseminarium, vilket bedöms med betygen Underkänd eller Godkänd, dels genom en individuell skriftlig hemtentamen, vilken bedöms med betygen Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd.

För betyget Godkänd krävs Godkänt på båda uppgifterna. För betyget Väl godkänd krävs även Väl godkänt på den individuella skriftliga hemtentamen.

Undervisning och kurslitteratur utgör grund för examination.
För bedömning skall underlaget vara sådant att individuella prestationer kan särskiljas. En student som fått godkänt betyg på ett examinationsmoment kan inte examineras igen för att höja betyget. Mer information kring bedömning och kriterier för betygssättning tillhandahålls i studieanvisningar vid kursstart.

Student äger rätt till byte av examinator efter att ha underkänts tre gånger på samma examination, om det är praktiskt möjligt. En sådan begäran ställs till VD och skall vara skriftlig.

Om kursen ändras till innehåll och/eller litteratur kan examination ske enligt denna kursplan inom ett år efter ändring. Studenten garanteras minst tre provtillfällen inklusive ordinarie provtillfälle. Därefter prövas i varje enskilt fall om examination får göras enligt den äldre kursplanen. Om kursen helt upphör kan den examineras inom två år efter det att kursen anordnats. Därefter skall det prövas i varje enskilt fall om examination får göras.

Poängregistrering av examinationen för kursen sker enligt följande system:
ExaminationsmomentOmfattningBetyg
Övnings- och seminarieuppgift2,5 hpU/G
Tentamen5 hpU/G/VG

Kursvärdering

Uppföljning av undervisning sker fortlöpande under kursen. Kursvärdering sker vid kursens slut. Kursvärderingen sammanställs och kommenteras av den kursansvarige läraren och om möjligt en student (kursutvecklare), publiceras om möjligt på lärplattform samt lämnas till utbildningsadministration. Kursvärderingen ska ligga till grund för kommande kursplanering.

Kurslitteratur

Bryman, Allan (2018). Samhällsvetenskapliga metoder. Stockholm: Liber. Urval.

Bell, Philip (2003). Världen efter 1945. Stockholm: Prisma (Tillhandahålles av institutionen). Urval.

Campbell, Patricia; MacKinnon, Aran & Stevens, Christy R. (2010). An Introduction to Global Studies. Chichester: Wiley-Blackwell. Urval.

Diamond, Jared (2017). Guns, Germs and Steel: The fates of Human Societies. New York: W. W. Norton & Co. (Någon av upplagorna eller E-boken eller den svenska utgåvan Vete, vapen och virus). 490 s.

Giddens, Anthony & Sutton, Philip (2014). Sociologi. Lund: Studentlitteratur. Urval.

Potter, Robert; Binns, Tony; Elliot, Jennifer A.; Nel, Etienne & Smith, David W. (2018). Geographies of Development: An introduction to development studies. New York: Routledge. Urval.

de Vylder, Stefan (2013). Utvecklingens drivkrafter: Om fattigdom, rikedom och rättvisa i världen. Stockholm: Forum Syds förlag. Del 1 och 2. 82 s.

Kompendium och artiklar samt referenslitteratur tillkommer.

Litteraturreferenser

Litteraturreferenser – så skriver du. http:ju.se/bibliotek/sok---skrivhjalp/litteraturreferenser---sa-skriver-du.html

Informationsmaterial om plagiat på högskolor och universitet.
Interaktiva antiplagiatguiden. http:pingpong.ju.se/public/courseId/10128/publicPage.do. Finns även i kursens aktivitetet på lärplattformen (PingPong).