KURSPLAN
Handledarutbildning VFU II, 2,5 högskolepoäng
Learning how to be a Mentor II, 2.5 credits
Kursplan för studenter vår 2021
Kurskod: LH2N10
Fastställd av: Utbildningschef 2019-08-22
Reviderad av: Utbildningschef 2020-05-27
Gäller fr.o.m.: Hösten 2020
Version: 2
Utbildningsnivå: Grundnivå
Utbildningsområde: Undervisningsområdet
Ämnesgrupp: UV1
Fördjupning: G2F
Huvudområde: Pedagogik

Lärandemål

Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna:

Kunskap och förståelse

- redogöra för handledningsprocesser
- redogöra för didaktiska verktyg i handledning av VFU
- redogöra för VFU-handledarens funktion

Färdighet och förmåga

- reflektera och tolka konkreta handledningssituationer i VFU

Värderingsförmåga och förhållningssätt

- kritiskt granska handledningssituationer
- diskutera och problematisera handledarrollen i VFU

Innehåll

• Handledning i VFU
• Grupphandledning
• Didaktiska verktyg i handledning av VFU
• VFU-handledarens funktion

Undervisningsformer

Undervisningen sker i form av föreläsningar och individuella övningar.

I kursen används digital lärplattform.

Den som antagits till och registrerats på en kurs har rätt att erhålla undervisning/ handledning under den tid som angavs för det kurstillfälle som sökande blivit antagen till. Därefter upphör rätten till undervisning/handledning.

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt lärarexamen eller kompletterande utbildning med inriktning förskola eller fritidshem, minst 90 hp samt avslutad kurs Handledarutbildning VFU, 7.5 hp. Dessutom krävs två års yrkeserfarenhet. Dispens medges från kravet i engelska för sökande med äldre lärarutbildning.

Examination och betyg

Kursen bedöms med betygen Underkänd eller Godkänd.

Undervisning och kurslitteratur utgör grund för examination.

Kursen examineras genom två individuella skriftliga inlämningsuppgifter.

För bedömning ska underlaget vara sådant att individuella prestationer kan särskiljas. Mer information kring bedömning av enskilda lärandemål och kriterier för betygssättning tillhandahålls i studieanvisningar vid kursstart.

För kursbetyget Godkänd krävs Godkänd på samtliga examinationer.

En student garanteras minst tre provtillfällen, inklusive ordinarie provtillfälle, för aktuellt kurstillfälle.

Efter att ha blivit underkänd vid examination på samma moment tre gånger har student rätt att på begäran, om möjligt, få därpå följande examination bedömd och betygsatt av ny examinator. Beslut om byte av examinator fattas av utbildningschef. En student som fått godkänt betyg på ett examinationsmoment kan inte examineras igen för att höja betyget.

Om en kurs upphör eller ändras väsentligt erbjuds examination enligt den förutvarande kursplanen vid minst två tillfällen inom ett år efter beslutet.

Poängregistrering av examinationen för kursen sker enligt följande system:
ExaminationsmomentOmfattningBetyg
Individuell skriftlig inlämningsuppgift 10,5 hpU/G
Individuell skriftlig inlämningsuppgift 22 hpU/G

Kursvärdering

Uppföljning av undervisning sker fortlöpande under kursen. Kursvärdering sker vid kursens slut. Kursvärderingen sammanställs och kommenteras av den kursansvarige läraren och om möjligt studentrepresentant/er (kursutvecklare), publiceras på lärplattform samt lämnas till utbildningsadministrationen. Kursvärderingen ska ligga till grund för kommande kursplanering.

Kurslitteratur

Cajvert, Lilja (2018). Studenthandledning under verksamhetsförlagd utbildning. Lund: Studentlitteratur. 159 s.

Referenslitteratur

Litteraturreferenser – så skriver du
http://ju.se/bibliotek/sok---skrivhjalp/litteraturreferenser---sa-skriver-du.html

Interaktiva antiplagiatguiden
Informationsmaterial om plagiat på högskolor och universitet
Finns på lärplattformen