KURSPLAN
Historia för ämneslärare 7-9, 31-60 hp, 30 högskolepoäng
History for Secondary School Subject Teachers 7-9, 31-60 credits, 30 credits
Kursplan för studenter höst 2020
Kurskod: LH7N10
Fastställd av: Utbildningschef 2020-05-07
Gäller fr.o.m.: Hösten 2020
Version: 1
Utbildningsnivå: Grundnivå
Utbildningsområde: Humanistiska området (75%) och undervisningsområdet (25%)
Ämnesgrupp: HI2
Fördjupning: G2F
Huvudområde: Historia

Lärandemål

Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna:

Kunskap och förståelse

- redogöra för historiedidaktiska perspektiv i samhället och skolan samt historiedidaktisk forskning
- förklara det historiska förloppet under perioden efter 1945 i såväl internationell som svensk historia
- redogöra för historievetenskapliga teman
- beskriva grundläggande historievetenskaplig källkritik och metod
- självständigt analysera och presentera historievetenskapliga problem

Färdighet och förmåga

- planera och genomföra undervisning samt bedöma lärande inom historieämnet
- reflektera över begreppet mångfald samt sammanfatta dess betydelse för historieundervisningen
- sammanfatta och reflektera över olika teman utifrån ett historievetenskapligt perspektiv
- tillämpa grundregler för vetenskapligt skrivande

Värderingsförmåga och förhållningssätt

- kritiskt värdera olika former av undervisning, bedömning och betygsättning inom historieämnet på ett självständigt sätt
- kritiskt diskutera hur en historisk problematik kan betraktas ur olika perspektiv
- kritiskt diskutera och problematisera det historiska förloppet efter 1945 i såväl internationell som svensk historia
- kritiskt granska och kontextualisera olika historiska teman
- kritiskt reflektera över historievetenskaplig källkritik och metod
- kritiskt granska historievetenskapliga texter och källor samt förhålla sig kritisk i relation till sina egna texter

Innehåll

Delkurs 1: Historiedidaktik, 7,5 hp
History Didactics, 7.5 credits

Innehåll
• Historiedidaktiska perspektiv på historia i samhället och skolan
• Historieundervisning i mångkulturell miljö
• Undervisningsstrategier, bedömning och betygsättning i historieämnet.

Examination:
Delkursen examineras genom tre individuella skriftliga inlämningsuppgifter som seminariebehandlas.

Delkurs 2: Kallt krig och globalisering, efter 1945, 5 hp
Cold War and Globalization, after 1945, 5 credits

Innehåll
• Översikt av det historiska förloppet efter 1945
• Sverige, Norden och övriga Europa uppmärksammas komparativt med globala utblickar

Examination
Delkursen examineras genom en individuell skriftlig tentamen.

Delkurs 3: Tematiska studier, 5 hp
Thematic Studies, 5 credits

InnehållExamination
Delkursen examineras genom två individuella skriftliga inlämningsuppgifter som seminariebehandlas.

Delkurs 4: Historisk metod, 5 hp
Historical Method, 5 credits

Innehåll
• Historia som vetenskap
• Övningar och tillämpningar av historisk metod

Examination
Delkursen examineras genom ett seminarium och en individuell skriftlig tentamen.

Delkurs 5: Fördjupningstema, 7,5 hp
In-Depth Course, 7.5 credits

Innehåll
• Tematiskt innehåll, se särskilt dokument.

Examination
Delkursen examineras genom ett seminarium och en individuell skriftlig inlämningsuppgift.

Undervisningsformer

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier och övningar individuellt och i grupp.

I kursen används digital lärplattform.

Den som antagits till och registrerats på en kurs har rätt att erhålla undervisning/handledning under den tid som angavs för det kurstillfälle som sökande blivit antagen till. Därefter upphör rätten till undervisning/handledning.

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Förkunskapskrav

Godkänt resultat på minst 30 hp inom ämneslärarprogrammet varav 22,5 hp UVK ska ingå. Genomgången kurs Historia för ämneslärare, 1-30 hp varav minst 7,5 hp ska var godkänt eller motsvarande kunskaper.

Examination och betyg

Kursen bedöms med betygen Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd.

Undervisning och kurslitteratur utgör grund för examination.

Kursen examineras genom fem individuella skriftliga inlämningsuppgifter med seminarier, två individuella skriftlig tentamina, två seminarier och en individuell skriftlig inlämningsuppgift.

För bedömning ska underlaget vara sådant att individuella prestationer kan särskiljas. Mer information kring bedömning av enskilda lärandemål och kriterier för betygssättning tillhandahålls i studieanvisningar vid kursstart.

För kursbetyget Godkänd krävs minst Godkänd på samtliga examinationer och för kursbetyget Väl godkänd krävs dessutom Väl godkänd på minst 20 hp.

En student garanteras minst tre provtillfällen, inklusive ordinarie provtillfälle, för aktuellt kurstillfälle.

Efter att ha blivit underkänd vid examination på samma moment tre gånger har student rätt att på begäran, om möjligt, få därpå följande examination bedömd och betygsatt av ny examinator. Beslut om byte av examinator fattas av utbildningschef. En student som fått godkänt betyg på ett examinationsmoment kan inte examineras igen för att höja betyget.

Om en kurs upphör eller ändras väsentligt erbjuds examination enligt den förutvarande kursplanen vid minst två tillfällen inom ett år efter beslutet.

Poängregistrering av examinationen för kursen sker enligt följande system:
ExaminationsmomentOmfattningBetyg
Historiedidaktik, Historiedidaktiska perspektiv på historia i samhället och skolan: Individuell skriftlig inlämningsuppgift med seminarium2,5 hpU/G/VG
Historiedidaktik, Historieundervisning i mångkulturell miljö: Individuell skriftlig inlämningsuppgift med seminarium2,5 hpU/G/VG
Historiedidaktik, Undervisningsstrategier, bedömning och betygsättning: Individuell skriftlig inlämningsuppgift med seminarium2,5 hpU/G/VG
Kallt krig och globalisering: individuell skriftlig tentamen5 hpU/G/VG
Tematiska studier I : Individuell skriftlig inlämningsuppgift med seminarium2,5 hpU/G/VG
Tematiska studier II: Individuell skriftlig inlämningsuppgift med seminarium2,5 hpU/G/VG
Historisk metod: Seminarium2,5 hpU/G/VG
Historisk metod: Individuell skriftlig tentamen2,5 hpU/G/VG
Fördjupningstema: Individuell skriftlig inlämningsuppgift5 hpU/G/VG
Fördjupningstema: Seminarium2,5 hpU/G/VG

Kursvärdering

Uppföljning av undervisning sker fortlöpande under kursen. Kursvärdering sker vid kursens slut. Kursvärderingen sammanställs och kommenteras av den kursansvarige läraren och om möjligt studentrepresentant/er (kursutvecklare), publiceras på digital lärplattform samt lämnas till utbildningsadministrationen. Kursvärderingen ska ligga till grund för kommande kursplanering.

Kurslitteratur

Delkurs 1: Historiedidaktik 7,5 hp
Hermansson Adler, Magnus (2014). Historieundervisningens byggstenar: grundläggande pedagogik och ämnesdidaktik. (3. uppl.) Stockholm: Liber. 140 sidor.

Karlsson, Klas-Göran & Zander, Ulf (Red.). (2009). Historien är nu: en introduktion till historiedidaktiken. (2. uppl.) Lund: Studentlitteratur. 200 sidor

Karlsson, Klas-Göran & Zander, Ulf (Red.). (2014). Historien är närvarande: historiedidaktik som teori och tillämpning. Lund: Studentlitteratur. 160 sidor.

Liljegren, Bengt (2012). Att undervisa i historia: tusen och ett sätt att inspirera sina elever. Lund: Studentlitteratur. 231 sidor.

Lozic, Vanja (2003). Historieundervisningens utmaningar: Historiedidaktik för 2000-talet. Malmö: Gleerups. 157 sidor.

Leighton, Ralph & Nielsen, Laila (2020). Analysis and Conclusions. I: Leighton, Ralph & Nielsen, Laila (Red.). The citizen in teaching and education : student identity and citizenship (s. 311-341). Cham, Switzerland: Palgrave Macmillan. 30 sidor

Kompendiematerial. 250 sidor.

Delkurs 2: Kallt krig och globalisering, efter 1945, 5 hp
Gustafsson, Harald (2017). Nordens historia. Lund: Studentlitteratur. 100 sidor.

Hedenborg, Susanna & Kvarnström, Lars (2015). Det svenska samhället 1720-2014. Lund: Studentlitteratur. 60 sidor.

McKay, John P. (2017). A History of World Societies. Boston: Bedford St Martin’s. 100 sidor.

Rydström, Jens & Tjeder, David (2009). Kvinnor, män och alla andra: en svensk genushistoria.
Lund: Studentlitteratur. Ca. 60 sidor.

Kompendiematerial om avkoloniseringen. 100 sidor.

Delkurs 3: Tematiska studier, 5 hp
Litteratur specificeras i studieguiden, 800 sidor.

Delkurs 4: Historisk metod, 5 hp
Berglund, Louise & Ney, Agneta (2015). Historikerns hantverk: om historieskrivning, teori och metod. Lund: Studentlitteratur. 223 sidor.

Kompendiematerial. 250 sidor.

Delkurs 5: Fördjupningstema, 7,5 hp
Nyberg, Kenneth (2014). Att skriva uppsats i historia. Göteborg. 29 sidor. https:kennethnyberg.org/wp-content/uploads/2014/07/Uppsatsanv_140703.pdf.

Kompendiematerial. 1000 sidor.


Referenslitteratur
Hult, Agneta & Olofsson, Anders (2011). Utvärdering och bedömning i skolan - för vem och varför. Stockholm: Natur & Kultur.

Långström, Sture & Viklund, Ulf (2010). Metoder: undervisning och framträdande. Lund: Studentlitteratur.

Skolverket (2018). Betyg och betygssättning. Stockholm: Skolverket.

Språkrådet (2017). Svenska skrivregler. (4:e upplaga). Stockholm: Liber.

Aktuella styrdokument för grund- och gymnasieskolan. http:www.skolverket.se


Litteraturreferenser – så skriver du
http:
ju.se/bibliotek/sok---skrivhjalp/litteraturreferenser---sa-skriver-du.html

Interaktiva antiplagiatguiden
Informationsmaterial om plagiat på högskolor och universitet
Finns även i kursens aktivitet på den digitala lärplattformen.