KURSPLAN
Historia för ämneslärare, 91-120 hp, 30 högskolepoäng
History for Secondary School Subject Teachers, 91-120 credits, 30 credits
Kursplan för studenter vår 2019
Kurskod: LHCT29
Fastställd av: Utbildningschef 2018-11-21
Gäller fr.o.m.: Våren 2019
Version: 1
Utbildningsnivå: Avancerad nivå
Utbildningsområde: Humanistiska området (75%) och undervisningsområdet (25%)
Ämnesgrupp: HI2
Fördjupning: A1E
Huvudområde: Historia

Lärandemål

Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna:

Kunskap och förståelse

- redogöra för den historiografiska utvecklingen främst under perioden från 1900-talets början och fram tills idag
- redogöra för utvecklingen av historieforskningens ämnesområden, teori och metod
- förklara historievetenskapens möjligheter och begränsningar samt dess föränderliga roll i samhället
- redogöra för en fördjupad kunskap inom det valda fördjupningstemat
- redogöra för de historievetenskapliga principerna för att kunna författa och opponera på en uppsats på magisternivå i historia

Färdighet och förmåga

- tillämpa ett självständigt och kritiskt förhållningssätt till vetenskapliga framställningar
- tillämpa ett historiografiskt perspektiv på och jämföra historieteoretiska tolkningar på litteraturen inom det valda fördjupningstemat
- planera och genomföra författandet av en uppsats, utformad i enlighet med historievetenskapliga principer
- genomföra en oppositionsuppgift utifrån historievetenskapliga principer
- tillämpa en god seminariekultur genom att vid seminarium formulera kritiskt konstruktiva synpunkter på andras uppsatser

Värderingsförmåga och förhållningssätt

- kritiskt bedöma och analysera komplexa företeelser och frågeställningar samt historievetenskapens samhälleliga betydelse
- diskutera och göra historievetenskapliga bedömningar med hänsyn till relevanta samhälleliga och etiska aspekter
- diskutera och visa medvetenhet om etiska aspekter på historievetenskapligt forsknings- och utvecklingsarbete
- värdera litteraturen inom det valda temat utifrån källkritiska och teoretiska utgångspunkter
- värdera villkoren för författandet av historievetenskapliga texter

Innehåll

Delkurs 1: Historiografi, 9 hp
Historiography, 9 credits

InnehållExamination och betyg
Delkursen Historiografi examineras genom att studenten för varje moment fullgör reflektionsinriktade uppgifter som seminariebehandlas och som framgår av kursens studieguide. Såväl kvaliteten på redovisningarna som deltagandet vid seminarierna bedöms utifrån kriterier som framgår av lärandemålen och ligger till grund för en sammanvägd bedömning med betygsättningen Underkänd eller Godkänd.

Delkurs 2: Valbart fördjupningstema II, 6 hp
Eligible advanced theme II, 6 credits

InnehållExamination och betyg
Delkursen Valbart fördjupningstema II, examineras antingen skriftligt eller muntligt beroende på vilket tema som valts och enligt instruktioner från examinator för respektive tema. Bedömning sker utifrån kriterier som framgår av lärandemålen med betygsättningen Underkänd eller Godkänd.

Delkurs 3: Uppsats, 15 hp
Essay, 15 credits

InnehållExamination och betyg
Delkursen Uppsats examineras genom att studenten vid seminarium försvarar sin uppsats och genomför opposition samt vid ytterligare två uppsatsseminarier visar väl utvecklad förmåga till god seminariekultur. Bedömningen sker utifrån kriterier som framgår av lärandemålen. Såväl kvaliteten på uppsatsen som oppositionen ligger till grund för bedömningen med betygsättningen Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd.

Undervisningsformer

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier och övningar individuellt och i grupp.

I kursen används digital lärplattform, exempelvis PingPong.

Den som antagits till och registrerats på en kurs har rätt att erhålla undervisning/ handledning under den tid som angavs för det kurstillfälle som sökande blivit antagen till. Därefter upphör rätten till undervisning/handledning.

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Förkunskapskrav

Godkänt resultat på minst 180 hp inom ämneslärarprogrammet varav 45 hp UVK och Historia 1-60 hp samt självständigt arbete I måste ingå eller motsvarande kunskaper.

Examination och betyg

Kursen bedöms med betygen Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd.

Undervisning och kurslitteratur utgör grund för examination.

God språkbehandling, struktur och presentationsform krävs vid såväl muntliga som skriftliga redovisningar. För kursbetyget Godkänd krävs minst Godkänd på samtliga examinationer och för kursbetyget Väl godkänd krävs dessutom betyget Väl godkänd på delkurs 3 Uppsats.

För bedömning skall underlaget vara sådant att individuella prestationer kan särskiljas. Mer information kring bedömning och kriterier för betygsättning tillhandahålls i studieanvisningar vid kursstart.

En student garanteras minst tre provtillfällen, inklusive ordinarie provtillfälle, för aktuellt kurstillfälle.

Efter att ha blivit underkänd vid examination på samma moment tre gånger har student rätt att på begäran, om möjligt, få därpå följande examination bedömd och betygsatt av ny examinator. Beslut om byte av examinator fattas av utbildningschef. En student som fått godkänt betyg på ett examinationsmoment kan inte examineras igen för att höja betyget.

Om en kurs upphör eller ändras väsentligt erbjuds examination enligt den förutvarande kursplanen vid minst två tillfällen inom ett år efter beslutet.

Poängregistrering av examinationen för kursen sker enligt följande system:
ExaminationsmomentOmfattningBetyg
Historiografi: Seminarier9 hpU/G
Valbart fördjupningstema II: individuell skriftlig inlämningsuppgift eller muntlig tentamen6 hpU/G
Uppsats15 hpU/G/VG

Kursvärdering

Uppföljning av undervisning sker fortlöpande under kursen. Kursvärdering sker vid kursens slut. Kursvärderingen sammanställs och kommenteras av den kursansvarige läraren och om möjligt studentrepresentant/er (kursutvecklare), publiceras på lärplattform samt lämnas till utbildningsadministrationen. Kursvärderingen ska ligga till grund för kommande kursplanering.

Kurslitteratur

Delkurs 1: Historiografi, 9 poäng
Artéus, Gunnar & Åmark, Klas (Red.) (2012). Historieskrivningen i Sverige. Lund: Studentlitteratur. 222 s.

Iggers, C. Georg, (2005). Historiography in the twentieth century. Middletown: Wesleyan University Press. 198 s.

Sjöberg, Maria (2012). Kritiska tankar om historia. Lund: Studentlitteratur. 221 s.

Enligt lärares anvisningar tillkommer källtexter och artiklar som finns att tillgå digitalt.


Delkurs 2: Valbart fördjupningstema II, 6 hp
Se särskilt dokument ”Valbart fördjupningstema”. ca 1000 s.


Delkurs 3: Uppsats, 15 hp
Litteratururval sker i samråd med handledare.


Litteraturreferenser – så skriver du
http:ju.se/bibliotek/sok---skrivhjalp/litteraturreferenser---sa-skriver-du.html

Interaktiva antiplagiatguiden
Informationsmaterial om plagiat på högskolor och universitet
http:
pingpong.hj.se/public/courseId/10128/publicPage.do
Finns även i kursens aktivitet på lärplattformen PingPong.


Kontakta kursansvarig vid behov av inläsning av kompletterande litteratur.