KURSPLAN
1900-talshistoria - kronologi och perspektiv, 7,5 högskolepoäng
History of the 20th Century - Chronology and Perspectives, 7.5 credits
Kursplan för studenter vår 2020
Kurskod: LHKG17
Fastställd av: Utbildningschef 2016-12-14
Reviderad av: Utbildningschef 2018-11-14
Gäller fr.o.m.: Våren 2019
Version: 3
Utbildningsnivå: Grundnivå
Utbildningsområde: Humanistiska området
Ämnesgrupp: HI2
Fördjupning: G1N
Huvudområde: Historia

Lärandemål

Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna:

Kunskap och förståelse

- redogöra för huvuddragen i 1900-talets historia med speciell inriktning på det europeiska och svenska förloppet
- redogöra för flera perspektiv på historiska förlopp

Färdighet och förmåga

- förhålla sig till olika typer av historiskt källmaterial
- tillämpa källkritisk metod på ett grundläggande sätt

Värderingsförmåga och förhållningssätt

- värdera hur olika betraktelsesätt på historien kan ge upphov till skiftande beskrivningar och tolkningar
- kritiskt reflektera över historiens (historiska och samtida) samverkan med det omgivande samhället

Innehåll

• 1900-talets översiktliga historiska förlopp, politiskt, socialt och ekonomiskt
• Tematiska perspektiv på 1900-talet (Tysklands uppgörelse med nazismen, historien speglad genom annonser och populärkultur t.ex.)
• Historiekulturella perspektiv på 1900-talet (hur skildringar av 1900-talshistoria är sammanlänkade med både politik och personliga identitetsfrågor)

Undervisningsformer

Undervisningen sker i form av föreläsningar och seminarier.

I kursen används digital lärplattform, exempelvis PingPong.

Den som antagits till och registrerats på en kurs har rätt att erhålla undervisning/handledning under den tid som angavs för det kurstillfälle som sökande blivit antagen till. Därefter upphör rätten till undervisning/handledning.

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet.

Examination och betyg

Kursen bedöms med betygen Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd.

Undervisning och kurslitteratur utgör grund för examination.

För bedömning ska underlaget vara sådant att individuella prestationer kan särskiljas. Mer information kring bedömning av enskilda lärandemål och kriterier för betygssättning tillhandahålls i studieanvisningar vid kursstart.

En student garanteras minst tre provtillfällen, inklusive ordinarie provtillfälle, för aktuellt kurstillfälle.

Efter att ha blivit underkänd vid examination på samma moment tre gånger har student rätt att på begäran, om möjligt, få därpå följande examination bedömd och betygsatt av ny examinator. Beslut om byte av examinator fattas av utbildningschef. En student som fått godkänt betyg på ett examinationsmoment kan inte examineras igen för att höja betyget.

Om en kurs upphör eller ändras väsentligt erbjuds examination enligt den förutvarande kursplanen vid minst två tillfällen inom ett år efter beslutet.

Kursen examineras genom dels två individuella skriftlig tentamina (som främst examinerar kursens kunskapsmål), dels en individuell skriftlig inlämningsuppgift (som omfattar alla lärandemål i kursen). För betyget Godkänd på kursen krävs Godkänt betyg på de tre examinationerna. För betyget Väl Godkänd krävs dessutom betyget Väl Godkänd på den individuella skriftliga inlämningsuppgiften.

Poängregistrering av examinationen för kursen sker enligt följande system:
ExaminationsmomentOmfattningBetyg
Baskunskapstentamen I1,5 hpU/G
Baskunskapstentamen II1,5 hpU/G
Individuell skriftlig inlämningsuppgift14,5 hpU/G/VG
1 Bestämmer kursens slutbetyg vilket utfärdas först när samtliga moment godkänts.

Kursvärdering

Uppföljning av undervisning sker fortlöpande under kursen. Kursvärdering sker vid kursens slut. Kursvärderingen sammanställs och kommenteras av den kursansvarige läraren och om möjligt studentrepresentant/er (kursutvecklare), publiceras på lärplattform samt lämnas till utbildningsadministrationen. Kursvärderingen ska ligga till grund för kommande kursplanering.

Kurslitteratur

Eberan, Barbro (2009). ”Tyskar som gärningsmän? Tyskar som offer?”, Aktuellt om historia 2009:1. Bromma: Historielärarnas Förening. 12 sidor (tillhandahålles av kursansvarig).

Hedenborg, Susanna & Lars Kvarnström (2015). Det svenska samhället 1720–2014. Böndernas och arbetarnas tid. Lund: Studentlitteratur. Bokens sista 170 sidor används.

Karlsson, Klas-Göran (2003). Europa och världen under 1900-talet. Stockholm: Liber. 260 sidor.

Karlsson, Klas-Göran (2014). Urkatastrofen. Första världskrigets plats i den moderna historien. Stockholm: Atlantis. 290 sidor.

Kingsepp, Eva (2012). ”Populärkulturen och förhållandet till Nazityskland”, Eva Kingsepp & Tanja Schult (red.), Hitler für Alle. Populärkulturella perspektiv på Nazityskland, andra världskriget och Förintelsen. Stockholm: Carlssons. 17 sidor (tillhandahålles av kursansvarig).

Loose, Ingo (2008), “The Anti-Fascist Myth of the German Democratic Republic and Its Decline after 1989”, Michal Kopecek (ed.) Past in the Making: Historical revisionism in Central Europe after 1989, Budapest: Central European University Press. 12 sidor (tillhandahålles av kursansvarig).

Michnik, Adam (2001), “Poles and the Jews: How Deep the Guilt?”, NY Times 2001-03-17. 5 sidor (tillhandahålles av kursansvarig).

Svensson, Carl-Johan (2007). ”Från Winston Churchill till Bobby Sands. Ideologiskt laddade gatunamn och monument i Teheran”, Scandia 2007:2. 20 sidor (tillhandahålles av kursansvarig).

Svensson, Carl-Johan (2014). ”Diverseannonser som möjlighet i historieundervisningen”, Hans Albin Larsson (red.), 14 röster kring samhällsstudier och didaktik. Jönköping: Samhällsstudier och didaktik. 20 sidor (tillhandahålles av kursansvarig).

Valbar litteratur till den skriftliga inlämningsuppgiften tillkommer. Ca 100 sidor.

Enstaka artiklar kan tillkomma. Ca 100 sidor (tillhandahålles i så fall av kursansvarig).

Referenslitteratur

Litteraturreferenser – så skriver du
http:ju.se/bibliotek/sok---skrivhjalp/litteraturreferenser---sa-skriver-du.html

Interaktiva antiplagiatguiden
Informationsmaterial om plagiat på högskolor och universitet
http:
pingpong.hj.se/public/courseId/10128/publicPage.do
Finns även i kursens aktivitet på lärplattformen PingPong.