KURSPLAN
Handledda samtal, 7,5 högskolepoäng
Supervised Dialogue, 7.5 credits
Kursplan för studenter vår 2021
Kurskod: LHSG10
Fastställd av: Utbildningschef 2020-05-20
Gäller fr.o.m.: Hösten 2020
Version: 1
Utbildningsnivå: Grundnivå
Utbildningsområde: Samhällsvetenskapliga området
Ämnesgrupp: PE1
Fördjupning: G1N
Huvudområde: Pedagogik

Lärandemål

Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna:

Kunskap och förståelse

- redogöra för handledningsteoretiska begrepp samt för handledningsmodeller och metoder
- redogöra för teorier om samtal och kommunikation i handledningssamtal

Färdighet och förmåga

- skapa ramar och förutsättningar för ett handledningssamtal
- tillämpa teoretisk kunskap om samtal och kommunikation i ett handledningssamtal

Värderingsförmåga och förhållningssätt

- kritiskt reflektera över sitt handledande arbete
- problematisera etiska principer och ställningstaganden i ett handledningssamtal

Innehåll

Undervisningsformer

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier och övningar individuellt och i grupp.

I kursen används digital lärplattform.

Den som antagits till och registrerats på en kurs har rätt att erhålla undervisning/ handledning under den tid som angavs för det kurstillfälle som sökande blivit antagen till. Därefter upphör rätten till undervisning/handledning.

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet

Examination och betyg

Kursen bedöms med betygen Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd.

Undervisning och kurslitteratur utgör grund för examination.

Kursen examineras genom två individuella skriftliga inlämningsuppgifter.

För bedömning ska underlaget vara sådant att individuella prestationer kan särskiljas. Mer information kring bedömning av enskilda lärandemål och kriterier för betygssättning tillhandahålls i studieanvisningar vid kursstart.

För kursbetyget Godkänd krävs minst Godkänd på båda examinationerna och för kursbetyget Väl Godkänd krävs dessutom betyget Väl Godkänd på inlämningsuppgift 2.

En student garanteras minst tre provtillfällen, inklusive ordinarie provtillfälle, för aktuellt kurstillfälle.

Efter att ha blivit underkänd vid examination på samma moment tre gånger har student rätt att på begäran, om möjligt, få därpå följande examination bedömd och betygsatt av ny examinator. Beslut om byte av examinator fattas av utbildningschef. En student som fått godkänt betyg på ett examinationsmoment kan inte examineras igen för att höja betyget.

Om en kurs upphör eller ändras väsentligt erbjuds examination enligt den förutvarande kursplanen vid minst två tillfällen inom ett år efter beslutet.

Poängregistrering av examinationen för kursen sker enligt följande system:
ExaminationsmomentOmfattningBetyg
Individuell skriftlig inlämningsuppgift 13,5 hpU/G
Individuell skriftlig inlämningsuppgift 24 hpU/G/VG

Kursvärdering

Uppföljning av undervisning sker fortlöpande under kursen. Kursvärdering sker vid kursens slut. Kursvärderingen sammanställs och kommenteras av den kursansvarige läraren och om möjligt studentrepresentant/er (kursutvecklare), publiceras på lärplattform samt lämnas till utbildningsadministrationen. Kursvärderingen ska ligga till grund för kommande kursplanering.

Kurslitteratur

Birnik, Hans (2010). Handledande samtal. Lund: Studentlitteratur. 117 s.

Crafoord, Clarence (2005). Människan är en berättelse: tankar om samtalskonst. Köping: Natur och Kultur. 199 s.

Eide, Tom & Eide, Hilde (2006). Kommunikation i praktiken – relationer, samspel och etik inom socialt arbete, vård och omsorg. Malmö: Liber (del 1 s.11-128) 119 s.

Handal, Gunnar & Lauvås, Per (2000). På egna villkor - en strategi för handledning. Lund: Studentlitteratur. (Kap, 1-4 s. 7-105) 99 s.

Hilmarsson, Hilmar Thór (2012). Samtalet med känslomässig intelligens. (4. uppl.). Lund: Studentlitteratur. 351 s.

Välj dessutom en litteratur av nedanstående:

Arvidsson, Barbro, Barbosada da Silva, António, Berggren, Ingela, Brülde, Bengt, Hansen, Finn Thorbjörn, Holm Wiebe, Ann-Kristin…Naaden, Dagfinn (2009). Omvårdnadshandledning: ur etisk och tvärdisciplinärt perspektiv. Lund: Studentlitteratur. 252 s.

Berg, Morten Emil (2007). Coaching – att hjälpa ledare och medarbetare att lyckas. Lund: Studentlitteratur. 459 s.

Cajvert, Lilja (2013). Handledning – behandlarens kreativa rum. Lund: Studentlitteratur. 267 s.

Gjems, Liv (1997). Handledning i professionsgrupper. Lund: Studentlitteratur. 152 s.

Gjerde, Susann (2012). Coaching: vad, varför, hur. Lund: Studentlitteratur. 378 s.

Handal, Gunnar & Lauvås, Per (2000). På egna villkor - en strategi för handledning. Lund: Studentlitteratur. (Kap, 5-8 s. 106-161)

Lauvås, Per, Hofgaard Lycke, Kirsten & Handal, Gunnar (2017). Kollegahandledning med kritiska vänner. Lund: Studentlitteratur. 262 s.

Mathisen, Petter (2009). Mentor – i teori och praktik. Lund: Studentlitteratur. 224 s.

Steinberg, John (2011). Hitta lärarnas guldstunder. När handledning och utveckling står i centrum. Stockholm: Lärarförbundets förlag. 121 s.

Referenslitteratur

Litteraturreferenser – så skriver du
http://ju.se/bibliotek/sok---skrivhjalp/litteraturreferenser---sa-skriver-du.html

Interaktiva antiplagiatguiden
Informationsmaterial om plagiat på högskolor och universitet
Finns på lärplattformen