KURSPLAN
Handledda samtal, 7,5 högskolepoäng
Supervised talks, 7.5 credits
Kursplan för studenter vår 2020
Kurskod: LHSG14
Fastställd av: Nämnd för Fristående kurs 2014-05-20
Reviderad av: Utbildningschef 2018-11-26
Gäller fr.o.m.: Våren 2019
Version: 6
Utbildningsnivå: Grundnivå
Utbildningsområde: Samhällsvetenskapliga området
Ämnesgrupp: PE1
Fördjupning: G1N
Huvudområde: Pedagogik

Lärandemål

Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna:

Kunskap och förståelse

- redogöra för grundläggande handledningsteoretiska begrepp samt för handledningsmodeller och metoder
- redogöra för grundläggande teorier om samtal och kommunikation i handledningssamtal

Färdighet och förmåga

- skapa goda ramar och förutsättningar för ett handledningssamtal
- tillämpa grundläggande teoretisk kunskap om samtal och kommunikation i handledningssamtal

Värderingsförmåga och förhållningssätt

- analysera och värdera sitt handledande arbete
- formulera vägledande etiska principer och ställningstaganden

Innehåll

Undervisningsformer

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier och övningar individuellt och i grupp.

Kursen ges delvis på distans, med två närträffar på campus i Jönköping omfattande vardera en dag. Den campusförlagda undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier och gruppövningar. Närträffarna kompletteras med webbaserade aktiviteter, via den digitala lärplattformen Pingpong, i form av webföreläsningar och gruppdiskussioner m.m.

Den som antagits till och registrerats på en kurs har rätt att erhålla undervisning/ handledning under den tid som angavs för det kurstillfälle som sökande blivit antagen till. Därefter upphör rätten till undervisning/handledning.

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet

Examination och betyg

Kursen bedöms med betygen Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd.

Kursen examineras genom seminarier, 3,5 hp samt en individuell skriftlig inlämningsuppgift, 4 hp. Seminarier, 3,5 hp omfattar aktiviteter i samband med de två campusförlagda träffarna och därmed blir deltagande i den campusförlagda undervisningen obligatorisk.

För kursbetyget Godkänd krävs minst Godkänd på samtliga examinationer och för kursbetyget Väl Godkänd krävs dessutom Väl Godkänd på den individuella redovisningen.

Undervisning och kurslitteratur utgör grund för examination. För bedömning ska underlaget vara sådant att individuella prestationer kan särskiljas. Mer information kring bedömning av enskilda lärandemål och kriterier för betygssättning tillhandahålls i studieanvisningar vid kursstart.

En student garanteras minst tre provtillfällen, inklusive ordinarie provtillfälle, för aktuellt kurstillfälle. Efter att ha blivit underkänd vid examination på samma moment tre gånger har student rätt att på begäran, om möjligt, få därpå följande examination bedömd och betygsatt av ny examinator. Beslut om byte av examinator fattas av utbildningschef. En student som fått godkänt betyg på ett examinationsmoment kan inte examineras igen för att höja betyget.

Om en kurs upphör eller ändras väsentligt erbjuds examination enligt den förutvarande kursplanen vid minst två tillfällen inom ett år efter beslutet.

Poängregistrering av examinationen för kursen sker enligt följande system:
ExaminationsmomentOmfattningBetyg
Seminarier3,5 hpU/G
Individuell redovisning4 hpU/G/VG

Kursvärdering

Uppföljning av undervisning sker fortlöpande under kursen. Kursvärdering sker vid kursens slut. Kursvärderingen sammanställs och kommenteras av den kursansvarige läraren och om möjligt studentrepresentant/er (kursutvecklare), publiceras på lärplattform samt lämnas till utbildningsadministrationen. Kursvärderingen ska ligga till grund för kommande kursplanering.

Kurslitteratur

Birnik, Hans (2010). Handledande samtal. Lund: Studentlitteratur. 117 s.

Crafford, Clarence (2005). Människan är en berättelse: tankar om samtalskonst. Köping: Natur och Kultur. 199 s.

Eide, T. & Eide, H. (2006). Kommunikation i praktiken – relationer, samspel och etik inom socialt arbete, vård och omsorg. Malmö: Liber (del 1 s.11-128)

Handal, Gunnar & Lauvås, Per (2000). På egna villkor - en strategi för handledning. Lund: Studentlitteratur. (Kap, 1-4 s. 7-105) 98 s.

Hilmarsson, Hilmar Thór (2012). Samtalet med känslomässig intelligens. En handledning i konsten att samtala. Malmö: Utbildningshuset AB. 296 s.

En litteratur väljs ur litteraturförteckningen nedan:

Arvidsson, Barbro, Barbosada da Silva, António, Ingela, Berggren m.fl. (2009). Omvårdnadshandledning: ur etisk och tvärdisciplinärt perspektiv. Lund: Studentlitteratur. 252 s.

Berg, Morten Emil (2007). Coaching – att hjälpa ledare och medarbetare att lyckas. Lund: Studentlitteratur. 459 s.

Cajvert, Lilja (2013). Handledning –behandlarens kreativa rum. Lund: Studentlitteratur. 267 s.

Gjerde, Susann (2012). Coaching: vad, varför, hur. Lund: Studentlitteratur. 378 s.

Handal, Gunnar & Lauvås, Per (2000). På egna villkor - en strategi för handledning. Lund: Studentlitteratur. (Kap, 5-8 s. 106-161)

Lauvås, Per, Hofgaard Lycke, Kirsten., Handal, Gunnar (2017). Kollegahandledning med kritiska vänner. Lund: Studentlitteratur. 262 s.

Mathisen, Petter (2009). Mentor – i teori och praktik. Lund: Studentlitteratur. 224 s.

Steinberg, John (2011). Hitta lärarnas guldstunder. När handledning och utveckling står i centrum. Stockholm: Lärarförbundets förlag. 121 s.

Referenslitteratur

Litteraturreferenser – så skriver du
http:ju.se/bibliotek/sok---skrivhjalp/litteraturreferenser---sa-skriver-du.html

Interaktiva antiplagiatguiden
Informationsmaterial om plagiat på högskolor och universitet
http:
pingpong.hj.se/public/courseId/10128/publicPage.do
Finns även i kursens aktivitet på lärplattformen PingPong.