KURSPLAN
Handledarutbildning-VFU, 7,5 högskolepoäng
Learning how to be a Mentor, 7.5 credits
Kursplan för studenter vår 2020
Kurskod: LHUN18
Fastställd av: Utbildningschef 2018-05-09
Reviderad av: Utbildningschef 2020-05-29
Gäller fr.o.m.: Hösten 2020
Version: 3
Utbildningsnivå: Grundnivå
Utbildningsområde: Undervisningsområdet
Ämnesgrupp: UV1
Fördjupning: G2F
Huvudområde: Pedagogik

Lärandemål

Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna:

Kunskap och förståelse

- redogöra för några olika teoretiska perspektiv på handledning samt hur de uttrycks genom praktisk yrkesteori
- beskriva den grundläggande strukturen för bedömning av lärarutbildningens VFU
- beskriva grundläggande innehåll, mål och struktur för lärarutbildningen

Färdighet och förmåga

- redogöra för hur man handleder student i lärarutbildningens VFU
- redogöra för hur man anpassar sin handledning utifrån situation och student

Värderingsförmåga och förhållningssätt

- kritiskt reflektera utifrån egna och andras erfarenheter kring handledning av lärarstudenter på VFU
- kritiskt reflektera kring sin egna handledningsstrategi

Innehåll

• Lärarutbildningens bakgrund, mål och innehåll
• Praktisk yrkesteori
• Grundläggande handledningsteorier och handledningsprocesser
• Handledande samtal
• Relationer och etiska dilemman i handledning
• Bedömning av VFU
• Utveckla egen handledningsstrategi

Undervisningsformer

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier och övningar individuellt och i grupp.

I kursen används den digitala lärplattformen.

Den som antagits till och registrerats på en kurs har rätt att erhålla undervisning/ handledning under den tid som angavs för det kurstillfälle som sökande blivit antagen till. Därefter upphör rätten till undervisning/handledning.

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt lärarexamen eller kompletterande utbildning med inriktning förskola eller fritidshem, minst 90 hp. Dessutom krävs två års yrkeserfarenhet. Dispens medges från kravet i engelska för sökande med äldre lärarutbildning.

Examination och betyg

Kursen bedöms med betygen Underkänd eller Godkänd.

Undervisning och kurslitteratur utgör grund för examination.

Kursen examineras genom ett litteraturseminarium samt en avslutande individuell skriftlig inlämningsuppgift som även redovisas i seminarieform.

För bedömning ska underlaget vara sådant att individuella prestationer kan särskiljas. Mer information kring bedömning av enskilda lärandemål och kriterier för betygssättning tillhandahålls i studieanvisningar vid kursstart.

För kursbetyget Godkänd krävs Godkänd på samtliga examinationer.

En student garanteras minst tre provtillfällen, inklusive ordinarie provtillfälle, för aktuellt kurstillfälle.

Efter att ha blivit underkänd vid examination på samma moment tre gånger har student rätt att på begäran, om möjligt, få därpå följande examination bedömd och betygsatt av ny examinator. Beslut om byte av examinator fattas av utbildningschef. En student som fått godkänt betyg på ett examinationsmoment kan inte examineras igen för att höja betyget.
Om en kurs upphör eller ändras väsentligt erbjuds examination enligt den förutvarande kursplanen vid minst två tillfällen inom ett år efter beslutet.

Poängregistrering av examinationen för kursen sker enligt följande system:
ExaminationsmomentOmfattningBetyg
Examination7,5 hpU/G

Kursvärdering

Uppföljning av undervisning sker fortlöpande under kursen. Kursvärdering sker vid kursens slut. Kursvärderingen sammanställs och kommenteras av den kursansvarige läraren och om möjligt studentrepresentant/er (kursutvecklare), publiceras på lärplattform samt lämnas till utbildningsadministrationen. Kursvärderingen ska ligga till grund för kommande kursplanering.

Kurslitteratur

Birnik, Hans (2010). Handledande samtal. Lund: Studentlitteratur. 120 s.

Ensheimer, Peter & Göhl, Inger (2013). Handledning i lärarutbildning. Lund: Studentliteratur. 184 s.

Lauvås, Per & Handal, Gunnar (2015). Handledning och praktisk yrkesteori. Lund: Studentlitteratur. 408 s.

Litteratur och artiklar (tillhandahålles av HLK). 50 s.

Referenslitteratur

Litteraturreferenser – så skriver du
http:ju.se/bibliotek/sok---skrivhjalp/litteraturreferenser---sa-skriver-du.html

Interaktiva antiplagiatguiden
Informationsmaterial om plagiat på högskolor och universitet
http:
pingpong.hj.se/public/courseId/10128/publicPage.do
Finns även i kursens aktivitet på lärplattformen.