KURSPLAN
Introduktion till HR, 3 högskolepoäng
Introduction to HR, 3 credits
Kursplan för studenter höst 2019
Kurskod: LIHG16
Fastställd av: Utbildningschef 2016-04-15
Reviderad av: Utbildningschef 2019-05-02
Gäller fr.o.m.: Hösten 2019
Version: 2
Utbildningsnivå: Grundnivå
Utbildningsområde: Samhällsvetenskapliga området
Ämnesgrupp: AE1
Fördjupning: G1N

Lärandemål

Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna:

Kunskap och förståelse

- beskriva grunderna för vetenskaplig kunskap och vetenskapligt förhållningssätt
- redogöra för personalvetenskap och HR-arbete som akademisk kompetens
- redogöra för HR-yrkets etiska grunder

Färdighet och förmåga

- tillämpa ett grundläggande vetenskapligt förhållnings- och uttryckssätt vid skriftlig kommunikation

Värderingsförmåga och förhållningssätt

- diskutera personalvetenskap och HR-arbete som akademisk kompetens i relation till yrkets innehåll
- reflektera över etiska aspekter i personalarbetet

Innehåll

• Vetenskaplig kunskap och vetenskapligt förhållningssätt
• HR-arbetets framväxt och utveckling
• HR-arbetets vetenskapliga grunder och teoretiska domäner
• HR-arbetets etiska grund

Undervisningsformer

Undervisningen sker i form av föreläsningar och seminarier.

I kursen används digital lärplattform.

Den som antagits till och registrerats på en kurs har rätt att erhålla undervisning/handledning under den tid som angavs för det kurstillfälle som sökande blivit antagen till. Därefter upphör rätten till undervisning/handledning.

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt Matematik 2a eller 2b eller 2c, Samhällskunskap 1b eller 1a1 och 1a2. Eller: Engelska B, Matematik B och Samhällskunskap A och Svenska B eller Svenska som andraspråk B. Dessutom krävs ett års arbetslivserfarenhet på lägst 50 % under minst 12 månader och avser arbete i Sverige eller utomlands i anställning eller i eget företag (eller motsvarande kunskaper)..

Examination och betyg

Kursen bedöms med betygen Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd.

Kursen examineras genom en individuell skriftlig tentamen.

Lärandemålen utgör grunden för undervisningens upplägg, kurslitteraturens sammansättning och examination.

För bedömning skall underlaget vara sådant att individuella prestationer kan särskiljas. En student som fått godkänt betyg på ett examinationsmoment kan inte examineras igen för att höja betyget. Mer information kring bedömning av enskilda lärandemål och kriterier för betygssättning tillhandahålls i studieanvisningar vid kursstart.

En student garanteras minst tre provtillfällen, inklusive ordinarie provtillfälle, för aktuellt kurstillfälle.

Efter att ha blivit underkänd vid examination på samma moment tre gånger har student rätt att på begäran, om möjligt, få därpå följande examination bedömd och betygsatt av ny examinator. Beslut om byte av examinator fattas av utbildningschef.

Om en kurs upphör eller ändras väsentligt erbjuds examination enligt den förutvarande kursplanen vid minst två tillfällen inom ett år efter beslutet.

Poängregistrering av examinationen för kursen sker enligt följande system:
ExaminationsmomentOmfattningBetyg
Individuell skriftlig tentamen3 hpU/G/VG

Kursvärdering

Uppföljning av undervisning sker fortlöpande under kursen. Kursvärdering sker vid kursens slut. Kursvärderingen sammanställs och kommenteras av den kursansvarige läraren och om möjligt studentrepresentant/er (kursutvecklare), publiceras på lärplattform samt lämnas till utbildningsadministrationen. Kursvärderingen skall ligga till grund för kommande kursplanering.

Kurslitteratur

Akademikerförbundet SSR (2015). Etik i HR-arbetet. Etisk kod för personalvetare. 27 s. Hämtas via akademssr.se/sites/default/files/files/etik_i_hr-arbetet_2015_w_150819.pdf

Erikson, Martin G. (2015). Referera reflekterande: konsten att referera och citera i beteendevetenskaperna. Lund: Studentlitteratur. 111 s.

Språkrådet (2008). Svenska skrivregler. Stockholm: Liber. 263 s.

Ulfsdotter Eriksson, Ylva (2013). Personalvetenskap - som förhållningssätt. Stockholm: Liber. 188 s.

Utöver angiven kurslitteratur tillkommer vetenskaplig artikel om ca 20 sidor enligt kursansvarigs anvisningar.

Observera att kurslitteraturen kan komma att ändras fram till en månad före kursstart.


Litteraturreferenser – så skriver du
http:ju.se/bibliotek/sok---skrivhjalp/litteraturreferenser---sa-skriver-du.html

Interaktiva antiplagiatguiden
Informationsmaterial om plagiat på högskolor och universitet
http:
pingpong.hj.se/public/courseId/10128/publicPage.do
Finns även i kursens aktivitet på den digitala lärplattformen.