KURSPLAN
Idrott och hälsa för grundlärare, 1-15 hp, 15 högskolepoäng
Physical Education and Health in Primary School, 1-15 credits, 15 credits
Kursplan för studenter höst 2020
Kurskod: LIHN17
Fastställd av: Utbildningschef 2019-02-26
Reviderad av: Utbildningschef 2020-03-24
Gäller fr.o.m.: Hösten 2020
Version: 4
Utbildningsnivå: Grundnivå
Utbildningsområde: Övrigt
Ämnesgrupp: UV3
Fördjupning: G2F

Lärandemål

Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna:

Kunskap och förståelse

- visa kunskap och kompetens att planera, genomföra och utvärdera undervisning i idrott och
hälsa för åk 1-6, med utgångspunkt i elevers olikheter och behov
- visa kunskaper i motoriskt lärande och dess betydelse för barns och ungdomars utveckling på olika områden
- visa grundläggande kunskaper om anatomi och fysiologi

Färdighet och förmåga

- leda verksamheter för elever på ett lustfullt sätt i olika rörelse-, idrotts- och
friluftsaktiviteter
- visa förmåga att hantera betyg och bedömningsfrågor utifrån skolans styrdokument
- förutse och hantera riskmoment

Värderingsförmåga och förhållningssätt

- se sambanden mellan livsstil, livsmiljö och hälsa för att skapa livskvalitet

Innehåll

Undervisningsformer

Det problembaserade lärandet ligger till grund för kursens genomförande. Föreläsningar, seminarier, grupparbeten och individuella uppgifter förekommer liksom litteraturstudier och fältstudier. Praktiska och teoretiska uppgifter redovisas inför de övriga studerande i kursen och följs av reflektion över innehåll och framställning med särskild betoning på det didaktiska perspektivet. I kursen används digital lärplattform.

Den som antagits till och registrerats på en kurs har rätt att erhålla undervisning/handledning under den tid som angavs för det kurstillfälle som sökande blivit antagen till. Därefter upphör rätten till undervisning.

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Förkunskapskrav

Godkänt resultat på minst 30 hp inom grundlärarprogrammet varav 22,5 hp UVK ska ingå. Genomgångna kurser enligt programmets fastställda studiegång (termin 1-2) eller motsvarande kunskaper.

Examination och betyg

Kursen bedöms med betygen Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd.

Undervisning och kurslitteratur utgör grund för examination.

Kursen examineras genom en individuell skriftlig tentamen, individuell redovisning av ledarskapsuppgift (1), individuell redovisning (2), och gruppredovisning samt seminarier och individuella redovisningar.

För bedömning ska underlaget vara sådant att individuella prestationer kan särskiljas. Mer information kring bedömning av enskilda lärandemål och kriterier för betygssättning tillhandahålls i studieanvisningar vid kursstart.

För kursbetyget Godkänd krävs minst Godkänd på samtliga examinationer och för kursbetyget Väl godkänd krävs dessutom Väl godkänd på den individuella redovisningen (ledarskapsuppgift som redovisas individuellt) samt ytterligare ett av de examinationsmoment som kan ge betyget Väl godkänd.

En student garanteras minst tre provtillfällen, inklusive ordinarie provtillfälle, för aktuellt kurstillfälle.

Efter att ha blivit underkänd vid examination på samma moment tre gånger har student rätt att på begäran, om möjligt, få därpå följande examination bedömd och betygsatt av ny examinator. Beslut om byte av examinator fattas av utbildningschef. En student som fått godkänt betyg på ett examinationsmoment kan inte examineras igen för att höja betyget.

Om en kurs upphör eller ändras väsentligt erbjuds examination enligt den förutvarande kursplanen vid minst två tillfällen inom ett år efter beslutet.

Poängregistrering av examinationen för kursen sker enligt följande system:
ExaminationsmomentOmfattningBetyg
Individuell skriftlig tentamen3 hpU/G/VG
Individuell redovisning 12 hpU/G/VG
Individuell redovisning 21 hpU/G
Gruppredovisning4 hpU/G/VG
Seminarier och individuella redovisningar5 hpU/G

Kursvärdering

Uppföljning av undervisning sker fortlöpande under kursen. Kursvärdering sker vid kursens slut. Kursvärderingen sammanställs och kommenteras av den kursansvarige läraren och om möjligt studentrepresentant/er (kursutvecklare), publiceras på lärplattform samt lämnas till utbildningsadministrationen. Kursvärderingen ska ligga till grund för kommande kursplanering.

Övrigt

Simkunnighet enligt kunskapskravet i åk 6 Lgr 11 är ett krav för att bli godkänd i kursen.

Dispens kan medges från kravet på simkunnighet och livräddningsförmåga efter särskild prövning vid funktionshinder som omöjliggör sådan aktivitet.

I kursen ingår inslag som innebär viss kostnad för studenten.

Kurslitteratur

Bertills, Karin, Granlund, Mats, Dahlström, Örjan, & Augustine, Lilly (2018). Relationships between physical education (PE) teaching and student self-efficacy, aptitude to participate in PE and functional skills: with a special focus on students with disabilities. Physical Education and Sport Pedagogy, 23(4), 387-401. doi:10.1080/17408989.2018.1441394

Ekblom, Örjan m.fl. (2007). Idrottsledare för barn och ungdom. Stockholm: SISU Idrottsböcker. 143 s.

Ericson, Ingegerd (2005). Rör dig - lär dig. Stockholm: SISU idrottsböcker. 190 s.

Hammar, Lena & Johansson, Inger (2008). Visst kan alla vara med - i idrott lek och spel. Örebro: Varsam AB. 178 s.

www.1177.se/Jonkopings-lan/Tema/Kroppen

Larsson, Håkan & Meckback, Jane (2012). Idrottsdidaktiska utmaningar. Stockholm: Liber. 301 s.

Mikaels, Jonas (2018). Becoming a place-responsive practitioner: Exploration of an alternative Conception of friluftsliv in the Swedish physical education and health curriculum. Journal Of Outdoor Recreation, Education And Leadership, 10(1), 3-19. doi:10.18666/JOREL-2018V10-I1-8146

Persson, Linda & Rindstål, Åsa (2019). Lärarens guide till idrott och hälsa åk 1-3. Stockholm: Natur och kultur Läromedel. 100 s.

Skolverket (2011). Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011. Stockholm: Fritzes förlag. 23 s.

Skolverket (2011). Kommentarmaterial till kursplanen i idrott och hälsa. Stockholm: Fritzes förlag. 27 s.

Skolverket (2011). Kunskapsbedömning i skolan - praxis, begrepp, problem och möjligheter. Stockholm: Fritzes förlag. 72 s.

Skolverket (2011). Bedömningsstöd i idrott och hälsa, åk 4-6. 21 s.

Referenslitteratur
Säfstöm, Jimmy. (2015). Rörelseglädje. Adlibris.43 s.

Bjuremar, Ulf (2007). Klassens favoriter i lek och idrott. Perstorp: Ulf Bjuremars idrottsproduktion. 124 s.

Wirhed, Rolf (2012). Anatomi med rörelselära och styrketräning. Bjursås. Harpoon Publication AB. 150 s

Litteraturreferenser – så skriver du
http://ju.se/bibliotek/sok---skrivhjalp/litteraturreferenser---sa-skriver-du.html

Interaktiva antiplagiatguiden
Informationsmaterial om plagiat på högskolor och universitet
Finns även i kursens aktivitet på lärplattformen