KURSPLAN
Introduktion till MKV, 7,5 högskolepoäng
Introduction to Media and Communication Science, 7.5 credits
Kursplan för studenter höst 2020
Kurskod: LING10
Fastställd av: Utbildningschef 2020-05-04
Gäller fr.o.m.: Hösten 2020
Version: 1
Diarienummer: §20/003
Utbildningsnivå: Grundnivå
Utbildningsområde: Samhällsvetenskapliga området (90%) och tekniska området (10%)
Ämnesgrupp: MK1
Fördjupning: G1N
Huvudområde: Medie- och kommunikationsvetenskap

Lärandemål

Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna:

Kunskap och förståelse

- redogöra för grundläggande teorier och begrepp inom medie- och kommunikationsvetenskap (1)
- visa kunskap om olika professioner relaterade till medier och kommunikation (2)
- använda olika språkgenrer kopplade till vetenskapliga texter och professionstexter (3)

Färdighet och förmåga

- tillägna sig kunskap om medie- och kommunikationsvetenskap på en akademisk nivå (4)
- formulera sig skriftligt på ett inom en genre korrekt sätt vid skrivandet av både vetenskapliga texter och professionstexter (5)

Värderingsförmåga och förhållningssätt

- kritiskt reflektera över mediers innehåll och budskap utifrån teorier inom det medie- och kommunikationsvetenskapliga forskningsfältet (6)

Innehåll

Undervisningsformer

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier och övningar individuellt och i grupp.

I kursen används digital lärplattform.

Den som antagits till och registrerats på en kurs har rätt att erhålla undervisning/handledning under den tid som angavs för det kurstillfälle som sökande blivit antagen till. Därefter upphör rätten till undervisning/handledning.

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt Samhällskunskap 1b eller 1a1 och 1a2. Eller: Engelska 6/B, Samhällskunskap A och Svenska 3/B eller Svenska som andraspråk 3/B.

Examination och betyg

Kursen bedöms med betygen Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd.

Undervisning och kurslitteratur utgör grund för examination.
Kursen examineras genom:
- Individuell skriftlig inlämningsuppgift 1, 1,5 hp (mål 3, 5)
- Individuell skriftlig inlämningsuppgift 2, 2 hp (mål 2)
- Gruppredovisning, 1 hp (mål 1, 4, 6)
- Individuell hemtentamen, 3 hp (mål 1, 4, 6)

För bedömning skall underlaget vara sådant att individuella prestationer kan särskiljas. En student som fått godkänt betyg på ett examinationsmoment kan inte examineras igen för att höja betyget. Mer information kring bedömning av enskilda lärandemål och kriterier för betygssättning tillhandahålls i studieanvisningar vid kursstart.

För kursbetyget Godkänd krävs minst Godkänd på samtliga examinationer och för kursbetyget Väl Godkänd krävs dessutom Väl Godkänd på momenten Individuell skriftlig inlämningsuppgift 1 och Individuell hemtentamen.

En student garanteras minst tre provtillfällen, inklusive ordinarie provtillfälle, för aktuellt kurstillfälle.

Efter att ha blivit underkänd vid examination på samma moment tre gånger har student rätt att på begäran, om möjligt, få därpå följande examination bedömd och betygsatt av ny examinator. Beslut om byte av examinator fattas av utbildningschef.

Om en kurs upphör eller ändras väsentligt erbjuds examination enligt den förutvarande kursplanen vid minst två tillfällen inom ett år efter beslutet.

Poängregistrering av examinationen för kursen sker enligt följande system:
ExaminationsmomentOmfattningBetyg
Individuell skriftlig inlämningsuppgift 11,5 hpU/G/VG
Individuell skriftlig inlämningsuppgift 22 hpU/G
Gruppredovisning1 hpU/G
Individuell hemtentamen3 hpU/G/VG

Kursvärdering

Uppföljning av undervisning sker fortlöpande under kursen. Kursvärdering sker vid kursens slut. Kursvärderingen sammanställs och kommenteras av den kursansvarige läraren och om möjligt studentrepresentant/er (kursutvecklare), publiceras på lärplattform samt lämnas till utbildningsadministrationen. Kursvärderingen ska ligga till grund för kommande kursplanering.

Kurslitteratur

Bengtsson, S., Ericson, S., & Stiernstedt, F. (Red.). (2020). Medievetenskapens idétraditioner. Lund: Studentlitteratur. 397 sidor.
Blomström, V., & Wennerberg, J. (2015). Akademiskt läsande och skrivande. Lund: Studentlitteratur. 202 sidor.

Gripsrud, J. (2011). Mediekultur och mediesamhälle. Göteborg: Daidalos. 435 sidor.

Språkrådet (2017). Svenska skrivregler. Stockholm: Liber. 308 sidor.

Artiklar. 100 sidor.
Referenslitteratur:
Bolin, G., Bengtsson, S., Forsman, M., Jakobsson, P., Johansson, S., & Ståhlberg, P. (2016). Medielandskap & mediekultur: En introduktion till medie- och kommunikationsvetenskap. Stockholm: Liber. 252 sidor.