KURSPLAN
Introduktion till personalvetenskap, HR och organisation, 7,5 högskolepoäng
Introduction to Scientific Personnel Work, Human Resources and Organization, 7.5 credits
Kursplan för studenter höst 2020
Kurskod: LIPG10
Fastställd av: Utbildningschef 2020-05-08
Gäller fr.o.m.: Hösten 2020
Version: 1
Utbildningsnivå: Grundnivå
Utbildningsområde: Samhällsvetenskapliga området
Ämnesgrupp: SA9
Fördjupning: G1N
Huvudområde: Företagsekonomi, Pedagogik

Lärandemål

Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna:

Kunskap och förståelse

- redogöra för personalvetenskap och HR-arbete som förhållningssätt i relation till yrkets vetenskapliga grunder, dess framväxt, utveckling och innehåll
- redogöra för begrepp, teorier och perspektiv inom organisations- och ledningsforskning
- beskriva och förklara hur ledarskapsstilar och organisationsstrukturer kan påverka organisationens effektivitet och individers prestation samt arbetsmotivation

Färdighet och förmåga

- tillämpa ett vetenskapligt förhållnings- och uttryckssätt vid skriftlig kommunikation
- tillämpa olika organisations- och ledarskapsmodeller, begrepp och teorier för att utvärdera företag och organisationer

Värderingsförmåga och förhållningssätt

- reflektera över och diskutera organisation och ledarskap i förhållande till konflikter, makt, etik och inflytandeprocesser i organisationer
- reflektera över och diskutera HR-processer och deras påverkan utifrån ett samhälls- organisations- och individperspektiv

Innehåll

• HR-arbetets vetenskapliga grunder, dess framväxt och utveckling
• HR-processer i organisationer, dess mål och syften
• Organisationsteoretiska grunder
• Människan i organisationen
• Design, kultur och struktur i organisationer
• Ledarskap och styrning i organisationer utifrån ett HRM-perspektiv
• Professionellt, vetenskapligt och etiskt förhållningssätt i personalarbete

Undervisningsformer

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier och övningar individuellt och i grupp.

I kursen används digital lärplattform.

Den som antagits till och registrerats på en kurs har rätt att erhålla undervisning/handledning under den tid som angavs för det kurstillfälle som sökande blivit antagen till. Därefter upphör rätten till undervisning/handledning.

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt Matematik 2a eller 2b eller 2c, Samhällskunskap 1b eller 1a1 och 1a2. Eller: Engelska B, Matematik B och Samhällskunskap A och Svenska B eller Svenska som andraspråk B. Dessutom krävs ett års arbetslivserfarenhet på lägst 50 % under minst 12 månader och avser arbete i Sverige eller utomlands i anställning eller i eget företag (eller motsvarande kunskaper).

Examination och betyg

Kursen bedöms med betygen Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd.

Lärandemålen utgör grunden för undervisningens upplägg, kurslitteraturens sammansättning och examination.

Kursen examineras genom en gruppredovisning och en individuell skriftlig tentamen.

För bedömning ska underlaget vara sådant att individuella prestationer kan särskiljas. Mer information kring bedömning av enskilda lärandemål och kriterier för betygssättning tillhandahålls i studieanvisningar vid kursstart.

För kursbetyget Godkänd krävs minst Godkänd på samtliga examinationer och för kursbetyget Väl godkänd krävs dessutom Väl godkänd på individuell skriftlig tentamen.

En student garanteras minst tre provtillfällen, inklusive ordinarie provtillfälle, för aktuellt kurstillfälle.

Efter att ha blivit underkänd vid examination på samma moment tre gånger har student rätt att på begäran, om möjligt, få därpå följande examination bedömd och betygsatt av ny examinator. Beslut om byte av examinator fattas av utbildningschef. En student som fått godkänt betyg på ett examinationsmoment kan inte examineras igen för att höja betyget.

Om en kurs upphör eller ändras väsentligt erbjuds examination enligt den förutvarande kursplanen vid minst två tillfällen inom ett år efter beslutet.

Poängregistrering av examinationen för kursen sker enligt följande system:
ExaminationsmomentOmfattningBetyg
Gruppredovisning2,5 hpU/G
Individuell skriftlig tentamen5 hpU/G/VG

Kursvärdering

Uppföljning av undervisning sker fortlöpande under kursen. Kursvärdering sker vid kursens slut. Kursvärderingen sammanställs och kommenteras av den kursansvarige läraren och om möjligt studentrepresentant/er (kursutvecklare), publiceras på digital lärplattform samt lämnas till utbildningsadministrationen. Kursvärderingen ska ligga till grund för kommande kursplanering.

Kurslitteratur

Akademikerförbundet SSR (2015). Etik i HR-arbetet. Etisk kod för personalvetare. 27 s. Hämtas via akademssr.se/sites/default/files/etik_i_hr-arbetet_2015_W_150819.pdf

Bergmo-Prvulovic, Ingela & Kilhammar, Karin (2017). HR-arbete med balans och integritet. I Ahl, Helene, Bergmo-Prvulovic, Ingela & Kilhammar, Karin (Red). HR – Att ta tillvara mänskliga resurser. Lund. Studentlitteratur. ca 20 s.

Lindmark, Anders & Önnevik, Thomas (2011). Human Resource Management – Organisationens hjärta. Lund: Studentlitteratur AB. 200 s.

Lindkvist, Lars, Bakka, Jörgen F. & Fivelsdal, Egil (2014). Organisationsteori: Struktur, kultur, processer. Stockholm: Liber. 341 s.

Ulfsdotter Eriksson, Ylva (2013). Personalvetenskap – som förhållningssätt. Stockholm: Liber. ca 150 s.

Utöver angiven kurslitteratur kan artiklar, bokkapitel etc tillkomma enligt kursansvarigs anvisningar.

Referenslitteratur:
Damm, Margareta & Dahte, Birgitta (2016). HR – Yrke, Profession eller professionalism? Lund: Studentlitteratur.

Eriksson, Martin G. (2015). Referera reflekterande: konsten att referera och citera i beteendevetenskaperna. Lund: Studentlitteratur.

Granberg, Otto & Wallenholm, Harry (2012). Ledningsgruppen. Lund: Studentlitteratur.

Pugh, Derek S. (Red). (2008). Organization theory. Selected classic readings. London England: Penguin Business/Management.

Observera att kurslitteraturen kan komma att ändras fram till en månad före kursstart.


Litteraturreferenser – så skriver du
http://ju.se/bibliotek/sok---skrivhjalp/litteraturreferenser---sa-skriver-du.html

Interaktiva antiplagiatguiden
Informationsmaterial om plagiat på högskolor och universitet finns i kursens aktivitet på lärplattformen.