KURSPLAN
Islam i Sverige, 7,5 högskolepoäng
Islam in Sweden, 7.5 credits
Kursplan för studenter vår 2021
Kurskod: LISG16
Fastställd av: Utbildningschef 2015-11-05
Reviderad av: Utbildningschef 2019-11-04
Gäller fr.o.m.: Våren 2020
Version: 3
Utbildningsnivå: Grundnivå
Utbildningsområde: Humanistiska området
Ämnesgrupp: RV1
Fördjupning: G1N
Huvudområde: Religionsvetenskap

Lärandemål

Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna:

Kunskap och förståelse

- redogöra för islams etablering och muslimsk migrationshistoria i Sverige
- redogöra för och ge exempel på de islamiska riktningar som finns representerade i Sverige
- redogöra för attityder till religion, kön och politik bland svenska muslimer
- redogöra för vad som händer när islam blir en minoritetsreligion

Färdighet och förmåga

- jämföra olika förhållningssätt till islam bland svenska muslimer
- sammanfatta den offentliga diskussionen om islam och muslimer i Sverige
- visa förmåga att argumentera kring islam i Sverige på ett vetenskapligt och sakligt sätt

Värderingsförmåga och förhållningssätt

- värdera diskussioner om islam och muslimer ur ett vetenskapligt och icke-konfessionellt perspektiv
- reflektera kring hur stat, samhälle och religiösa organisationer påverkar varandra

Innehåll

Undervisningsformer

Kursen är en distanskurs och undervisningen sker på en digital lärplattform.

Den som antagits till och registrerats på en kurs har rätt att erhålla undervisning/ handledning under den tid som angavs för det kurstillfälle som sökande blivit antagen till. Därefter upphör rätten till undervisning/handledning.

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet

Examination och betyg

Kursen bedöms med betygen Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd.

Kursen examineras genom individuella inlämningsuppgifter, en per vecka, samt en individuell skriftlig inlämningsuppgift i slutet på kursen. För betyget Godkänt krävs G på samtliga uppgifter och för betyget VG krävs dessutom VG på minst hälften av uppgifterna samt VG på den avslutande uppgiften.

Undervisning och kurslitteratur utgör grund för examination.

För bedömning ska underlaget vara sådant att individuella prestationer kan särskiljas. Mer information kring bedömning av enskilda lärandemål och kriterier för betygssättning tillhandahålls i studieanvisningar vid kursstart.

En student garanteras minst tre provtillfällen, inklusive ordinarie provtillfälle, för aktuellt kurstillfälle.

Efter att ha blivit underkänd vid examination på samma moment tre gånger har student rätt att på begäran, om möjligt, få därpå följande examination bedömd och betygsatt av ny examinator. Beslut om byte av examinator fattas av utbildningschef. En student som fått godkänt betyg på ett examinationsmoment kan inte examineras igen för att höja betyget.

Om en kurs upphör eller ändras väsentligt erbjuds examination enligt den förutvarande kursplanen vid minst två tillfällen inom ett år efter beslutet.

Poängregistrering av examinationen för kursen sker enligt följande system:
ExaminationsmomentOmfattningBetyg
Examination7,5 hpU/G/VG

Kursvärdering

Uppföljning av undervisning sker fortlöpande under kursen. Kursvärdering sker vid kursens slut. Kursvärderingen sammanställs och kommenteras av den kursansvarige läraren och om möjligt studentrepresentant/er (kursutvecklare), publiceras på lärplattform samt lämnas till utbildningsadministrationen. Kursvärderingen ska ligga till grund för kommande kursplanering.

Kurslitteratur

Otterbeck, Jonas (2010). Samtidsislam. Unga muslimer i Malmö och Köpenhamn. Stockholm: Carlsson. 229 s.

Roald, Anne Sofie. (2009). Muslimer i nya samhällen. Riga: Daidalos. 241 s.

Sorgenfrei, Simon (2018). Islam i Sverige – de första 1300 åren. Myndigheten för stöd till trossamfund. 347 s. Kan beställas från Myndigheten för stöd till trossamfund: www.myndighetensst.se/om-oss/material-fran-myndigheten/bestall.html

Litteraturreferenser – så skriver du
http://ju.se/bibliotek/sok---skrivhjalp/litteraturreferenser---sa-skriver-du.html

Interaktiva antiplagiatguiden
Informationsmaterial om plagiat på högskolor och universitet
Finns på lärplattformen