KURSPLAN
Kvalitetsutveckling genom aktionsforskning, 7,5 högskolepoäng
Action Research for Quality Improvement, 7.5 credits
Kursplan för studenter vår 2020
Kurskod: LKAR29
Fastställd av: Utbildningschef 2018-10-05
Gäller fr.o.m.: Våren 2019
Version: 1
Utbildningsnivå: Avancerad nivå
Utbildningsområde: Samhällsvetenskapliga området
Ämnesgrupp: PE1
Fördjupning: A1N
Huvudområde: Pedagogik

Lärandemål

Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna:

Kunskap och förståelse

- identifiera ett utvecklingsbehov i den egna praktiken utifrån en pedagogisk/didaktisk frågeställning
- beskriva vad som karaktäriserar det systematiska kvalitetsarbetets vetenskapliga grund och dess betydelse för lärarprofessionen
- redogöra för aktionsforskningens grunder

Färdighet och förmåga

- planera, genomföra, dokumentera och granska ett utvecklingsarbete i den egna praktiken med relevans för lärares uppdrag och undervisning
- kommunicera eget och ge konstruktiv feedback på andras utvecklingsarbete

Värderingsförmåga och förhållningssätt

- kritiskt reflektera över etiska dimensioner av att undersöka och dokumentera egen praktik
- problematisera vad det innebär att granska den egna lärarrollen samt identifiera ytterligare kunskapsbehov inom skola och lärares professionsutveckling

Innehåll

• Aktionsforskningens betydelse för att utveckla praktiken
• Forskningscirkeln som metod att synliggöra och kritiskt reflektera över egen praktik
• Identifiera forskningsfrågor med utgångspunkt i det systematiska kvalitetsarbetet
• Handledning som metod och workshop
• Kollegialt lärande om skola och professionsutveckling

Undervisningsformer

Undervisningen är processinriktad enligt den metod som forskningscirkeln erbjuder. Utvecklingsarbetet sker i deltagarens egen praktik och i forskningscirkeln erbjuds sedan workshops med systematisk och gemensam reflektion över kursens litteratur och pågående utvecklingsarbeten.

I kursen används digital lärplattform, exempelvis PingPong.

Den som antagits till och registrerats på en kurs har rätt att erhålla undervisning/handledning under den tid som angavs för det kurstillfälle som sökande blivit antagen till. Därefter upphör rätten till undervisning/handledning.

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt avslutade kurser om 90 hp med huvudområde pedagogik eller motsvarande eller lärarutbildning/förskollärarutbildning om minst 180 hp. Därtill krävs ett självständigt arbete om 15 hp.

Examination och betyg

Kursen bedöms med betygen Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd.

Undervisning och kurslitteratur utgör grund för examination.

Kursen examineras genom två individuella skriftliga inlämningsuppgifter kring det utvecklingsarbete som deltagaren genomför. Kursen examineras också genom en individuell redovisning av det färdiga utvecklingsarbetet samt genom kritisk granskning av andras utvecklingsarbeten.

För bedömning ska underlaget vara sådant att individuella prestationer kan särskiljas. Mer information kring bedömning av enskilda lärandemål och kriterier för betygssättning tillhandahålls i studieanvisningar vid kursstart.

För kursbetyget Godkänd krävs minst Godkänd på samtliga examinationer och för kursbetyget Väl Godkänd krävs dessutom betyget Väl godkänd på individuell skriftlig inlämningsuppgift 2 samt på individuell redovisning.

En student garanteras minst tre provtillfällen, inklusive ordinarie provtillfälle, för aktuellt kurstillfälle.

Efter att ha blivit underkänd vid examination på samma moment tre gånger har student rätt att på begäran, om möjligt, få därpå följande examination bedömd och betygsatt av ny examinator. Beslut om byte av examinator fattas av utbildningschef. En student som fått godkänt betyg på ett examinationsmoment kan inte examineras igen för att höja betyget.

Om en kurs upphör eller ändras väsentligt erbjuds examination enligt den förutvarande kursplanen vid minst två tillfällen inom ett år efter beslutet.

Poängregistrering av examinationen för kursen sker enligt följande system:
ExaminationsmomentOmfattningBetyg
Individuell skriftlig inlämningsuppgift 12 hpU/G/VG
Individuell redovisning2 hpU/G/VG
Individuell skriftlig inlämningsuppgift 23,5 hpU/G/VG

Kursvärdering

Uppföljning av undervisning sker fortlöpande under kursen. Kursvärdering sker vid kursens slut. Kursvärderingen sammanställs och kommenteras av den kursansvarige läraren och om möjligt studentrepresentant/er (kursutvecklare), publiceras på lärplattform samt lämnas till utbildningsadministrationen. Kursvärderingen ska ligga till grund för kommande kursplanering.

Kurslitteratur

Bjørndal, Cato (2018). Det värderande ögat. Observation, utvärdering och utveckling i undervisning och handledning. Stockholm: Liber (148 s.).

Edwards-Groves, Christin & Rönnerman, Karin (2013). Generating leading practices through professional learning. Professional Development in Education, 39(1), pp 122-140 (18 s.).

Rönnerman, Karin (2012). Aktionsforskning i praktiken: förskola och skola på vetenskaplig grund. Lund: Studentlitteratur (111 s.).

Skolverket (2011). Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet. Stockholm: Skolverket.

Skolverket. (2015). Kvalitetsarbete i praktiken (stödmaterial). Stockholm: Skolverket. www.skolverket.se (26 s.)

Wennergren, Ann-Christine (2014). The power of risktaking in professional learning. I: K. Rönnerman & P. Salo (Eds.) Lost in practice: Transforming Nordic Educational Action Research (chapter 8). Rotterdam: Sense Publisher. (133-153) (20 s.)

Obligatorisk valbar litteratur

Litteratur i form av vetenskapliga artiklar och rapporter med anknytning till det egna utvecklingsarbetet, en av nedanstående fem avhandlingar samt valbara utvecklingsartiklar från Skolporten (cirka 150 s.)

1. Berne, Birgitta (2015). Naturvetenskap möter etik. En klassrumsstudie av elevers diskussioner om samhällsfrågor relaterade till bioteknik (Doktorsavhandling, Göteborgs Universitet).

2. Gyllander Torkildsen, Lisbeth (2016). Bedömning som gemensam angelägenhet – enkelt i retoriken, svårare i praktiken. Elevers och lärares förståelse och erfarenheter (Doktorsavhandling, Göteborgs Universitet).

3. Langelotz, Lill (2014). Vad gör en skicklig lärare? En studie om kollegial handledning som utvecklingspraktik (avhandling). Göteborg: Göteborgs Universitet.

4. Thyren, Lena (2013). Vi får ju inte riktigt förutsättningar för att genomföra det som vi vill. En studie om lärares möjligheter och hinder till förändring och förbättring i praktiken (Doktorsavhandling, Göteborgs Universitet).

5.Wennergren, Ann-Christine (2007). Dialogkompetens i skolans vardag (Doktorsavhandling, Luleå Tekniska Universitet).

Referenslitteratur

Litteraturreferenser – så skriver du
http:ju.se/bibliotek/sok---skrivhjalp/litteraturreferenser---sa-skriver-du.html

Interaktiva antiplagiatguiden
Informationsmaterial om plagiat på högskolor och universitet
http:
pingpong.hj.se/public/courseId/10128/publicPage.do
Finns även i kursens aktivitet på lärplattformen PingPong.