KURSPLAN
Historia: Kallt krig och globalisering - samtidshistoria efter 1945, 7,5 högskolepoäng
History: Cold War and Globalization - Contemporary History After 1945, 7.5 credits
Kursplan för studenter vår 2021
Kurskod: LKGG11
Fastställd av: Utbildningschef 2020-10-15
Gäller fr.o.m.: Våren 2021
Version: 1
Utbildningsnivå: Grundnivå
Utbildningsområde: Humanistiska området
Ämnesgrupp: HI2
Fördjupning: G1N
Huvudområde: Historia

Lärandemål

Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna:

Kunskap och förståelse

- redogöra för epoken och utvecklingen efter 1945 från ett nationellt och internationellt perspektiv
- redogöra för historievetenskapliga problem kopplade till den aktuella perioden

Färdighet och förmåga

- urskilja olika typer av historiska källor
- tillämpa ett historiekulturellt perspektiv på den aktuella perioden

Värderingsförmåga och förhållningssätt

- kritiskt reflektera över hur en historisk problematik kan betraktas ur olika perspektiv
- kritiskt reflektera över minnespolitik och minneskultur

Innehåll

• Översikt av det historiska förloppet efter 1945
• Historievetenskapliga perspektiv på Sverige, Europa och världen
• Minnespolitik och historiekultur

Undervisningsformer

Undervisningen sker helt på distans.

I kursen används digital lärplattform.

Den som antagits till och registrerats på en kurs har rätt att erhålla undervisning/ handledning under den tid som angavs för det kurstillfälle som sökande blivit antagen till. Därefter upphör rätten till undervisning/handledning.

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet

Examination och betyg

Kursen bedöms med betygen Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd.

Lärandemålen utgör grund för examination.

Kursen examineras genom två individuella skriftliga inlämningsuppgifter.

För bedömning ska underlaget vara sådant att individuella prestationer kan särskiljas. Mer information kring bedömning av enskilda lärandemål och kriterier för betygssättning tillhandahålls vid kursstart.

För kursbetyget Godkänd krävs minst Godkänd på båda examinationerna. För kursbetyget Väl Godkänd krävs dessutom Väl Godkänd på individuell skriftlig inlämningsuppgift 1.

En student garanteras minst tre provtillfällen, inklusive ordinarie provtillfälle, för aktuellt kurstillfälle.

Efter att ha blivit underkänd vid examination på samma moment tre gånger har student rätt att på begäran, om möjligt, få byta examinator till därpå följande examination. Beslut om byte av examinator fattas av utbildningschef. En student som fått godkänt betyg på ett examinationsmoment kan inte examineras igen för att höja betyget.

Om en kurs upphör eller ändras väsentligt erbjuds examination enligt den förutvarande kursplanen vid minst två tillfällen inom ett år efter beslutet.

Poängregistrering av examinationen för kursen sker enligt följande system:
ExaminationsmomentOmfattningBetyg
Individuell skriftlig inlämningsuppgift 15 hpU/G/VG
Individuell skriftlig inlämningsuppgift 22,5 hpU/G

Kursvärdering

Uppföljning av undervisning sker fortlöpande under kursen. Kursvärdering sker vid kursens slut. Sammanställning och kommentarer publiceras på lärplattform. Kursvärderingen ska ligga till grund för kommande kursplanering.

Kurslitteratur

Gustafsson, Harald (2017). Nordens historia. Lund: Studentlitteratur. 100 sidor.

Hedenborg, Susanna & Kvarnström, Lars (2015). Det svenska samhället 1720-2014. Lund: Studentlitteratur. 60 sidor.

Karlsson, Klas-Göran (2010). Europeiska möten med historien: historiekulturella perspektiv på andra världskriget, förintelsen och den kommunistiska terrorn. Stockholm: Atlantis. 446 sidor.

McKay, John P. (2017). A History of World Societies. Boston: Bedford St Martin’s. 100 sidor.

Rydström, Jens & Tjeder, David (2009). Kvinnor, män och alla andra: en svensk genushistoria. Lund: Studentlitteratur. Ca. 60 sidor.

Kompendiematerial 200 sidor.

Observera att kurslitteraturen kan komma att ändras fram till en månad före kursstart.

Referenslitteratur

Litteraturreferenser – så skriver du
http://ju.se/bibliotek/sok---skrivhjalp/litteraturreferenser---sa-skriver-du.html

Interaktiva antiplagiatguiden
Informationsmaterial om plagiat på högskolor och universitet
Finns på lärplattformen