KURSPLAN
Konflikter och konflikthantering, 7,5 högskolepoäng
Conflict and Conflict Management, 7.5 credits
Kursplan för studenter vår 2021
Kurskod: LKKA17
Fastställd av: Utbildningsledare 2008-01-17
Reviderad av: Utbildningschef 2016-10-31
Gäller fr.o.m.: Våren 2017
Version: 5
Diarienummer: HLK 2016/4239-313
Utbildningsnivå: Grundnivå
Utbildningsområde: Samhällsvetenskapliga området
Ämnesgrupp: PS1
Fördjupning: G1N
Huvudområde: Psykologi

Lärandemål

Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna:

Kunskap och förståelse

- redogöra för konflikters uppkomst och utveckling
- beskriva olika möjliga förhållningssätt till konflikter
- förklara grundläggande principer för att analysera konflikter
- identifiera olika kommunikativa strategier för konflikthantering

Färdighet och förmåga

- analysera och ge förslag på hantering av olika typer av konflikter

Värderingsförmåga och förhållningssätt

- kritiskt reflektera över sitt eget förhållningssätt till konflikter

Innehåll

Undervisningsformer

Undervisningen består av föreläsningar och gruppdiskussioner utifrån olika konfliktfall.

I kursen används digital lärplattform, exempelvis PingPong.

Den som antagits till och registrerats på en kurs har rätt att erhålla undervisning/handledning under den tid som angavs för det kurstillfälle som sökande blivit antagen till. Därefter upphör rätten till undervisning/handledning.

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet.

Examination och betyg

Kursen bedöms med betygen Underkänd eller Godkänd.

Examinationen sker genom en individuell skriftlig tentamen. Efter godkänd individuell tentamen registreras 7,5 hp.

Undervisning och kurslitteratur utgör grund för examination.

För bedömning skall underlaget vara sådant att individuella prestationer kan särskiljas. En student som fått godkänt betyg på ett examinationsmoment kan inte examineras igen för att höja betyget. Mer information kring bedömning av enskilda lärandemål och kriterier för betygssättning tillhandahålls i studieanvisningar vid kursstart.

En student garanteras minst tre provtillfällen, inklusive ordinarie provtillfälle, för aktuellt kurstillfälle.

Efter att ha blivit underkänd vid examination på samma moment tre gånger har student rätt att på begäran, om möjligt, få därpå följande examination bedömd och betygsatt av ny examinator. Beslut om byte av examinator fattas av utbildningschef.

Om en kurs upphör eller ändras väsentligt erbjuds examination enligt den förutvarande kursplanen vid minst två tillfällen inom ett år efter beslutet.

Poängregistrering av examinationen för kursen sker enligt följande system:
ExaminationsmomentOmfattningBetyg
Examination7,5 hpU/G

Kursvärdering

Uppföljning av undervisning sker fortlöpande under kursen. Kursvärdering sker vid kursens slut. Kursvärderingen sammanställs och kommenteras av den kursansvarige läraren och om möjligt studentrepresentant/er (kursutvecklare), publiceras på lärplattform samt lämnas till utbildningsadministrationen. Kursvärderingen skall ligga till grund för kommande kursplanering.

Kurslitteratur

Obligatorisk litteratur

Ekeland, Tor-Johan (2006). Konflikt och konfliktförståelse – för vården och den sociala sektorn. Malmö: Liber. (245 sid.)

Jordan, Thomas (2015). Konflikthantering i arbetslivet. Förstå, hantera, förebygg. Malmö: Gleerups. (191 sid.)

Lennéer Axelson, Barbro & Thylefors, Ingela (2013). Konflikter. Uppkomst, dynamik och hantering. Stockholm: Natur och kultur. (296 sid.)

Referenslitteratur

Litteraturreferenser – så skriver du. http:ju.se/bibliotek/sok---skrivhjalp/litteraturreferenser---sa-skriver-du.html

Informationsmaterial om plagiat på högskolor och universitet.
Interaktiva antiplagiatguiden. http:pingpong.hj.se/public/courseId/10128/publicPage.do. Finns även i kursens aktivitetet på lärplattformen (PingPong).