KURSPLAN
Källkritik bland viraler, alternativa fakta och fejkade nyheter, 7,5 högskolepoäng
Criticism of Sources in the Age of Virals, Alternative Facts and Fake News, 7.5 credits
Kursplan för studenter höst 2020
Kurskod: LKKG18
Fastställd av: Utbildningschef 2018-06-11
Reviderad av: Utbildningschef 2020-05-29
Gäller fr.o.m.: Hösten 2020
Version: 3
Utbildningsnivå: Grundnivå
Utbildningsområde: Samhällsvetenskapliga området
Ämnesgrupp: MK1
Fördjupning: G1N
Huvudområde: Medie- och kommunikationsvetenskap

Lärandemål

Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna:

Kunskap och förståelse

- redogöra för de grundläggande principerna inom källkritik (1)
- diskutera medielandskapets förändring och dess betydelse för spridningen av felinformation och desinformation (2)
- förstå källkritikens roll i det förändrade medielandskapet (3)
- beskriva vilken typ av falsk information som får stor spridning och förklara varför (4)

Färdighet och förmåga

- tillämpa källkritiska principer vid värderandet av information (5)
- planera och formulera en guide i källkritik för en specifik målgrupp (6)

Värderingsförmåga och förhållningssätt

- kritiskt reflektera kring de demokratiska utmaningar som det nya medielandskapet har skapat och diskutera hur dessa kan mötas (7)
- granska och värdera andra studenters texter och resonemang utifrån kurslitteraturen (8)

Innehåll

• Journalistik och medier i förändring
• Falsk information på nätet och i sociala medier
• Demokratiska och samhälleliga utmaningar i det förändrade medielandskapet
• Psykologiska och sociologiska förklaringar till att människor tror på falsk information
• Källkritik i teorin och praktiken
• Källkritikens roll i det förändrade medielandskapet
• Sanningsbegreppet

Undervisningsformer

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier och övningar individuellt och i grupp.

I kursen används digital lärplattform.

Den som antagits till och registrerats på en kurs har rätt att erhålla undervisning/ handledning under den tid som angavs för det kurstillfälle som sökande blivit antagen till. Därefter upphör rätten till undervisning/handledning.

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet.

Examination och betyg

Kursen bedöms med betygen Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd.

Undervisning och kurslitteratur utgör grund för examination.

För bedömning ska underlaget vara sådant att individuella prestationer kan särskiljas. Mer information kring bedömning av enskilda lärandemål och kriterier för betygssättning tillhandahålls i studieanvisningar vid kursstart.

En student garanteras minst tre provtillfällen, inklusive ordinarie provtillfälle, för aktuellt kurstillfälle.

Efter att ha blivit underkänd vid examination på samma moment tre gånger har student rätt att på begäran, om möjligt, få därpå följande examination bedömd och betygsatt av ny examinator. Beslut om byte av examinator fattas av utbildningschef. En student som fått godkänt betyg på ett examinationsmoment kan inte examineras igen för att höja betyget.

Om en kurs upphör eller ändras väsentligt erbjuds examination enligt den förutvarande kursplanen vid minst två tillfällen inom ett år efter beslutet.

Kursen examineras genom:
- Individuell skriftlig inlämningsuppgift 1 (mål 1, 5)
- Individuell skriftlig inlämningsuppgift 2 (mål 1, 3, 4, 6)
- Individuell skriftlig inlämningsuppgift 3 (mål 2, 3, 7)
- Två skriftliga opponeringar (mål 8)

För kursbetyget Godkänd krävs minst Godkänd på samtliga examinationer och för kursbetyget Väl Godkänd krävs dessutom Väl Godkänt på två individuella skriftliga inlämningsuppgifter.

Poängregistrering av examinationen för kursen sker enligt följande system:
ExaminationsmomentOmfattningBetyg
Individuell skriftlig inlämningsuppgift 11 hpU/G
Individuell skriftlig inlämningsuppgift 22,5 hpU/G/VG
Individuell skriftlig inlämningsuppgift 32,5 hpU/G/VG
Två individuella skriftliga opponeringar1,5 hpU/G

Kursvärdering

Uppföljning av undervisning sker fortlöpande under kursen. Kursvärdering sker vid kursens slut. Kursvärderingen sammanställs och kommenteras av den kursansvarige läraren och om möjligt studentrepresentant/er (kursutvecklare), publiceras på lärplattform samt lämnas till utbildningsadministrationen. Kursvärderingen ska ligga till grund för kommande kursplanering.

Kurslitteratur

Allern, S., & Pollack, E. (2019). Källkritik - Journalistik i lögnens tid. Lund: Studentlitteratur.
346 sidor.

Larsson, Å,. & Jonjons, L. (2018). Viralgranskarens handbok. Stockholm: Mondial. 172 sidor.

Thurén, T., & Werner, J. (2019). Källkritik. Stockholm: Liber. 273 sidor.

Truedson, L. (Red.). (2018). Fejk, filter och faktaresistens - hotar sociala medier demokratin? Stockholm: Institutet för mediestudier. 172 s.

Kompendium. 200 sidor. Distribueras via JU:s lärplattform.

Referenslitteratur

Litteraturreferenser – så skriver du
http://ju.se/bibliotek/sok---skrivhjalp/litteraturreferenser---sa-skriver-du.html

Interaktiva antiplagiatguiden
Informationsmaterial om plagiat på högskolor och universitet

Finns även i kursens aktivitet på lärplattformen.