KURSPLAN
Kreativt skrivande - litterär gestaltning II, 15 högskolepoäng
Creative Writing II, 15 credits
Kursplan för studenter höst 2020
Kurskod: LKSK10
Fastställd av: Utbildningschef 2020-05-20
Gäller fr.o.m.: Hösten 2020
Version: 1
Utbildningsnivå: Grundnivå
Utbildningsområde: Humanistiska området
Ämnesgrupp: SV1
Fördjupning: G1F

Lärandemål

Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna:

Kunskap och förståelse

- beskriva grundläggande teorier om lyrikanalys som grund för att utveckla sitt skönlitterära skrivande vidare
- beskriva den skönlitterära berättelsens uppbyggnad och struktur

Färdighet och förmåga

- ha utvecklat sin förmåga ytterligare i att framställa kortare skönlitterära prosatexter där lyrikens berättartekniska grunder utforskas
- tillämpa teorier om skrivande och kreativitet för att ge och ta emot läsarrespons

Värderingsförmåga och förhållningssätt

- kritiskt granska egna och andras texter ur ett litterärt och språkligt perspektiv
- kritiskt granska och reflektera över valen som gjorts i bearbetningen av egenproducerad text

Innehåll

• Lyrikens berättartekniska grunder
• Skriva gestaltande prosa
• Läsandets påverkan på skrivandet

Undervisningsformer

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier och övningar individuellt och i grupp.

I kursen används digital lärplattform.

Den som antagits till och registrerats på en kurs har rätt att erhålla undervisning/ handledning under den tid som angavs för det kurstillfälle som sökande blivit antagen till. Därefter upphör rätten till undervisning/handledning.

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt genomgången kurs Kreativt skrivande - litterär gestaltning I, 15 hp eller motsvarande

Examination och betyg

Kursen bedöms med betygen Underkänd eller Godkänd.

Undervisning och kurslitteratur utgör grund för examination.

Kursen examineras genom tre individuella skriftliga inlämningsuppgifter.

För bedömning ska underlaget vara sådant att individuella prestationer kan särskiljas. Mer information kring bedömning av enskilda lärandemål och kriterier för betygssättning tillhandahålls i studieanvisningar vid kursstart.

För kursbetyget Godkänd krävs Godkänd på samtliga examinationer.

En student garanteras minst tre provtillfällen, inklusive ordinarie provtillfälle, för aktuellt kurstillfälle.

Efter att ha blivit underkänd vid examination på samma moment tre gånger har student rätt att på begäran, om möjligt, få därpå följande examination bedömd och betygsatt av ny examinator. Beslut om byte av examinator fattas av utbildningschef. En student som fått godkänt betyg på ett examinationsmoment kan inte examineras igen för att höja betyget.

Om en kurs upphör eller ändras väsentligt erbjuds examination enligt den förutvarande kursplanen vid minst två tillfällen inom ett år efter beslutet.

Poängregistrering av examinationen för kursen sker enligt följande system:
ExaminationsmomentOmfattningBetyg
Individuell skriftlig inlämningsuppgift 15 hpU/G
Individuell skriftlig inlämningsuppgift 27 hpU/G
Individuell skriftlig inlämningsuppgift 33 hpU/G

Kursvärdering

Uppföljning av undervisning sker fortlöpande under kursen. Kursvärdering sker vid kursens slut. Kursvärderingen sammanställs och kommenteras av den kursansvarige läraren och om möjligt studentrepresentant/er (kursutvecklare), publiceras på lärplattform samt lämnas till utbildningsadministrationen. Kursvärderingen ska ligga till grund för kommande kursplanering.

Kurslitteratur

Beckman, Åsa (2012). Jag själv ett hus av ljus: 10 kvinnliga poeter. Stockholm: Bonniers. 158 s.

Elleström, Lars & Holmberg, Claes-Göran (1999). Lyrikanalys - en introduktion. Lund: Studentlitteratur. 179 s.

Ericsdotter, Åsa (2010). Svårläst. Stockholm: Bonniers. 132 s.

Ericsdotter, Åsa (2015). Oskyld. Stockholm: Wahlström & Widstrand. 59 s.

Fagerholm, Monika (2006). Den amerikanska flickan. Stockholm: Bonniers. 492 s.

Farrokhzad, Athena (2016). Vitsvit. Stockholm: Bonniers. 70 s.

Granwald, Therése (2019). Kreativt skrivande: Grundbok i Litterärt skapande. Lund: Studentlitteratur. 218 s.

Heldén Johannes (2016). Astroekologi. Stockholm: Bonniers. 69 s.

Morley, David (2007). The Cambridge introduction to creative writing. New York: Cambridge university press. 291 s. Finns för nedladdning: archive.org/details/TheCambridgeIntroductionToCreativeWriting

Söderlund, Mats (2017). Skriva poesi: om diktandets hantverk. Göteborg: Offside Press.

Tichý, Andrzej (2020). Renheten. Stockholm: Bonniers. 245 s.

Kompendier med skönlitterära exempel. Tillhandahålls av kursansvarig. Ca 150 s.

Referenslitteratur

Björck, Staffan (1983). Romanens formvärld: studier i prosaberättarens teknik (7. uppl.). Stockholm: Natur och kultur.

Küchen, Maria. (2007). Att skriva börjar här: Version 2.0. Stockholm: Ordfront.

Lindqvist, Karl & Norin, Elisabet (2000). I textens rum: om konsten att skriva. Jönköping: Brain Books.

Litteraturreferenser – så skriver du
http://ju.se/bibliotek/sok---skrivhjalp/litteraturreferenser---sa-skriver-du.html

Interaktiva antiplagiatguiden
Informationsmaterial om plagiat på högskolor och universitet
Finns på lärplattformen