KURSPLAN
Litteraturvetenskap, introduktionskurs, 15 högskolepoäng
Introduction to Comparative Literature, 15 credits
Kursplan för studenter vår 2021
Kurskod: LLIG19
Fastställd av: Utbildningschef 2018-11-13
Gäller fr.o.m.: Våren 2019
Version: 1
Utbildningsnivå: Grundnivå
Utbildningsområde: Humanistiska området
Ämnesgrupp: LV1
Fördjupning: G1N

Lärandemål

Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna:

Kunskap och förståelse

- redogöra för ett antal verk ur västerländsk litteraturhistoria från antiken till 2000-talet och placera in dem i litteraturhistorisk kontext
- redogöra för litterära genrer och litteraturvetenskapliga teorier, metoder och begrepp
- identifiera och beskriva litteraturvetenskapliga arbetssätt för analyser och tolkningar av litterära texter

Färdighet och förmåga

- relatera litterära texter från olika tider till varandra utifrån motiv, teman eller andra inslag
- tillämpa ett litteraturvetenskapligt syn- och arbetssätt i diskussioner, tolkningar och analyser av litterära texter

Värderingsförmåga och förhållningssätt

- kritiskt diskutera västerländsk litteraturhistoria från äldre tid till idag samt litteraturens och litteraturvetenskapens roll i samhället
- problematisera olika sätt att läsa och värdera litterära verk

Innehåll

• Litteratur och litteraturvetenskap
• Litteraturvetenskapens grundbegrepp inklusive metoder och teorier
• Västerländsk litteraturhistoria från antiken till 2000-talet
• Analys av litterära verk

Undervisningsformer

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier och övningar individuellt och i grupp.

Kursen ges som nätbaserad distanskurs via digital lärplattform.

Den som antagits till och registrerats på en kurs har rätt att erhålla undervisning/ handledning under den tid som angavs för det kurstillfälle som sökande blivit antagen till. Därefter upphör rätten till undervisning/handledning.

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt Svenska 3 eller Svenska som andraspråk 3 med lägst betyget E. Eller: Svenska B eller Svenska som andraspråk B med lägst betyget Godkänd (eller motsvarande kunskaper).

Examination och betyg

Kursen bedöms med betygen Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd.

Undervisning och kurslitteratur utgör grund för examination.

Kursen examineras genom litteraturseminarier på den digitala lärplattformen samt två individuella skriftliga inlämningsuppgifter.

För bedömning ska underlaget vara sådant att individuella prestationer kan särskiljas. Mer information kring bedömning av enskilda lärandemål och kriterier för betygssättning tillhandahålls i studieanvisningar vid kursstart.

För kursbetyget Godkänd krävs minst Godkänd på samtliga examinationer och för kursbetyget Väl Godkänd krävs dessutom Väl Godkänd på minst två av tre examinationsmoment.

En student garanteras minst tre provtillfällen, inklusive ordinarie provtillfälle, för aktuellt kurstillfälle.

Efter att ha blivit underkänd vid examination på samma moment tre gånger har student rätt att på begäran, om möjligt, få därpå följande examination bedömd och betygsatt av ny examinator. Beslut om byte av examinator fattas av utbildningschef. En student som fått godkänt betyg på ett examinationsmoment kan inte examineras igen för att höja betyget.

Om en kurs upphör eller ändras väsentligt erbjuds examination enligt den förutvarande kursplanen vid minst två tillfällen inom ett år efter beslutet.

Poängregistrering av examinationen för kursen sker enligt följande system:
ExaminationsmomentOmfattningBetyg
Seminarier4 hpU/G/VG
Individuell skriftlig inlämningsuppgift 14 hpU/G/VG
Individuell skriftlig inlämningsuppgift 27 hpU/G/VG

Kursvärdering

Uppföljning av undervisning sker fortlöpande under kursen. Kursvärdering sker vid kursens slut. Kursvärderingen sammanställs och kommenteras av den kursansvarige läraren och om möjligt studentrepresentant/er (kursutvecklare), publiceras på lärplattform samt lämnas till utbildningsadministrationen. Kursvärderingen ska ligga till grund för kommande kursplanering.

Kurslitteratur

Aristoteles (2000). Om diktkonsten. Göteborg: Anamma Böcker. (Finns även till exempel i Ljung, Per Erik & Mortensen, Anders (2006). Texter i poetik. Från Platon till Nietzsche. Lund: Studentlitteratur.) 91 sidor

Bergsten, Staffan (Red.). (2002). Litteraturvetenskap – en inledning (2. uppl.). Lund: Studentlitteratur. (kapitel 6, 9, 12-14.) 74 sidor

Bergström, Staffan & Lars Ellerström, Lars (2004). Litteraturhistoriens grundbegrepp (2. uppl.). Lund: Studentlitteratur. (Kap 1-6, 8-11.) 185 sidor

Elleström, Lars (1999). Lyrikanalys. En introduktion. Lund: Studentlitteratur. 165 sidor

Holmberg, Clas-Göran & Ohlsson, Anders (1999). Epikanalys. En introduktion. Lund: Studentlitteratur. 132 sidor

Sjöberg, Birthe (2005). Dramatikanalys. En introduktion. Lund: Studentlitteratur. 110 sidor

Skönlitteratur:
(För skönlitteraturen gäller generellt att även andra utgåvor kan väljas.)

Beckett, Samuel (2002). I väntan på Godot. Stockholm: Albert Bonnier. (Finns även till exempel i Bengt Lewan (Red.). (1990). Världsdramatik 3. Lund: Studentlitteratur.) 115 sidor

Brecht, Bertolt (2003) (andra tryckningen). Mor Courage och hennes barn. Stockholm: Natur och kultur. (Finns även i Bengt Lewan (Red.). Världsdramatik 3. Lund: Studentlitteratur.) 53 sidor

Churchill, Caryl (1999). ”Top Girls”. I Bengt Lewan & Birthe Sjöberg (Red.), Världsdramatik 4.
Lund: Studentlitteratur. 60 sidor

Homeros (2008). Odysséen. Tolkad och kommenterad av Ingvar Björkeson. Stockholm: Natur och kultur. 411 sidor

Håkansson, Björn (Red.). (2008). Levande svensk poesi. Dikter från 600 år (2. uppl.). Stockholm: Natur & kultur. (I urval.) 28 sidor

Khemiri, Jonas Hassen (2006). Montecore. En unik tiger. Stockholm: Månpocket. 359 sidor

Lagerlöf, Selma (2005). En herrgårdssägen. Stockholm: Albert Bonnier. 111 sidor

Läckberg, Camilla (2004). Predikanten. Stockholm: Forum. 317 sidor

Pohl, Peter (2006). Janne, min vän. Stockholm: Alfabeta. 255 sidor

Racine, Jean (1998). ”Faidra”. I Bengt Lewan (Red.). (1998). Världsdramatik 1. Den klassiska traditionen (2. Uppl.). Lund: Studentlitteratur. 28 sidor

Shakespeare, William (2003). En Midsommarnattsdröm. Stockholm: Ordfront. (Finns också i engelska utgåvor, till exempel The Arden Shakespeare.) 116 sidor

Shakespeare, William (2003). Hamlet. Stockholm: Ordfront. (Finns också i engelska utgåvor, till exempel The Arden Shakespeare.) 139 sidor

Shelley, Mary (2005). Frankenstein. Stockholm: Norstedt. (Finns även i en stor mängd utgåvor på engelska. Serierna Penguins Classics och Wordsworth Classics är försedda med utförliga inledningar. Om svensk utgåva väljs, se till att den är komplett.) 219 sidor

Sofokles (1988). ”Konung Oidipus”. I Lennart Breitholtz (Red.). (1988). Litteraturens klassiker, Grekisk litteratur, Dramatik (4. uppl.). Stockholm: Norstedt. 68 sidor

Strindberg, August (1984). ”Fröken Julie”. I August Strindberg & Gunnar Ollén (Red.). (1984). Fadren. Fröken Julie. Fordringsägare. August Strindbergs Samlade Verk, 27. Stockholm: Almqvist & Wiksell. (Finns även i Bengt Lewan (Red.). (1990). Världsdramatik 2. Drama i borgerlighetens värld. Lund: Studentlitteratur.) Hämtad från litteraturbanken.se/forfattare/StrindbergA/titlar/Fadren/sida/99/etext 91 sidor

Winterson, Jeanette (2006). Fyrväktaren. Stockholm: Bazar. (Finns även i original:
Lighthousekeeping. London: Harper Perennial.) 188 sidor

Referenslitteratur

Litteraturreferenser – så skriver du
http:ju.se/bibliotek/sok---skrivhjalp/litteraturreferenser---sa-skriver-du.html

Interaktiva antiplagiatguiden
Informationsmaterial om plagiat på högskolor och universitet
http:
pingpong.hj.se/public/courseId/10128/publicPage.do
Finns även i kursens aktivitet på lärplattformen PingPong.