KURSPLAN
Läs- och skrivsvårigheter, 7,5 högskolepoäng
Reading and Writing Difficulties, 7.5 credits
Kursplan för studenter vår 2020
Kurskod: LLSK18
Fastställd av: Utbildningschef 2018-06-05
Gäller fr.o.m.: Våren 2018
Version: 1
Utbildningsnivå: Grundnivå
Utbildningsområde: Undervisningsområdet
Ämnesgrupp: PE1
Fördjupning: G1F
Huvudområde: Pedagogik

Lärandemål

Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna:

Kunskap och förståelse

- redogöra för olika teoretiska perspektiv på läs- och skrivsvårigheter och läs- och skrivutveckling
- beskriva flerspråkigheten och dess betydelse för läs- och skrivutvecklingen
- förklara och definiera svårigheter inom läsförståelse och skrivutveckling

Färdighet och förmåga

- sammanfatta och jämföra olika perspektiv på läs- och skrivsvårigheter och läs- och skrivutveckling
- reflektera över olika diagnostiska instrument för bedömning av läs- och skrivkompetens

Värderingsförmåga och förhållningssätt

- kritiskt reflektera över förutsättningar för lärande, utveckling och delaktighet för personer med läs- och skrivsvårigheter
- diskutera och kritiskt reflektera över flerspråkighetens betydelse för läs- och skrivutvecklingen

Innehåll

• Teorier om läs- och skrivutveckling samt läs- och skrivsvårigheter
• Flerspråkighetens betydelse för läs- och skrivinlärning
• Läsförståelse och skrivutveckling i relation till svårigheter inom området, definitioner, orsaker och symtom
• Kartläggning och bedömning inklusive diagnostiska instrument
• Förutsättningar för lärande, utveckling och delaktighet

Undervisningsformer

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier och övningar individuellt och i grupp.

I kursen används digital lärplattform, exempelvis PingPong.

Den som antagits till och registrerats på en kurs har rätt att erhålla undervisning/ handledning under den tid som angavs för det kurstillfälle som sökande blivit antagen till. Därefter upphör rätten till undervisning/handledning.

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt godkänd kurs Specialpedagogik, grundkurs, 7,5 hp eller motsvarande och genomgången kurs Förutsättningar för tal/språk, läs- och skrivutveckling, 7,5 hp eller motsvarande.

Examination och betyg

Kursen bedöms med betygen Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd.

Undervisning och kurslitteratur utgör grund för examination.

Kursen examineras genom litteraturseminarium och en individuell skriftlig inlämningsuppgift.

För bedömning ska underlaget vara sådant att individuella prestationer kan särskiljas. Mer information kring bedömning av enskilda lärandemål och kriterier för betygssättning tillhandahålls i studieanvisningar vid kursstart.

För kursbetyget Godkänd krävs minst Godkänd på samtliga examinationer och för kursbetyget Väl Godkänd krävs dessutom Väl Godkänd på den individuella skriftliga inlämningsuppgiften.

En student garanteras minst tre provtillfällen, inklusive ordinarie provtillfälle, för aktuellt kurstillfälle.

Efter att ha blivit underkänd vid examination på samma moment tre gånger har student rätt att på begäran, om möjligt, få därpå följande examination bedömd och betygsatt av ny examinator. Beslut om byte av examinator fattas av utbildningschef. En student som fått godkänt betyg på ett examinationsmoment kan inte examineras igen för att höja betyget.

Om en kurs upphör eller ändras väsentligt erbjuds examination enligt den förutvarande kursplanen vid minst två tillfällen inom ett år efter beslutet.

Poängregistrering av examinationen för kursen sker enligt följande system:
ExaminationsmomentOmfattningBetyg
Seminarium3,5 hpU/G
Individuell skriftlig inlämningsuppgift14 hpU/G/VG
1 Bestämmer kursens slutbetyg vilket utfärdas först när samtliga moment godkänts.

Kursvärdering

Uppföljning av undervisning sker fortlöpande under kursen. Kursvärdering sker vid kursens slut. Kursvärderingen sammanställs och kommenteras av den kursansvarige läraren och om möjligt studentrepresentant/er (kursutvecklare), publiceras på lärplattform samt lämnas till utbildningsadministrationen. Kursvärderingen ska ligga till grund för kommande kursplanering.

Kurslitteratur

Bjar, Louise & Frylemark, Astrid (2009). Barn läser och skriver: specialpedagogiska perspektiv. Lund: Studentlitteratur. 312 s.

Ericson, Britta (Red.). (2010). Utredning av läs- och skrivsvårigheter. (4. uppl.). Lund: Studentlitteratur. 374 s.

Liberg, Caroline (2010). Elevers läs- och skrivutveckling. Stockholm: Skolverket. 25 s.

Samuelsson, Stefan, Arnqvist, Anders, Björn, Marianne, Dahlin, Karin & Elwér, Åsa (2009). Dyslexi och andra svårigheter med skriftspråket. Stockholm: Natur & Kultur. (valda delar) ca 200 s.

Wengelin, Åsa & Nilholm, Claes (2013). Att ha eller sakna verktyg - om möjligheter och svårigheter att läsa och skriva. Lund: Studentlitteratur. 168 s.

Westlund, Barbro (2016). Att läsa och förstå. Läsförståelse av vad och för vad? Stockholm:
Skolverket. 96 s.

Vetenskapliga artiklar eller avhandlingskapitel utifrån valt område kopplat till individuell skriftlig uppgift. ca 50 s.

Referenslitteratur

Internationella och nationella styrdokument (Barnkonventionen, Läroplaner, Skollagen, Diskrimineringslagen)

Druid Glentow, Birgit (2006). Förebygg och åtgärda läs- och skrivsvårigheter. Stockholm: Natur & Kultur.

Myrberg, Mats (2001). Att förebygga och möta läs- och skrivsvårigheter. En forskningsöversikt på uppdrag av Skolverket. Stockholm: Skolverket.

Salameh, Eva-Kristina (Red.). (2012). Flerspråkighet i skolan: språklig utveckling och undervisning. Stockholm: Natur & Kultur.

Wolff, Ulrika (2011). Effects of a randomised reading intervention study: an application of structural equation modelling. Dyslexia: An International Journal of Research and Practice, 17, 295-311.

Litteraturreferenser – så skriver du
http:ju.se/bibliotek/sok---skrivhjalp/litteraturreferenser---sa-skriver-du.html

Interaktiva antiplagiatguiden
Informationsmaterial om plagiat på högskolor och universitet
http:
pingpong.hj.se/public/courseId/10128/publicPage.do
Finns även i kursens aktivitet på lärplattformen PingPong.