KURSPLAN
Lärande och utveckling för ämneslärare (UVK), 7,5 högskolepoäng
Learning and Development for Secondary School Subject Teachers (ES), 7.5 credits
Kursplan för studenter höst 2020
Kurskod: LLUF16
Fastställd av: Utbildningschef 2016-09-05
Reviderad av: Utbildningschef 2018-04-06
Gäller fr.o.m.: Hösten 2018
Version: 3
Utbildningsnivå: Grundnivå
Utbildningsområde: Undervisningsområdet
Ämnesgrupp: UV1
Fördjupning: G1N

Lärandemål

Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna:

Kunskap och förståelse

- redogöra för och jämföra huvuddragen i teorier om barns och ungdomars behov, utveckling och lärande

Färdighet och förmåga

- reflektera över och analysera omgivningens betydelse för ungdomars utveckling och lärande med stöd av olika vetenskapliga perspektiv
- tillämpa IKT som verktyg för kunskapsgestaltning och presentationsform i olika lärandesituationer
- tillämpa akademiskt skrivande på grundläggande nivå

Värderingsförmåga och förhållningssätt

- problematisera lärandeteorier i relation till lärares arbete och undervisning

Innehåll

Undervisningsformer

Undervisningen består av föreläsningar, seminarier och gruppdiskussioner på campus och via webbplattformen PingPong.

I kursen används digital lärplattform, exempelvis PingPong.

Den som antagits till och registrerats på en kurs har rätt att erhålla undervisning/ handledning under den tid som angavs för det kurstillfälle som sökande blivit antagen till. Därefter upphör rätten till undervisning/handledning.

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt student på lärarprogram vid Jönköping University.

Examination och betyg

Kursen bedöms med betygen Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd.

Undervisning och litteratur utgör grund för examination.

Kursen examineras genom en individuell skriftlig tentamen samt didaktisk gruppuppgift och litteraturseminarium.

För bedömning ska underlaget vara sådant att individuella prestationer kan särskiljas. Mer information kring bedömning av enskilda lärandemål och kriterier för betygssättning tillhandahålls i studieanvisningar vid kursstart.

För kursbetyget Godkänd krävs god språkbehandling i tal och skrift samt betyget Godkänd på samtliga examinationsmoment. För kursbetyget Väl godkänd krävs förutom vad som gäller för Godkänd betyget Väl godkänd på skriftlig tentamen.

En student garanteras minst tre provtillfällen, inklusive ordinarie provtillfälle, för aktuellt kurstillfälle. Efter att ha blivit underkänd vid examination på samma moment tre gånger har student rätt att på begäran, om möjligt, få därpå följande examination bedömd och betygsatt av ny examinator. Beslut om byte av examinator fattas av utbildningschef. En student som fått godkänt betyg på ett examinationsmoment kan inte examineras igen för att höja betyget. Om en kurs upphör eller ändras väsentligt erbjuds examination enligt den förutvarande kursplanen vid minst två tillfällen inom ett år efter beslutet.

Poängregistrering av examinationen för kursen sker enligt följande system:
ExaminationsmomentOmfattningBetyg
Didaktisk gruppuppgift1,5 hpU/G
Litteraturseminarium1 hpU/G
Individuell skriftlig tentamen5 hpU/G/VG

Kursvärdering

Uppföljning av undervisning sker fortlöpande under kursen. Kursvärdering sker vid kursens slut. Kursvärderingen sammanställs och kommenteras av den kursansvarige läraren och om möjligt studentrepresentant/er (kursutvecklare), publiceras på lärplattform samt lämnas till utbildningsadministrationen. Kursvärderingen ska ligga till grund för kommande kursplanering.

Kurslitteratur

Ahl, Helene (2004). Motivation och vuxnas lärande. En kunskapsöversikt och problematisering. Forskning i fokus, nr 24. Stockholm: Skolverket. 112 s. (kap 1-3, 5-6)

American Psychological Association (2015). Top 20 principles from psychology for PreK-12 teaching and learning. Coalition for psychology in Schools and Education. 28 s.

Gärdenfors, Peter (2010). Lusten att förstå - Om lärande på människors villkor. Stockholm: Natur och Kultur. 284 s.

Klerfeldt, Anna (2007). Barns multimediala berättande. En länk mellan mediakultur och pedagogisk praktik. (Diss.) Göteborg: Acta Universitatis Gothenburgensis. s. 13-123. 282 s.

Lundgren, Ulf P., Säljö, Roger & Liberg, Caroline (Red.) (2017). Lärande Skola Bildning - grundbok för lärare (valda kapitel). Fjärde upplagan. Stockholm: Natur och Kultur. 100 s.

Skolverket (2010). Barndomens förändrade villkor. Förutsättningar för barns lärande i ny tid. Stockholm: Skolverket. 68 s.

Skolverket (2012). Greppa språket. Ämnesdidaktiska perspektiv på flerspråkighet. Rapportserie Forskning för skolan. Stockholm: Skolverket. 146 s.

Woolfolk, Anita & Karlberg, Martin (2015). Pedagogisk psykologi. Harlow: Pearson. 600 s.

Vetenskapliga artiklar/övrigt material tillkommer.

Referensmaterial
Sök- och skrivhjälp (2010). Litteraturreferenser - så skriver du. Högskolebiblioteket: Högskolan i Jönköping http:/ /hj.se/bibl/sok---skrivhjalp/skriva-litteraturreferenser.html

Informationsmaterial om plagiat på högskolor och universitet. Plagiathandbok - tips och råd till studenter.

Hämtas via urkund: http://www.urkund.se/SE/documents/Urkunds_plagiathandbok.pdf