KURSPLAN
Lärande, undervisning och bildning, 7,5 högskolepoäng
Learning, Teaching and Bildung, 7.5 credits
Kursplan för studenter höst 2019
Kurskod: LLUG15
Fastställd av: Utbildningschef 2018-05-31
Gäller fr.o.m.: Hösten 2018
Version: 4
Utbildningsnivå: Grundnivå
Utbildningsområde: Samhällsvetenskapliga området
Ämnesgrupp: PE1
Fördjupning: G1N
Huvudområde: Pedagogik

Lärandemål

Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna:

Kunskap och förståelse

- redogöra för hur utbildning kan organiseras, vilka olika vetenskapliga teorier och ideologier som ligger till grund för hur undervisning utformas och lärande bedöms
- redogöra för planering och genomförande av intervju samt analys av intervjudata
- beskriva hur innehållet i en aktuell forskningsartikel är relaterad till något av områdena lärande, undervisning och bildning

Färdighet och förmåga

- tillämpa intervju som datainsamlingsmetod och analysera egeninsamlade data
- reflektera över vetenskapliga teorier i relation till lärande, undervisning och bildning

Värderingsförmåga och förhållningssätt

- värdera och kritiskt diskutera utbildning och bildning ur såväl ett samhälleligt som ett pedagogiskvetenskapligt perspektiv

Innehåll

Undervisningsformer

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier och övningar individuellt och i grupp.

I kursen används digital lärplattform, exempelvis PingPong.

Den som antagits till och registrerats på en kurs har rätt att erhålla undervisning/handledning under den tid som angavs för det kurstillfälle som sökande blivit antagen till. Därefter upphör rätten till undervisning/handledning.

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet

Examination och betyg

Kursen bedöms med betygen Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd.

Kursen examineras genom gruppseminarium samt individuell skriftlig hemuppgift.

Undervisning och kurslitteratur utgör grund för examination.

För bedömning skall underlaget vara sådant att individuella prestationer kan särskiljas. En student som fått godkänt betyg på ett examinationsmoment kan inte examineras igen för att höja betyget. Mer information kring bedömning av enskilda lärandemål och kriterier för betygssättning tillhandahålls i studieanvisningar vid kursstart.

En student garanteras minst tre provtillfällen, inklusive ordinarie provtillfälle, för aktuellt kurstillfälle.

Efter att ha blivit underkänd vid examination på samma moment tre gånger har student rätt att på begäran, om möjligt, få därpå följande examination bedömd och betygsatt av ny examinator. Beslut om byte av examinator fattas av utbildningschef.

Om en kurs upphör eller ändras väsentligt erbjuds examination enligt den förutvarande kursplanen vid minst två tillfällen inom ett år efter beslutet.

Poängregistrering av examinationen för kursen sker enligt följande system:
ExaminationsmomentOmfattningBetyg
Seminarium2,5 hpU/G
Examination5 hpU/G/VG

Kursvärdering

Uppföljning av undervisning sker fortlöpande under kursen. Kursvärdering sker vid kursens slut. Kursvärderingen sammanställs och kommenteras av den kursansvarige läraren och om möjligt studentrepresentant/er (kursutvecklare), publiceras på lärplattform samt lämnas till utbildningsadministrationen. Kursvärderingen skall ligga till grund för kommande kursplanering.

Kurslitteratur

Bildning och kunskap. Särtryck ur läroplanskommitténs betänkande Skola för bildning (SOU 1992:94). 85 s.

Kristensson Uggla, B. (2014). Gränspassager. Bildning i tolkningens tid. Stockholm: Santérus förlag. 157 s.

Kvale, S. & Brinkmann, S. (2014). Introduktion till intervjuforskning. I Kvale, Steinar & Brinkmann, Svend. Den kvalitativa forskningsintervjun. 17-41 s. Lund: Studentlitteratur. 23 s.

Larsson, T. (2011). Ellen Key – valfrihetspedagogen. I Forsell, Anna. Boken om pedagogerna. s 73-100. Stockholm: Liber. 27 s.

Liedman, S-E. (2012). Hets!: en bok om skolan. Stockholm: Albert Bonniers Förlag. 330 s.

Lindholm, M. (2011). Waldorfpedagogiken och waldorfskolan. I Forsell, Anna. Boken om pedagogerna. s 180-195. Stockholm: Liber. 15 s.

Mark, E. (2009:7). Livslångt lärande ur bildningsperspektiv som strategi för högskolan. Göteborg: Grundtvigsinstitutet, Göteborgs universitet. 66 s. http:www.ufn.gu.se/digitalAssets/1277/1277093_rapport7.pdf

Litteraturreferenser – så skriver du. http:ju.se/bibliotek/sok---skrivhjalp/litteraturreferenser---sa-skriver-du.html

Informationsmaterial om plagiat på högskolor och universitet. Interaktiva antiplagiatguiden. http:
pingpong.hj.se/public/courseId/10128/publicPage.do. Finns även i kursens aktivitetet på lärplattformen (PingPong).