KURSPLAN
Lärande och utveckling för grundlärare (UVK), 7,5 högskolepoäng
Learning and Development for Primary School Teachers (ES), 7.5 credits
Kursplan för studenter höst 2020
Kurskod: LLUG16
Fastställd av: Utbildningschef 2016-09-05
Reviderad av: Utbildningschef 2018-04-25
Gäller fr.o.m.: Hösten 2018
Version: 3
Utbildningsnivå: Grundnivå
Utbildningsområde: Undervisningsområdet
Ämnesgrupp: UV1
Fördjupning: G1N

Lärandemål

Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna
- redogöra för och jämföra huvuddragen i teorier om barns och ungdomars behov, utveckling och lärande

Färdighet och förmåga
Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna
- reflektera över och analysera omgivningens betydelse för elevers och ungdomars utveckling och lärande med stöd av olika vetenskapliga perspektiv
- tillämpa IKT som verktyg för kunskapsgestaltning och presentationsform i olika lärandesituationer
- tillämpa akademiskt skrivande på grundläggande nivå

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna
- problematisera lärandeteorier i relation till lärares arbete och undervisning

Innehåll

Undervisningsformer

Undervisningen består av föreläsningar, seminarier och gruppdiskussioner på campus och via webbplattformen PingPong.
Den som antagits till och registrerats på en kurs har rätt att erhålla undervisning/handledning under den tid som angavs för det kurstillfälle som sökande blivit antagen till. Därefter upphör rätten till undervisning.

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt student på lärarprogram vid Jönköping University.

Examination och betyg

Kursen bedöms med betygen Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd.

Studenten examineras genom en individuell skriftlig tentamen samt didaktisk gruppuppgift och litteraturseminarium. Undervisning och kurslitteratur utgör grund för examination.

För kursbetyget Godkänd krävs god språkbehandling i tal och skrift samt betyget Godkänd på samtliga examinationsmoment. För kursbetyget Väl godkänd krävs förutom vad som gäller för Godkänd betyget Väl godkänd på individuell skriftlig tentamen.

För bedömning skall underlaget vara sådant att individuella prestationer kan särskiljas. En student som fått godkänt betyg på ett examinationsmoment kan inte examineras igen för att höja betyget. Mer information kring bedömning och kriterier för betygssättning tillhandahålls i studieanvisningar vid kursstart.

En student garanteras minst tre provtillfällen, inklusive ordinare provtillfälle, för aktuellt kurstillfälle.
Efter att ha blivit underkänd vid examination på samma moment tre gånger har student rätt att på begäran, om möjligt, få därpå följande examination bedömd och betygsatt av ny examinator. Beslut om byte av examinator fattas av utbildningschef.
Om en kurs upphör eller ändras väsentligt erbjuds examination enligt den förutvarande kursplanen vid minst två tillfällen inom ett år efter beslutet.

Poängregistrering av examinationen för kursen sker enligt följande system:
ExaminationsmomentOmfattningBetyg
Didaktisk gruppuppgift1,5 hpU/G
Litteraturseminarium1 hpU/G
Individuell skriftlig tentamen5 hpU/G/VG

Kursvärdering

Uppföljning av undervisningen sker fortlöpande under kursen. Kursvärdering sker vid kursens slut via webbplattformen PingPong. Kursvärderingen sammanställs och kommenteras av den kursansvarige läraren och om möjligt en student, publiceras i PingPong samt lämnas till utbildningsadministrationen. Kursvärderingen skall ligga till grund för kommande kursplanering.

Kurslitteratur

Ahl, Helene (2004). Motivation och vuxnas lärande. En kunskapsöversikt och problematisering. Forskning i fokus, nr 24. Stockholm: Skolverket. 112 s. (kap 1-3, 5-6)

American Psychological Association (2015). Top 20 principles from psychology for PreK-12 teaching and learning. Coalition for psychology in Schools and Education. 28 s.

Gärdenfors, Peter (2010). Lusten att förstå - Om lärande på människors villkor. Stockholm: Natur och Kultur. 284 s.

Klerfeldt, Anna (2007). Barns multimediala berättande. En länk mellan mediakultur och pedagogisk praktik. (Diss.) Göteborg: Acta Universitatis Gothenburgensis. s. 13-123, 282 s.

Lundgren, Ulf P., Säljö, Roger & Liberg, Caroline (red.) (2010). Lärande Skola Bildning - grundbok för lärare. (Kap. 6, 9, 14). Tredje upplagan. Stockholm: Natur och Kultur. 89 s.

Skolverket (2010). Barndomens förändrade villkor. Förutsättningar för barns lärande i ny tid. Stockholm: Skolverket. 68 s.

Skolverket (2012). Greppa språket. Ämnesdidaktiska perspektiv på flerspråkighet. Rapportserie Forskning för skolan. Stockholm: Skolverket. 146 s.

Woolfolk, Anita & Karlberg, Martin (2014). Pedagogisk psykologi. Harlow: Pearson Education. 673 s.

Vetenskapliga artiklar/övrigt material tillkommer.

Kontakta kursansvarig vid behov av inläsning av tillkommande litteratur.

Referensmaterial
Sök- och skrivhjälp (2010). Litteraturreferenser - så skriver du. Högskolebiblioteket: Högskolan i Jönköping http:/ /hj.se/bibl/sok---skrivhjalp/skriva-litteraturreferenser.html

Informationsmaterial om plagiat på högskolor och universitet. Plagiathandbok - tips och råd till studenter
Hämtas via urkund: http://www.urkund.se/SE/documents/Urkunds_plagiathandbok.pdf