KURSPLAN
Musik och musikdidaktik I, 7,5 högskolepoäng
Music and Music Didactics I, 7.5 credits
Kursplan för studenter höst 2020
Kurskod: LM1K15
Fastställd av: Nämnd för Fristående kurs 2014-09-30
Reviderad av: Utbildningschef 2018-06-14
Gäller fr.o.m.: Hösten 2018
Version: 2
Utbildningsnivå: Grundnivå
Utbildningsområde: Övrigt
Ämnesgrupp: UV3
Fördjupning: G1F

Lärandemål

Efter avslutad kurs förväntas studenten:

Kunskap och förståelse

- visa grundläggande kunskap om musikens innehåll och form
- visa grundläggande kunskap om musikdidaktik samt grundläggande förståelse för ämnesdidaktiskt arbete i förhållande till nationella styrdokument

Färdighet och förmåga

- visa grundläggande färdigheter i musicerande med hänseende till didaktiskt arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3

Värderingsförmåga och förhållningssätt

- visa grundläggande förmåga till musikdidaktiska reflektioner avseende undervisning i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3

Innehåll

Undervisningsformer

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier och övningar individuellt och i grupp.

I kursen används digital lärplattform, exempelvis PingPong.

Den som antagits till och registrerats på en kurs har rätt att erhålla undervisning/ handledning under den tid som angavs för det kurstillfälle som sökande blivit antagen till. Därefter upphör rätten till undervisning/handledning.

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt lärarexamen eller pågående lärarutbildning med minst 30 hp avklarade.

Examination och betyg

Kursen bedöms med betygen Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd.

Undervisning och kurslitteratur utgör grund för examination.

Kursen examineras genom muntliga, skriftliga och praktiska uppgifter individuellt och i grupp.

Individuella examina som bedöms med Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd:
- Individuellt loggboksskrivande under kursens gång (1 hp)
- Enskilt genomförande av musikdidaktisk uppgift (6 hp)

Individuella examina som bedöms med Underkänd eller Godkänd:
- Deltagande i litteraturseminarier (0,5 hp)

Samtliga delmoment och uppgifter i kursen måste vara godkända för betyget Godkänd. För undervisningstillfällen som i studieplanen angivits som examinerande krävs närvaro om minst 75 %. Därutöver krävs god språkbehandling i tal och skrift. För betyget Väl godkänd krävs utöver det som krävs för Godkänd att enskilt genomförande av musikdidaktisk uppgift blir bedömd som Väl godkänd.

För bedömning ska underlaget vara sådant att individuella prestationer kan särskiljas. Mer information kring bedömning av enskilda lärandemål och kriterier för betygssättning tillhandahålls i studieanvisningar vid kursstart.

En student garanteras minst tre provtillfällen, inklusive ordinarie provtillfälle, för aktuellt kurstillfälle.

Efter att ha blivit underkänd vid examination på samma moment tre gånger har student rätt att på begäran, om möjligt, få därpå följande examination bedömd och betygsatt av ny examinator. Beslut om byte av examinator fattas av utbildningschef. En student som fått godkänt betyg på ett examinationsmoment kan inte examineras igen för att höja betyget.

Om en kurs upphör eller ändras väsentligt erbjuds examination enligt den förutvarande kursplanen vid minst två tillfällen inom ett år efter beslutet.

Poängregistrering av examinationen för kursen sker enligt följande system:
ExaminationsmomentOmfattningBetyg
Individuellt loggboksskrivande1 hpU/G/VG
Musikdidaktisk uppgift6 hpU/G/VG
Litteraturseminarier0,5 hpU/G

Kursvärdering

Uppföljning av undervisning sker fortlöpande under kursen. Kursvärdering sker vid kursens slut. Kursvärderingen sammanställs och kommenteras av den kursansvarige läraren och om möjligt studentrepresentant/er (kursutvecklare), publiceras på lärplattform samt lämnas till utbildningsadministrationen. Kursvärderingen ska ligga till grund för kommande kursplanering.

Kurslitteratur

Andersson, Elisabeth (2017). Dansa och sjung med ös och gung - låtar som lär. Huskvarna: Talking music. 31 s + tillhörande CD.

Gren, Katarina & Nilsson, Birger (1998). Musikskatten: Tips- och idébok. Mölndal: Musikförlaget Lutfisken. 280 s.

Hanken, Ingrid Maria & Johansen, Geir (2013). Musikkundervisningens didaktikk (2 uppl.). Oslo: Cappelen Akademisk Forlag. 266 s.

Nivbrant Wedin, Eva (2012). Spela med hela kroppen. Stockholm: Gehrmans förlag. 312 s.

Skolverket (2011). Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011. Stockholm: Fritzes.

Referenslitteratur
Utbult, Jan & Åslund, Pia (2009). Spela gitarr. Öckerö: Musikskolan.se. 52 s.

Utbult, Jan & Åslund, Pia (2012). Spela keyboard och piano. Öckerö: Musikskolan.se. 52 s.

Litteraturreferenser – så skriver du
http:ju.se/bibliotek/sok---skrivhjalp/litteraturreferenser---sa-skriver-du.html

Interaktiva antiplagiatguiden
Informationsmaterial om plagiat på högskolor och universitet
http:
pingpong.hj.se/public/courseId/10128/publicPage.do
Finns även i kursens aktivitet på lärplattformen PingPong.