KURSPLAN
Matematik IV för grundlärare 4-6, 7,5 högskolepoäng
Mathematics IV for Teachers in Primary School Years 4-6, 7.5 credits
Kursplan för studenter höst 2020
Kurskod: LMAR26
Fastställd av: Utbildningschef 2017-06-12
Reviderad av: Utbildningschef 2020-05-20
Gäller fr.o.m.: Hösten 2020
Version: 4
Utbildningsnivå: Avancerad nivå
Utbildningsområde: Naturvetenskapliga området (75%) och undervisningsområdet (25%)
Ämnesgrupp: UV2
Fördjupning: A1N

Lärandemål

Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna:
- redogöra för matematikdidaktiskt forskning med relevans för årskurs 4-6

Färdighet och förmåga
Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna:
- analysera och tolka elevers förståelse av ett specifikt matematiskt innehåll samt identifiera kritiska aspekter i relation till samma innehåll
- reflektera över och exemplifiera hur lektioner kan designas för att möjliggöra alla elevers matematiklärande

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna:
- kritiskt granska och diskutera matematikundervisning och matematiklärande utifrån olika teoretiska och didaktiska persektiv
- diskutera en genomförd interventionsstudie utifrån ett variationsteoretiskt perspektiv

Innehåll

Undervisningsformer

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier, laborationer samt en interventionsstudie.
I kursen används digital lärplattform

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Förkunskapskrav

Godkända kurser om minst 135 hp inom grundlärarprogrammet 4-6 varav 26 hp Matematik inklusive VFU III ska ingå. Därutöver krävs genomgångna kurser enligt programmets fastställda studiegång (termin 1-6) eller motsvarande kunskaper.

Examination och betyg

Kursen bedöms med betygen Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd.

För kursbetyget Godkänd krävs Godkänd på samtliga moment. För kursbetyget Väl godkänd krävs förutom vad som krävs för betyget Godkänd betyget Väl Godkänd på individuell skriftlig inlämningsuppgift.
Kursen examineras genom individuell skriftlig inlämningsuppgift, seminarier och interventionsstudie som innefattar fältstudier och laborationer i grupp.


Undervisning och kurslitteratur utgör grund för examination. För bedömning skall underlaget vara sådant att individuella prestationer kan särskiljas. En student som fått godkänt betyg på ett examinationsmoment kan inte examineras igen för att höja betyget. Mer information om bedömning och kriterier för betygsättning tillhandahålls i studieanvisningar för kursen.

Student äger efter att ha underkänts tre gånger rätt till byte av examinator, om det är praktiskt möjligt. Beslut om byte av examinator fattas av utbildningschef.

Om kursen ändras till innehåll och/eller litteratur kan examination ske enligt denna kursplan inom ett år efter ändring. Studenten garanteras minst tre provtillfällen inklusive ordinarie provtillfälle. Därefter prövas i varje enskilt fall om examination får göras enligt den äldre kursplanen. Om kursen helt upphör kan den examineras inom två år efter det att kursen anordnats. Därefter skall det prövas i varje enskilt fall om examination får göras.

Poängregistrering av examinationen för kursen sker enligt följande system:
ExaminationsmomentOmfattningBetyg
Individuell skriftlig inlämningsuppgift3,5 hpU/G/VG
Interventionsstudie2,5 hpU/G
Seminarier1,5 hpU/G

Kursvärdering

Uppföljning av undervisning sker fortlöpande under kursen. Kursvärdering sker vid kursens slut. Kursvärderingen sammanställs och kommenteras av den kursansvarige läraren och om möjligt en student (kursutvecklare), publiceras om möjligt på lärplattform samt lämnas till utbildningsadministrationen. Kursvärderingen skall ligga till grund för kommande kursplanering.

Kurslitteratur

Carlgren, Ingrid (Red). (2017). Undervisningsutvecklande forskning. Exemplet Learning study. Gleerups. 189 s.

Ekdahl, Anna-Lena (2019). Teaching for the learning of additive part-whole relations: The power of variation and connections. (School of Education and Communication, 38) [Doktorsavhandling, Jönköping University]. s. 35-61. 26 s.

Larsson, Staffan (1986/2011). Kvalitativ analys - exemplet fenomenografi. http:www.diva-portal.org/smash/get/diva2:253401/FULLTEXT01.pdf. 49 s.

Mannula, Tuula, Magnusson, Joakim & Echevarría, Christina (2011).
Learning Study - undervisning gör skillnad. Studentlitteratur. s. 21-50, 67-84, 111-156, 25 s.

Mårtensson, Pernilla (2015).
Att få syn på avgörande skillnader - Lärares kunskap om lärandeobjektet. (School of Education and Communication 29). [Doktorsavhandling, Jönköping University]. s. 64-80. 16 s.

Nordlund, Maria & Pettersson, Astrid (2019).
Bedömning i matematik - i lärandets och undervisningens tjänst. Matmatikdidaktiska texter, berövad erfarenhet och vetenskaplig grund. Stockholms universitet. 120 s.
Beställs från: info@prim-gruppen.se


Runesson, Ulla & Kullberg, Angelika (2010). Learning from variation – Differences in Learners´ Ways of experiencing Differences. . I B. Sriraman, C. Bergsten, S. Goodchild, G. Palsdottir, B. Dahl & L. Haapasalo (Red.),
The First Sourcebook on Nordic Research in Mathematics Education (s. 299–317). Information Age Publishing. 19 s.

Skolverket (2019).
Lgr11: Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet. www.skolverket.se.

Skolverket (2019).
Kommentarmaterial till kursplanen i matematik. www.skolverket.se.

Watson, Anne & Mason, John (2006).
Variation and mathematical structure. Mathematics teaching incorporating micromath 194. Pp 3-5. 3 s.

Därutöver tillkommer artiklar och material, ca 500 s.

Vid behov av inläsning av tillkommande litteratur kontakta kursansvarig.


Referensmaterial
Litteraturreferenser – så skriver du
http:
ju.se/bibliotek/sok---skrivhjalp/litteraturreferenser---sa-skriver-du.html

Interaktiva antiplagiatguiden
Informationsmaterial om plagiat på högskolor och universitet
Finns även i kursens aktivitet på lärplattformen.

Tidigare ämnesdidaktisk litteratur från kurserna Matematik för Grundlärare 4-6, I, II och III.