KURSPLAN
Integrerad medieproduktion, 7,5 högskolepoäng
Integrated Media Production, 7.5 credits
Kursplan för studenter höst 2020
Kurskod: LMKK18
Fastställd av: Utbildningschef 2018-10-03
Gäller fr.o.m.: Hösten 2018
Version: 1
Utbildningsnivå: Grundnivå
Utbildningsområde: Tekniska området (70%) och samhällsvetenskapliga området (30%)
Ämnesgrupp: MK1
Fördjupning: G1F
Huvudområde: Medie- och kommunikationsvetenskap

Lärandemål

Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna:

Kunskap och förståelse

- beskriva och ge exempel på mediekonvergens i dagens medieklimat
- redogöra för olika text- och bildgenrer inom journalistiken
- identifiera de principer som ligger till grund för journalistiskt nyhetsarbete
- redogöra för begrepp som ingår i det journalistiska arbetet

Färdighet och förmåga

- tillämpa tekniska grunder som krävs för publicering av journalistiskt material på en webbplats
- tillämpa sociala mediers möjligheter för såväl spridning av som källa till journalistiskt material
- tillämpa journalistiska tekniker i produktionen av text och bild samt ljud eller video inom givna tidsramar

Värderingsförmåga och förhållningssätt

- motivera och argumentera för egna publiceringsbeslut
- värdera journalistiskt språkbruk i egna och andras texter
- kritiskt reflektera över egna och andras texter ur ett journalistiskt perspektiv

Innehåll

• Journalistiska grunder och genrer
• Det journalistiska språket
• Nyhetsvärdering
• Mediekonvergens
• Sociala medier och journalistik
• Bild, ljud och video i nyhetsproduktion
• Webbpublicering och webbverktyg
• Bildoptimering för webb

Undervisningsformer

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier och övningar individuellt och i grupp.
I kursen används digital lärplattform, exempelvis Pingpong.

Den som antagits till och registrerats på en kurs har rätt att erhålla undervisning/handledning under den tid som angavs för det kurstillfälle som sökande blivit antagen till. Därefter upphör rätten till undervisning/handledning.

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Förkunskapskrav

Godkända kurser inom Medie- och kommunikationsvetenskap om minst 45 hp och genomgångna kurser Radioproduktion, 7,5 hp samt Videoproduktion, 7,5 hp (eller motsvarande kunskaper).

Examination och betyg

Kursen bedöms med betygen Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd.

Kursen examineras genom:
• en individuell skriftlig inlämningsuppgift bestående av fem deluppgifter (examination 1)
• en redaktionsövning i grupp inklusive muntlig redovisning och opponering (examination 2)
• en individuell inlämningsuppgift inklusive skriftlig opponering (examination 3)

Undervisning och kurslitteratur utgör grund för examination.


För bedömning skall underlaget vara sådant att individuella prestationer kan särskiljas. Mer information kring bedömning av enskilda lärandemål och kriterier för betygssättning tillhandahålls i studieanvisningar vid kursstart.

För kursbetyget Godkänt krävs minst Godkänd på samtliga examinationer och för kursbetyget Väl Godkänd krävs dessutom Väl Godkänd på den sista examinationen (3).

En student garanteras minst tre provtillfällen, inklusive ordinarie provtillfälle, för aktuellt kurstillfälle.

Efter att ha blivit underkänd vid examination på samma moment tre gånger har student rätt att på begäran, om möjligt, få därpå följande examination bedömd och betygsatt av ny examinator. Beslut om byte av examinator fattas av utbildningschef. En student som fått godkänt betyg på ett examinationsmoment kan inte examineras igen för att höja betyget.


Om en kurs upphör eller ändras väsentligt erbjuds examination enligt den förutvarande kursplanen vid minst två tillfällen inom ett år efter beslutet.

Poängregistrering av examinationen för kursen sker enligt följande system:
ExaminationsmomentOmfattningBetyg
Examination 1: Individuell skriftlig inlämningsuppgift2 hpU/G
Examination 2: Gruppredovisning och seminarium2,5 hpU/G
Examination 3: Individuell redovisning3 hpU/G/VG

Kursvärdering

Uppföljning av undervisning sker fortlöpande under kursen. Kursvärdering sker vid kursens slut. Kursvärderingen sammanställs och kommenteras av den kursansvarige läraren och om möjligt studentrepresentant/er (kursutvecklare), publiceras på lärplattform samt lämnas till utbildningsadministrationen. Kursvärderingen skall ligga till grund för kommande kursplanering.

Kurslitteratur

Alm, Per & Eliasson, Erik (2011). Att fånga läsaren : En handbok i tidningsredigering (2. uppl.. ed.). Lund: Gleerup. 160 sidor.

Gratte, Anders (2007). Tv-dramaturgi i det lilla formatet: så arbetar en tv-journalist. Lund: Studentlitteratur. 103 sidor.

Hill, Steve & Lashmar, Paul (2014). Online Journalism. The Essential Guide. London: Sage. 290 sidor.

Larsson, Sören (2001). Att skriva för tidning. Stockholm: Natur & Kultur. 176 sidor.

Lindfelt, Erik (2006). Nyhetsradio: en bok om aktualitetsjournalistik. Stockholm: Carlsson. 184 sidor.

Sveriges Radio (2015). Sociala medier – en handbok för journalister. [Elektronisk]. Tillgänglig: https://sverigesradio.se/press/bilder/SocialaMedierhandboken_v2_Sveriges_Radio.pdf.
248 sidor.

Kompendium och artiklar, ca 150 sidor

Referenslitteratur

Segeholm, Göran (2003). Fånga bilden! Handbok i bildjournalistik för skrivare. Kalmar: Fojo.

Litteraturreferenser – så skriver du. http:ju.se/bibliotek/sok---skrivhjalp/litteraturreferenser---sa-skriver-du.html

Informationsmaterial om plagiat på högskolor och universitet.
Interaktiva antiplagiatguiden. http:pingpong.hj.se/public/courseId/10128/publicPage.do. Finns även i kursens aktivitetet på lärplattformen (PingPong).