KURSPLAN
Medie- och kommunikationsvetenskapliga teorier och metoder ll, 15 högskolepoäng
Media and Communication Research Theories and Methods Il, 15 credits
Kursplan för studenter höst 2020
Kurskod: LMKN18
Fastställd av: Utbildningschef 2018-06-07
Gäller fr.o.m.: Hösten 2018
Version: 1
Utbildningsnivå: Grundnivå
Utbildningsområde: Samhällsvetenskapliga området (90%) och tekniska området (10%)
Ämnesgrupp: MK1
Fördjupning: G2F
Huvudområde: Medie- och kommunikationsvetenskap

Lärandemål

Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna:

Kunskap och förståelse

- redogöra för vetenskapliga och inom medie- och kommunikationsvetenskapliga teorier och metoder (1)

Färdighet och förmåga

- använda vetenskapliga och inom medie- och kommunikationsvetenskapliga teorier och metoder (2)
- sammanfatta relevanta vetenskapliga texter för ett specifikt forskningsfält (3)

Värderingsförmåga och förhållningssätt

- kritiskt granska och problematisera insamlade vetenskapliga arbeten (4)
- kritiskt reflektera kring vetenskapliga texters metodologiska kvalitet (5)

Innehåll

Undervisningsformer

I kursen används digital lärplattform, exempelvis PingPong.

Den som antagits till och registrerats på en kurs har rätt att erhålla undervisning/ handledning under den tid som angavs för det kurstillfälle som sökande blivit antagen till. Därefter upphör rätten till undervisning/handledning.

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet och avslutade kurser om minst 52,5 hp från programtermin 1 och 2 vari kurserna Medie- och kommunikationsvetenskapliga teorier och metoder I, 7,5 hp och Uppsats i Medie- och kommunikationsvetenskap, 7,5 hp ska ingå, och minst 22,5 hp från programtermin 3 (eller motsvarande kunskaper).

Examination och betyg

Kursen bedöms med betygen Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd.

Undervisning och kurslitteratur utgör grund för examination.

Seminarium: Aktivt deltagande i fem seminarier (mål 1, 2, 4)
Skriftlig inlämningsuppgift i grupp I: Två gruppuppgifter/metodövningar med tillhörande muntlig och skriftlig opposition (mål 1, 2, 4, 5)
Individuell skriftlig inlämningsuppgift: En individuell och skriftlig metodologisk reflektion om samtida MKV-forskning (mål 1, 3, 5)
Skriftlig inlämningsuppgift i grupp II: Litteratursökning genom Jönköping Universitys bibliotek samt författande av ett uppsats-PM med tillhörande forskningsöversikt i grupp (mål 1, 2, 3, 4, 5)


För bedömning ska underlaget vara sådant att individuella prestationer kan särskiljas. Mer information kring bedömning av enskilda lärandemål och kriterier för betygssättning tillhandahålls i studieanvisningar vid kursstart.

För betyget Godkänt på kursen krävs Godkänt på alla examinationsmoment. För betyget Väl godkänt på kursen krävs Godkänt på alla examinationsmoment och Väl godkänt på individuell skriftlig inlämningsuppgift.

En student garanteras minst tre provtillfällen, inklusive ordinarie provtillfälle, för aktuellt kurstillfälle. Efter att ha blivit underkänd vid examination på samma moment tre gånger har student rätt att på begäran, om möjligt, få därpå följande examination bedömd och betygsatt av ny examinator. Beslut om byte av examinator fattas av utbildningschef. En student som fått godkänt betyg på ett examinationsmoment kan inte examineras igen för att höja betyget.

Om en kurs upphör eller ändras väsentligt erbjuds examination enligt den förutvarande kursplanen vid minst två tillfällen inom ett år efter beslutet.

Poängregistrering av examinationen för kursen sker enligt följande system:
ExaminationsmomentOmfattningBetyg
Seminarium3 hpU/G
Skriftlig inlämningsuppgift i grupp I4,5 hpU/G
Individuell skriftlig inlämningsuppgift4,5 hpU/G/VG
Skriftlig inlämningsuppgift i grupp II3 hpU/G

Kursvärdering

Uppföljning av undervisning sker fortlöpande under kursen. Kursvärdering sker vid kursens slut. Kursvärderingen sammanställs och kommenteras av den kursansvarige läraren och om möjligt studentrepresentant/er (kursutvecklare), publiceras på lärplattform samt lämnas till utbildningsadministrationen. Kursvärderingen ska ligga till grund för kommande kursplanering.

Kurslitteratur

Ahrne, G., Ahrne, G. & Svensson, P. (2015). Handbok i kvalitativa metoder. (2., [utök. och aktualiserade] uppl.) Stockholm: Liber. (275 sidor)

Asplund, J. (1983). Om undran inför samhället. ([Ny uppl.]). Lund: Argos. (131 sidor)

Berglez, P. & Olausson, U. (red.) (2009). Mediesamhället: centrala begrepp. (1. uppl.) Lund: Studentlitteratur. (267 sidor, används som referenslitteratur)

Berglez, P., Olausson, U. & Ots, M. (red.) (2017). What is sustainable journalism?: integrating the environmental, social, and economic challenges of journalism. New York: Peter Lang.

Hansen, A. & Machin, D. (2013). Media and communication research methods:. (New ed.) Basingstoke: Palgrave Macmillan. (330 sidor)

Kjørup, S. (2009). Människovetenskaperna: problem och traditioner i humanioras vetenskapsteori. (2., [rev. och uppdaterade] uppl.) Lund: Studentlitteratur. (ca 150 sidor)

Olsson, T. (2008). Medievardagen: en introduktion till kvalitativa studier. (1. uppl.) Malmö: Gleerup. (152 sidor)

Dessutom tillkommer utdrag ur böcker, vetenskapliga artiklar och elektroniska texter om ca 1000 sidor. Dessa referenser återfinns i kursguiden för denna kurs och tillgängliggörs för studenterna.


Litteraturreferenser – så skriver du. http:ju.se/bibliotek/sok---skrivhjalp/litteraturreferenser---sa-skriver-du.html

Informationsmaterial om plagiat på högskolor och universitet. Interaktiva antiplagiatguiden. http:
pingpong.ju.se/public/courseId/10128/publicPage.do. Finns även i kursens aktivitetet på lärplattformen (PingPong).