KURSPLAN
Natur- och kulturguide i Östra Vätterbranterna, 7,5 högskolepoäng
Nature and Culture Guiding in the East Vättern Scarp Landscape, 7.5 credits
Kursplan för studenter vår 2021
Kurskod: LNKG10
Fastställd av: Utbildningschef 2019-11-25
Gäller fr.o.m.: Våren 2020
Version: 1
Utbildningsnivå: Grundnivå
Utbildningsområde: Samhällsvetenskapliga området (70%) och naturvetenskapliga området (30%)
Ämnesgrupp: KS1
Fördjupning: G1N

Lärandemål

Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna:

Kunskap och förståelse

- redogöra för de teoretiska och praktiska grunderna för natur- och kulturguidning samt naturvägledning
- redogöra för natur- och kulturgeografi i Östra Vätterbranterna
- redogöra för ekologi, biologisk mångfald, landskapsutveckling och kulturvärden i Östra Vätterbranterna
- redogöra för entreprenörskap i samband med natur- och kulturguidning samt naturvägledning

Färdighet och förmåga

- tillämpa teoretisk och praktisk kunskap vid planering såväl som genomförande av natur- och kulturguidning samt naturvägledning
- urskilja och förekomma säkerhetsrisker vid natur- och kulturguidning samt naturvägledning

Värderingsförmåga och förhållningssätt

- kritiskt diskutera och värdera teoretiska samt praktiska aspekter vid planering av guidning

Innehåll

• Guidning och presentation i Östra Vätterbranterna
• Naturvägledning och friluftsteknik
• Natur- och kulturgeografi i Östra Vätterbranterna
• Ekologi, biologisk mångfald, landskap samt kulturarv i Östra Vätterbranterna
• Ledarskap och entreprenörskap
• Säkerhet

Undervisningsformer

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier och övningar i grupp ute i fält.

I kursen används digital lärplattform.

Den som antagits till och registrerats på en kurs har rätt att erhålla undervisning/ handledning under den tid som angavs för det kurstillfälle som sökande blivit antagen till. Därefter upphör rätten till undervisning/handledning.

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet

Examination och betyg

Kursen bedöms med betygen Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd.

Undervisning och kurslitteratur utgör grund för examination.

Kursen examineras genom en individuell skriftlig inlämningsuppgift samt en individuell redovisning.

För bedömning ska underlaget vara sådant att individuella prestationer kan särskiljas. Mer information kring bedömning av enskilda lärandemål och kriterier för betygssättning tillhandahålls i studieanvisningar vid kursstart.

För kursbetyget Godkänd krävs minst Godkänd på samtliga examinationer och för kursbetyget Väl Godkänd krävs dessutom Väl Godkänd på den individuella skriftliga inlämningsuppgiften.

En student garanteras minst tre provtillfällen, inklusive ordinarie provtillfälle, för aktuellt kurstillfälle.

Efter att ha blivit underkänd vid examination på samma moment tre gånger har student rätt att på begäran, om möjligt, få därpå följande examination bedömd och betygsatt av ny examinator. Beslut om byte av examinator fattas av utbildningschef. En student som fått godkänt betyg på ett examinationsmoment kan inte examineras igen för att höja betyget.

Om en kurs upphör eller ändras väsentligt erbjuds examination enligt den förutvarande kursplanen vid minst två tillfällen inom ett år efter beslutet.

Poängregistrering av examinationen för kursen sker enligt följande system:
ExaminationsmomentOmfattningBetyg
Individuell skriftlig inlämningsuppgift4 hpU/G/VG
Individuell redovisning3,5 hpU/G/VG

Kursvärdering

Uppföljning av undervisning sker fortlöpande under kursen. Kursvärdering sker vid kursens slut. Kursvärderingen sammanställs och kommenteras av den kursansvarige läraren och om möjligt studentrepresentant/er (kursutvecklare), publiceras på lärplattform samt lämnas till utbildningsadministrationen. Kursvärderingen ska ligga till grund för kommande kursplanering.

Kurslitteratur

Guslén, John (2008). Från odugligt berg till nyckelbiotop – om förändringar i mosaiklandskapet i Östra Vätterbranterna från storskiftet till idag. Göteborg: Göteborgs universitet. 65 s.

Hansen, Ann Heidi & Lena, Mossberg (2017). Tour guides' performance and tourists' immersion; faciliating consumer immersion by performing a guide plus role. Scandinavian Journal of Hospitality and Tourism. volym (17), pp.259-278. 19 s.

Hjort, Ingmar (1983). Växternas och djurens invandring i Södra Vätterbygden efter istiden. I Börjesson, Klas (Red.). Före Jönköping. Jönköping: Jönköpings länsmuseum. 54 s.

Jonegård, Simon (2007). Traditionsbärarna - sammanställning av kunskap om hamlade träd och lövtäkt inom Östra Vätterbranterna. Jönköping: Länsstyrelsen i Jönköpings län. Meddelande Nr 2007:26. 81 s.

Lindberg, Frank, Hansen, Ann Heidi & Eide, Dorthe (2014). A Multirelational Approach for UnderstandingConsumer Experiences Within Tourism. Journal of Hospitality Marketing & Management, pp. 487–512.

Ludvigsson, David, Axelsson, Bodil & Kvarnström, Lasse (2016). Guiderna och kulturarvssektorn. Institutionen för studier av samhällsutveckling och kultur. Linköping: Linköpings universitet. Vetenskaplig slutrapport. 14 s.

Naturpärlor i Jönköpings kommun, utflyktsguide (2014). Jönköpings kommun. Jönköping: Tabergs tryckeri. 150 s.

Olsson, Roger (2012). En underbar fredag. Från konflikt till samarbete i Östra Vätterbranterna.
Jönköping: Tabergs tryckeri. 48 s.

Sandgren, Simon (2011). Återfotografering av Vätterbranterna vid Gyllene Uttern – en studie av landskapsförändringar. Göteborgs universitet, Göteborg: Institutionen för kulturvård. 44 s.

Östra Vätterbranternas naturvärden - arter, miljöer och dellandskap (2004). Jönköping: Länsstyrelsen i Jönköpings län. Meddelande Nr 2004:35. 84 s.

Artiklar och kompendiematerial tillkommer, cirka 100 s.

Referenslitteratur

Hansen, Ann Heidi. (2014). Memorable moments : consumer immersion in nature-based tourist experiences. Doctoral thesis (Ph.D.) – University of Nordland.

Litteraturreferenser – så skriver du
http://ju.se/bibliotek/sok---skrivhjalp/litteraturreferenser---sa-skriver-du.html

Interaktiva antiplagiatguiden
Informationsmaterial om plagiat på högskolor och universitet
Finns på lärplattformen