KURSPLAN
Natur- och kultur i Östra Vätterbranterna, 7,5 högskolepoäng
Natural and Cultural Landscape in Östra Vätterbranterna, 7.5 credits
Kursplan för studenter höst 2019
Kurskod: LNKG17
Fastställd av: Utbildningschef 2017-04-10
Reviderad av: Utbildningschef 2018-05-31
Gäller fr.o.m.: Hösten 2018
Version: 2
Utbildningsnivå: Grundnivå
Utbildningsområde: Naturvetenskapliga området (50%) och samhällsvetenskapliga området (50%)
Ämnesgrupp: GN1
Fördjupning: G1N

Lärandemål

Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna:

Kunskap och förståelse

- förklara begrepp rörande natur- och kulturlandskapets historia ur ett geografiskt perspektiv
- redogöra för landskapsbildande processer, berggrundens och jordarternas bildningshistoria samt dess betydelse för vegetationen
- redogöra för områdets agrar- och skogshistoria
- beskriva skyddsåtgärder ur perspektivet biologisk mångfald

Färdighet och förmåga

- tillämpa natur- och kulturlandskapets historia för biosfärområdet Östra Vätterbranterna ur ett geografiskt perspektiv
- analysera natur- och kulturlandskapets historia ur perspektivet biosfärsområdet Östra Vätterbranterna

Värderingsförmåga och förhållningssätt

- kritiskt granska åtgärder för att stödja natur- och kulturlandskapets mångfald i området Östra Vätterbranterna

Innehåll

• Östra Vätterbranternas natur- och kulturhistoria ur ett geografiskt perspektiv
• Agrar- och skogshistoria
• Biosfärsområden och andra åtgärder för att stödja ekologisk hållbarhet

Undervisningsformer

Undervisningsformerna utgörs av föreläsningar, seminarier och exkursioner.

I kursen används digital lärplattform, exempelvis PingPong.

Den som antagits till och registrerats på en kurs har rätt att erhålla undervisning/handledning under den tid som angavs för det kurstillfälle som sökande blivit antagen till. Därefter upphör rätten till undervisning/handledning.

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet.

Examination och betyg

Kursen bedöms med betygen Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd.

Kursen examineras genom en individuell, skriftlig inlämningsuppgift (5 hp) och ett litteraturseminarium (2,5 hp). För betyget Godkänt krävs godkänt på båda examinationerna och för betyget Väl Godkänt krävs dessutom väl godkänt på den individuella skriftliga inlämningsuppgiften.

Undervisning och kurslitteratur utgör grund för examination.

För bedömning skall underlaget vara sådant att individuella prestationer kan särskiljas. En student som fått godkänt betyg på ett examinationsmoment kan inte examineras igen för att höja betyget. Mer information kring bedömning av enskilda lärandemål och kriterier för betygssättning tillhandahålls i studieanvisningar vid kursstart.

En student garanteras minst tre provtillfällen, inklusive ordinarie provtillfälle, för aktuellt kurstillfälle.

Efter att ha blivit underkänd vid examination på samma moment tre gånger har student rätt att på begäran, om möjligt, få därpå följande examination bedömd och betygsatt av ny examinator. Beslut om byte av examinator fattas av utbildningschef.

Om en kurs upphör eller ändras väsentligt erbjuds examination enligt den förutvarande kursplanen vid minst två tillfällen inom ett år efter beslutet.

Poängregistrering av examinationen för kursen sker enligt följande system:
ExaminationsmomentOmfattningBetyg
Litteraturseminarium2,5 hpU/G
Individuell skriftlig inlämningsuppgift5 hpU/G/VG

Kursvärdering

Uppföljning av undervisning sker fortlöpande under kursen. Kursvärdering sker vid kursens slut. Kursvärderingen sammanställs och kommenteras av den kursansvarige läraren och om möjligt studentrepresentant/er (kursutvecklare), publiceras på lärplattform samt lämnas till utbildningsadministrationen. Kursvärderingen skall ligga till grund för kommande kursplanering.

Kurslitteratur

Berg, Åke & Olsson, Roger (2008). Mångfaldsmarker: naturbetesmarker - en värdefull resurs. Uppsala: Centrum för biologisk mångfald. Uppsala. 240 s.

Cserhalmi, Niklas (1998). Fårad mark: handbok för tolkning av historiska kartor och landskap. Stockholm: Sveriges hembygdsförbund. 170 s.

Emanuelsson, Urban (2009). Europeiska kulturlandskap: hur människan format Europas natur. Forskningsrådet Formas. ISBN:9789154059775. 383 s.

Guslén, John. (2008). Från odugligt berg till nyckelbiotop – om förändringar i mosaiklandskapet i Östra Vätterbranterna från storskiftet till idag. Göteborgs universitet. 65 s.

Hjort, Ingmar (1983). Växternas och djurens invandring i Södra Vätterbygden efter istiden.
Börjesson, Klas (red.). Före Jönköping. Jönköping: Jönköpings läns museum. 65-126 s.

Jonegård, Simon (2007)(red). Traditionsba¨rarna - sammansta¨llning av kunskap om hamlade tra¨d och lo¨vta¨kt inom O¨stra Va¨tterbranterna. La¨nsstyrelsen i Jo¨nko¨pings la¨n. Meddelande Nr 2007:26. 81 s.

Sandgren, Simon. (2011). Återfotografering av Vätterbranterna vid Gyllene Uttern – en studie av landskapsförändringar. Göteborgs universitet. 44 s.

Wastenson, L., Gustafsson, L., Ahlén, I., Sveriges nationalatlas, Sverige. Lantmäteriverket, Svenska sällskapet för antropologi och geografi, . . . Sveriges lantbruksuniversitet. (1996). Sveriges nationalatlas. Växter och djur (1. utg.. ed.). Stockholm : Höganäs: Sveriges nationalatlas (SNA) ; Bra böcker. 14-24 s.

Wastenson, L., Fredén, C., Sveriges nationalatlas, Sverige. Lantmäteriverket, Svenska sällskapet för antropologi och geografi, Sverige. Statistiska centralbyrån, & Sveriges geologiska undersökning. (2002). Sveriges nationalatlas. Berg och jord (3. utg.. ed.). Vällingby : Gävle: Sveriges nationalatlas (SNA) ; Kartförl. [distributör]. Urval från 180 s.

Östra Vätterbranternas naturvärden - arter, miljöer och dellandskap (2004). Länsstyrelsen i Jönköpings län. Meddelande Nr 2004:35. 84 s.

Övergångszoner mellan skogs- och jordbruksmark (2018). Jordbruksverket. Rapport 2018:14

Artiklar och kompendiematerial om cirka 100 sidor tillkommer.

Referenslitteratur

Gustafsson, Mikael (1991). Den första sedimentationen i Pukamossen – En pollenanalys i södra Vätterbygden, Jönköpings län. Geologiska institutionen. Chalmers tekniska Högskola. 12 s.

Jakobsson, Martin, Björck, Svante, O'Regan, Matt, Floden, Tom, Greenwood, Sarah L., Swärd, Henrik, Lif, Arne , Ampel, Linda, Koyi, Hemin and Skelton, Alasdair. (2014). Major earthquake at the Pleistocene-Holocene transition in Lake Vattern, southern Sweden. Geology, 42(5), 379-382.

Jonegård, Simon (2010)(red). Östra Vätterbranterna – Ansökan till Biosfärområde. Jönköping. 166 s.

Olsson, Roger. (2012). En underbar fredag. Från konflikt till samarbete i Östra Vätterbranterna. Tabergs tryckeri. Jönköping. 48 s.

Wästfelt, Anders (2014). Begagnade landskap: Använt, vårdat och värderat. Riksantikvarieämbetet. Stockholm. 114 s.

Litteraturreferenser – så skriver du
http:ju.se/bibliotek/sok---skrivhjalp/litteraturreferenser---sa-skriver-du.html

Interaktiva antiplagiatguiden
Informationsmaterial om plagiat på högskolor och universitet
http:
pingpong.hj.se/public/courseId/10128/publicPage.do
Finns även i kursens aktivitet på lärplattformen PingPong.